Evangélikus Élet, 1958 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1958-10-05 / 40. szám

A szeretet törvénye Máté 22, 34—40. A napnak ugyanúgy megvan a maga törvénye, mint a porszemnek. Törvény nélkül semmi nem élhet. A nap a maga rendeltetését csak úgy és addig töltheti he, amíg enge­delmeskedik a rávonatkozó törvény­nek, a gravitációnak. Ha ellene mon­dana annak — maga is elpusztulna és pusztulásba rántana sok mást, amivel léte, élete összefügg. Az emberre is áll ez. Az ember — de az emberiség is — csak úgy töltheti be rendeltetését, ha engedelmeskedik a reá vonatkozó törvényeknek. Ha ellene mond an­nak — a pusztulás és megsemmisülés közelségébe kerül. Vajon melyek azok a törvények, amelyek ilyen döntően határozzák meg az ember és vele együtt az em­beriség életét? Kutattam utána régi bölcselőknél, lapoztam híres emberek könyveiben, kerestem a Szentírásban és azt talál­tam, hogy ez a törvény a szeretet. Minden ami szép, ami jó, ami igaz ezen a földön — a szerétéiből szüle­tett. A mosoly, a részvét, a barátság, a hűség, a türelem, a megbocsátás, a békességre igyekezés, az irgalmasság, az önfeláldozás, — mind a szeretet szülöttei. Ha szeretet nem volna — nem len­ne mosoly se. Nem lenne barátság sem. Hűség se lenne. Megbocsátani se tudnánk. Képtelenek lennénk az irgalmasság cselekedeteire Is. Az ön­feláldozás magasságaiba se érhet­nénk el. Nem lehetünk meg szeretet nélkül. Minél inkább igényeljük az életet — annál inkább igényli tólünk az élet a szeretetet. Akkor lenne teljes, tökéletes, iga­zán élet az életünk, ha teljes lenne benne a szeretet. A szeretetre épített élet gátat vet mindennek, ami rút, ami rossz, ami gonosz, ami szenvedést okoz és pusz­títást ígér. Éppen ezért ez embernek, de az emberiségnek is csak azt szabadna tennie, cselekednie, ami szeretetből van. Minden más cselekedet élet­ellenes. Aki megveti, vagy semmibe veszi ezt a törvényt, az gyilkossá válik. Így is van megírva: Aki nem szereti az ő atyafiát, embergyilkos az. Embergyilkos, aki mosoly helyett könnyet fakaszt. A hűtlen ember is gyilkos, akár hitvesnek, akár gyer­meknek, akár honpolgárnak nevezik is őt. Gyilkos az is, aki a békesség­re tör. Szeretnem kell! Szeretnünk kell. Csak a szeretet tarthatja meg az embert, a családot, a nemzetet, a né­peket, a világot. A szeretet ugyanaz nekünk, mint napnak a gravitáció. A Máté által leírt evangéliumban egy törvénytudó vitát provokáló szándékkal a legfőbb parancsolat felől tudakolódziik Jézustól. A Márk által leírt evangélium szerint ez az írástudó így tette fel a kérdést: „Me­lyik a legelső az összes parancsolatok közül" Jézus így felelt neki: „Sze­resd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb. Az első pa­rancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmaga­dat.” Jézus és az ő evangéliuma a sze­retet dolgában nem vitázik. Ebben a kérdésben nem is lehet a vitának helye. Hiszen, ha elvitatnák az éle­tünkből a szeretetet — a gyűlöletet kellene a helyébe tenni. Csak úgy közbevetetten, de mégis nagyon meggondolni valóan kérde­zem: mi lenne velünk, akiknek ott­honuk, hitvesük, gyermekük, kicsi­nyük vagy elfáradt öreg szülőjük van, ha a gyűlölet győzne ezen a vi­lágon. A szeretet elutasítása olyan go­nosztett, melyhez nincs is hasonló a világon. Jézus Krisztus azért volt valóságos és teljes ember, mert életével telje­sen és egészen betöltötte a szeretet törvényét. Azért kell az embernek Krisztus­sal közösségibe lennie, hogy Krisztus szeretet-teljességéből szüntelen in- S dítást és erőt nyerjen a szeretetre. 2 A teljes szeretetre! Amelybe kor-1 lát és feltétel nélkül Isten, ember- 1 társ és önmagam megváltoztathatlan » sorrendben és egymástól elválaszt- | hatatlanul beletartozunk. Németh Géza HÍR SVÁJCBÓL Az utóbbi időben aggasztó híreket olvashattunk napisajtónkban a sváj­ciak politikai magatartásáról. Mint­ha Európa e legrégibb köztársasága, e többségében protestáns ország egy­re inkább megfeledlcezne legszebb hagyományairól, az igazi és őszinte semlegességről, a népek Iközötti béke és barátság előmozdításáról. Egyol­dalú és elfogult állásfoglalások hírei jönnek, melyek sajnálkozással és ag­godalommal töltik el mindazokat, akik egészen mást vártak volna ettől az országtól. Annál inkább örülünk annak, ha időmként arról adhatunk hírt, hogy vannak Svájcban más törekvések és más hangok is. Annak külön is örülünk, ha ezeik éppen egyházi kö­rökből jönnek. Így arról értesültünk legutóbb, hogy a berni lelkészt ikör szeptember 8-án tartott ülésén arról tartottak előadást: hogyan segíthet Svájc a felfelé törekvő nem Európá­ban élő népeknek. Itt, mint a későb­biekben kiderült, az azelőtt gyar­mati sorsban sínylődő népekre gon­doltak. Szó volt arról, hogy svájci gazdasági szakértők, mezőgazdászok dolgoznak máris Nepálban és Líbiá­ban és segítenek az ottani lakosság­nak az ésszerű gazdálkodás módsze­reinek elsajátításában. Tuniszban százezer hajléktalan gyermek van, most 30 tuniszi asszonyt hívlak meg Svájcba, hogy a gyermekek gondo­zására kiképezzék őket. — Külön előadás szólt arról a kérdésről, hogy mit tehet az egyház ebben a dolog­ban. Máris gyűjtések indultak meg, melyeknek eredménye ezt a célt kí­vánja szolgálni. örömmel olvassuk az ilyen híreket s még jobban örülnénk annak, ha arról hallhatnánk, hogy a svájci pro­testantizmus erélyesen felemeli sza­vát kormányának helytelen magatar­tásával szemben. U2ési tartott a vallástaoitási bizottság Az egyetemes egyház vallástanítási bizottsága szeptemben 19-én tartotta ülését, melynek egyetlen tárgya volt a hittankönyvek pályázatának el­bírálása. Az egyetemes egyház elnöksége az általános iskola I. és III. osztályos tankönyveire hirdetett pályázatára beadott kéziratokat a beérkezés után szakembereknek lektorálásra adta ki. Minden kéziratot két lektor bírált meg. A bírálatok mind beérkeztek a gyűlés megtartása előtt. A bizottsági ülésen ez egyetemes egyház elnöksége által megbízott előadó ismertette a pályaműveket. A bizottság tagjai előtt felolvastatott a lektorok döntése. Az egyes pályamű- vekből fejezeteket olvastak fel a plé- num előtt. A bizottság több mint négy órai hosszas, s komoly munka után hozta meg a következő dön­tését: Mindegyik pályázó kéziratát dicsé­retben részesíti, viszont egyik pálya­munkát sem ajánlhatja elfogadásra. Ennek okét abban látja, hogy ügy a pályázók, mint a lektorok valóság­ban három tantervet tartottak sze­mük előtt s sem a kézirat készítői, % sem a lektorok nem voltak teljes bi­zonyosságban afelől, hogy akár a kidolgozásnál, akár a bírálatnál, me­lyik tantervihez kell hűségesen al­kalmazkodni. E nehézségek végleges kiküszöbö­lése érdekében a vallástanítási bi­zottság október hónap végéig meg­állapítja a tanterv végleges szöve­gét s újabb pályázatot ír ki az I. és III. osztályú általános iskolai tan­könyvekre, azzal a jó reménységgel, hogy most már a hivatalos tanterv­hez alkalmazkodva mindazok ismét részt vesznek a pályázatban, akik ér­tékes munkáikkal eddig is segítsé­gére akartak lenni egyházunknak ab­ban, hogy jó tankönyvet lehessen a tanuló ifjúság kezébe adni. Sí Teológiai AlsedSémlsj hírei Fekete István lelkész, a Lelkész- nevelő Intézet megbízott igazgatója megbízatását visszaadta. A tanári kar dr. Pálfy Miklós dékánt javasolta a Lelkésznevelő Intézet igazgatói tisztére. Ezt a ja­vaslatot az Intézeti Tanács elfogad­ta és továbbította az Egyetemes Egyháztanács elnökségéhez. Dr. Pálfy Miklós megválasztásáig meg­bízatást kapott az Egyetemes Egy- házíanács elnökségétől a Lelkész­nevelő Intézet igazgatói teendőinek ellátására. A tanári kar Fekete István lelkészt intézeti tanárrá választotta és neki az intézeti tanári megbízatást kiadta. A Teológiai Akadémián szeptem­ber 29-én megkezdődtek az előadá­sok. A hallgatók létszáma 52. Gyülekezeti hírek — Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnapon az oltárícrítő színe: zöld. A vasárnap oltári igéje: Mt 22, 34—46; szószéki igéje: Jak 2, 1»—17. — A pesti egyházmegye gyüleke­zeteinek kántorait és énekkar-veze­tőit értekezletre hívta össze Koren Emil esperes, püspökhelyettes, ame­lyen a gyülekezeti énekkarok mun­kájának összefogását és megsegíté­sét beszélték meg. — A csöglei egyházközséghez tar­tozó adorjánházai gyülekezet szep­tember 21-én hálaadó istentiszteleten emlékezett meg temploma felszen­telésének 20. évfordulójáról. Ezen az alkalmon első ízben gyulladt ki a templomban a közadakozásból be­vezetett villany. — A pestújhelyi gyülekezet temp­loma felszentelésének 35. évforduló- járói 5., 12. és 19-én délután 5 óra­kor gyülekezeti est keretében emlé­kezik meg. Igét hirdetnek a 84. Zsoltár alapján: Korén Emil püs­pökhelyettes, Friedrich Lajos és dr. Kéken András lelkészek. Októ­ber 19-én közreműködik a Luthe- ránia énekkara. Ez alkalommal sze- retetvendég is lesz. — A józsefvárosi gyülekezet szép- I tember 28-án benőságes szeretet-1 vendégség keretében emlékezett meg lelkészének, Grünvalszky Ká- rolynak 10 éves gyülekezeti szolgá­latáról. — A kőbányai egyházközség szep­tember 28-án gyülekezeti szeretet- vendégséget tartott. — A gyömrői egyházközség újon­nan épült parókiáját szeptember 28-án avatta fel Koren Emil püspök- helyettes. — A pesterzsébeti gyülekezet ének- és zenekara október 12-én d. u. 6 órai kezdettel egyházzenei hangversenyt rendez. Közreműkö­dik dr. Gárdonyi Zoltán zer.eakadé- | miai tanár, Miskolczy Erzsébet ének­művésznő és Réti József, az Opera­ház szólistája. Vezényel Bencze István karnagy. Igehirdetéssel Ko­ren Emil püspökhelyettes szolgál. Műsoron: Bach J. S. és Gárdonyi művek. — Szepesváry Tamás, a Sajtó- osztály dolgozója visszaérkezett másfélhónapos kelet-németországi útjáról. Útja során meglátogatta a Luther-városokat, részt vett több lelkészértekezleten és békegyűlésen. — Várady Lajos budavári lelkész hazaérkezett háromhetes kelet- és nyugat-németországi útjáról. Útja során több gyülekezetben hirdetett igét. Szenteld neq III ünnepnapot Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap — Jakab 2, 10—17. gátszakadás Nem hajós az, aki vizet még nem látott, nem paraszt az, aki csak az aszfaltot taposta, és nem keresztyén az. aki nem próbálta még ki a hitét a napnak mind a huszonnégy órájában. Csak az életünk gyakorlatában tűnik ki, milyen pótolhatatlan haszna van a hitnek. Csak így értjük meg Istent, aki Jézus Krisztusban eljött közénk, emberré lett, hogy többé ne legyen távolság közte és közöttünk ott, ahol a legnagyobb szükségünk van szabadító befolyására, mindennapi életünkben. A bűn is éppen abban lesz nyilvánvalóvá, hogy ideges félelemmel próbáljuk megakadályozni Isten befolyását a gyakorlati életünkben. Gátakat építünk, nehogy fel kelljen adnunk eddigi gonosz életfolytatásunkat. Pedig kiszáradt életünk szomjazik az élet vize után. A mai igében Istennek az az akarata szólal meg, hogy ezeket a veszedelmes gátakat szakítsuk át, és engedjük életünk­ben az Ű akaratát érvényesülni. I Rá kell ébrednünk, hogy egész életünk Isten hatáskörbe tartozik. * Ritka az olyan ember, akinek az egész élete kifogásolható volna. Ezért tudjuk olyan hamar elaltatni a lelkiismeretünket. Nincsen azonban olyan ember sem, akinek élete minden területén rendiben van a szénája Az Isten igéjét hallgató emberek között bizonyára nincsen. Vannak védett területeink — rezervátumaink —, melyeiket magánterületnek nyilvánítunk, s nem engedünk Istennek beleszólást. Pénzügyeink, házaséletünk prob* lémái, terveink, időbeosztásunk, társadalmi nézeteink, emberek megváló* gatása stb. mind védett területté válhatnak. Pedig Isten akaratát nem lehet szétparcellázni, mert nem egy holt törvénykönyv pontjait játsszuk ki, hanem az élő Istennel kerülünk szembe. Isten akarata az irgalmassag, A védett területek miatt Isten ítélete alatt vagyunk. Számoljuk hát fel őket Fel kall szabadulnunk a szeretetre. Annak, hagy Isten befolyása • áthassa egész életünket, egyik legszívósabb gátja a kény szer edettség, Isten akaratát nyűgnek érezzük, s hiányzik a felszabadult öröm a teljesí* téséből. Nem az Isten akarata rossz, hanem a szívünk gonosz. Ellenkezés­ből, lázadásból, önzésből van összegyúrva. Szeretne megszabadulni at Istennek való engedelmesség terhétől, de éppen ebben lesz nyilvánvalóvá, hogy mennyire megkötözött rab. Tehetetlen a jó cselekvésére. Ebből á kényszeredettsógből életet átható szeretet sohasem lesz. A szeretstot nem lehet parancsolni. A szeretetre újjó kell születni. „Ahol az Isten Lelke, ott a szabadság.” (2. Kor. 3, 17.) A Szentlélek szabaddá tesz a szeretet szol­gálatára. így lesz a szeretet parancsa a „szabadság törvényévé”. Nem kényszer többé, hanem belső hajtóerő, gazdag életre való felszabadulás. Isten mértéke alatt csak az ilyen élet állhat meg. Q Az élő hit testet ölt a tetteinkben. A Jézus Krisztusban való hitben, '■'* a hozzákötöttségben szabadul fel az ember a bűn rontó és bénító hatalma alól. Az tud felszabadultan szeretni, aki Krisztusban megismerté Isten szeretetet. A hit és cselekvő szeretet elválaszthatatlan. A hívő ember nem tud megnyugodni a szeretet szólamaiban, nem tud csupán a lelkiekre szorítkozni ott. ahol gyakorlati segítség és a másik ügye mellé állásra van szükség. Áz élő hit vállalja a törődést — a szó eredeti értelmében — a másikért. Hamis az a hit, amelyből ez nem következik. Keresztyén voltunkban való hit gyakran válik szeretetlen életünk palástjává. Rontsuk le a halált jelentő gátat hitünk és életünk között. Cserháti Sándor CSALÁDI HÍR. Virányi Zoltán technikus és Marton Ilona tanítónő Kaposvárott tartották esküvőjüket. ISTEHTíSZTELETi 1EI9 Budapesten október hó 5-én. Deák tér de. 9 (úrv.) Kékén András dr., de. 11 (úrv.) Haíenscher Károly, du. 6 Kékén András dr. — Fasor de. V? 10 (gyerm.) Sülé Károly, de. 11 (úrv.) Me­zősi György, du. 7 Sülé Károly. — Dózsa György út 7. de. V* 10 Mezősi György. — Üllői út 24. de. Vj 10 Bodrog Miklós, de. 11 Bodrog Miklós. — Rákóczi út 57/b. de. 10 (szlovák) Szilády Jenő dr., de. 3U 12 Grünvalszky Károly. — Karácsony S. u. 31. de. 10 Grünvalszky Károly. — Thaly K. u. 28. de. 11 Bonnyai Sándor, du. 6 Bácskai Gusztávné. — Kőbánya de. 10 (úrv.) Veöreös Imre. — Utász u. 7. de. 9 (úrv.) Takács József. — Vajda P. u. 33. de. Va 12 (úrv.) Takács József. — Zugló de. 11 (úrv.) Drenyovszky János, du. 6 Scholz László. — Gyarmat u. 14. de. V* 10 Scholz László. — Fákosfaíva de. »/a 12 Scholz László. — Fóti üt 22. de. 11 (úrv.) Gádor András. — Váci út 125). de. 8 Gádor András. — Újpest de. 10 Blázy Lajos. — Pesterzsébet de. 10 (úrv.) Bencze Imre, du. 7 Szabó István. — Soroksár—Újtelep de. Va 9 (úrv.) Szabó István. — Rákospalota MAV-teTep de. Va 9. — Rákospalota de. 10. — Rp. Kis- tempíom du. 3. — Pestújhely de. 10 Kürtösi Kálmán. — Rákosszentmihály de. Va 11 Tóth-Szöllős Mihály. Bécsikapu tér de. 9 Várady Lajos, de. 11 Várady Lajos, du. 5 Szeretetvendég- ség, du. 7 Benes Miklós dr. — Toroczkó tér de. 8 (úrv.), de. Va 9 Madocsai Mik­lós. — Óbuda de. 9 (gyerm.) Komjáthy Lajos, de. 10 (úrv.) Komjáthy Lajos, du. 5 Komjáthy Lajos. — XII. Tarcsay V. n. 11. de. 9 Danhauser László, de. 11 Danhauser László, du. Va 7 Csonka Al­bert. — Budakeszi de. 9 Csonka Albert. — Pestbsdegkút de. Va 11 Kuttkay Ele­mér. — Kelenföld de. 8 (úrv.) Kendeh György, de. Va 10 (gyerm.) Bottá István, de. 11 (úrv.) Kendeh. György, du. 6 Bo*ta István. — Németvölgyi út 136. de. 9 Rezessy Zoltán dr. — Kelenvolgv de. 9 Visontai Róbert. — Budafok de. 11 Visontai Róbert. — Nagytétény du. 3 Vi­sontai Róbert. — Albertfalva de. 7 Vi­sontai Róbert. — Csillaghegy de. V210 Kaposvári Vilmos. — Csepel de. 11, du. 7. A Sajtóosztály HIRIS! — Közöljük a lelkészekkel, hogy Sajtóosztályunkon az alábbi hittan­könyvek kaphatók: Bottá I.: Bibliai történetek II. osztály számára 6,— Ft Bottá I.: Bibliai történetek IV. osztály számára 7,— Ft Sólyom J.: Hazai egyház- történet 8,— Ft Groó Gy.: A Szentírás 9,— Ft Proliié IC; Az evangélium igazsága 12,— Ft Áz örökség „NE OSZTOZZATOK!” — szól rá az ember a gyerekekre, mikor ellen­keznek egymással. A szőj árás mögött köztapasztalat van: ott veszekszenek, ahol osztoznak. A legjobb testvéri viszonyt is próbára teszi az osztoz­kodás: mi tóé legyen? A örökségen való osztozkodás ezeréves története benne van egy szóban s ez a szó: a juss. A valamikori hivatali nyelv­ből, a latinból, lett közhasználatúvá. Sok magyar szavunk nincs annyira otthon gondolkodásunkban, mint ez az idegen ebben a jellegzetes jelen­tésváltozatában. Világosan mutatja ez, hogy a magyar ember a „juss”-át igen sokszor a „törvény”-en kereste. Sokszor követelt többet, mint amit kapott, mert úgy érezte: apa, test­vér, vagy más megcsalta. A perek ősi irattára örökösödési pereikkel van tele. Tudok két testvérről, akinek a pere valami mezsgyén levő fa kivá­gása körül kezdődött. Aztán mivel új mozzanatok is kerültek bele, kö­zel egy évtizedig folyt. Végül mind­kettőjük jussa ráment: ház és föld. Elszegényedve utóbb egymáshoz sze­lídültek. A PERESKEDÉS még a kevésbé sötét része annak, ami az örökség körül történni szokott. Családi tra­gédiák hosszú sorozata adódott ab­ból, hogy ki örököl és mennyit örö­köl. Nem egy családban szinte meg­merevedni látszott az élet. Jaj, csak valaki meg ne haljon, férjhez ne menjen, meg ne házasodjon, meg ne szülessen, mert a változás felveti ezt az érzékeny kérdést. Akkor majd jön a perpatvar, mindenki dúl-fúl a csa­ládban s talán örökre felborul fia­talok és öregek, testvér és testvére közt a béke. Sok életrevaló terv dőlt dugába, sok szép álom foszlott szét az életnek ezen a rideg bálványán. S az ördög sose aludt. A „testvér” a szérűre csalta aludni mit sem sejtő testvéreit és egy éjjel végzett velük. Kisgyermek, a pólyá­ból aüg kinőtt, fejtette ki a nézetét: neki bizony ne szülessen testvére. A testvérrel osztozni kell szülők és nagyszülők becéző szeretetén, a já­tékon, a nyalánkságon, s a végiéin az örökségen. ISTEN KEZE utolér. Ma már van örökség: ház és föld, amelyet nincs, aki megörököljön. Valahogy így .járta; „A házamért, a földemért kérdéséről majd csak gondomat viseli valaki”. Ez a valaki néha keresve se jelent­kezik. Könnyebb ezt a sorsot elvi­selni, ha nem nehezíti a lelkiisme- ret vádja: „Másképpen is lehetett volna!” De több esetben nehezíti. Elmés ajánlatot tettek két fia tál­nál;, akik féltek az osztozkodástól. „Te oszd két egyenlő részre az örökségteket, de olyan igazságos légy, hogy majd a testvéred fog ám választani!” — szólt a tanács. Elv­nek jó ez, de a gyakorlati kivitele­zés korántsem ilyen egyszerű. Egy házat ritkán lehet négy-ötfelé elosz­tani, a keskeny földszalag se bír el még több mezsgyét. Vannak komo­lyan számba veendő szempontok. Nem minden gyermeke képzésére költött a szülő egyformán. Gondo­zásra szoruló öreg napjait is egynél kívánja rendszerint leélni. Mindez figyelembe veendő, a szemmel lát­ható részrehajlást azonban még ez esetben is kerülje a szülő. Legyen, amennyire emberileg lehet, igazsá­gos. A halálra való komoly készü­léshez hozzátartozik több énekünk szerint ennek a kérése: „Add háza­mat jól elrendeljem.. .“ A maga ré­széről tegyen meg az ember mindent, hogy megelőzzön egy esetleges há­borúságot a „juss” miatt. Ez a gyer­mekek nevelésén kezdődik. Nevel­jünk testvériességre és ne adjunk tápot igazságtalansággal az irigység­nek. De a testvérek is legyenek test­vériesek egymáshoz. Már érzésvilá- gukon is éberen őrködjenek ebből a szempontból. Testvéri érzületet nem lehet pénzen venni, mérhetetlen kár lenne pénzéhségből széttaposni. S végre a szülő iránti kegyeletnek is tartoznak a testvérek az egyetértés- seÉ Szabó Lajos EVANGÉLIKUS ELET A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Sajtóosztályának lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Groő Gyula Felelős kiadó: Juhász Géza Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Üllői u. 24, Előfizetési ára egy évre 60,— Ft, félévre 30,— Ft. Árusítja a Magyar Posta Telefon: 142—074. Csekkszámla: 20412—Vül; ______10 000 példányban nyomatott. ZR ÍNYI nyomda Felmos; Bolgár Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom