Evangélikus Élet, 1973 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1973-05-27 / 21. szám

így imádkozzatok! Lk 11,1—4 Sok ezer év távlatából valóságosan áll előttünk az élő Jézus, aki nemegyszer sugárzó arccal tér vissza az Atyával való be­szélgetéséből — az imádkozásból. Vonzza a tanítványokat és minden idők keresztyénét a közbenjáró imádságot értünk ál­landóan elmondó Jézus! És az első ismeretlen tanítvány ké­rése örök sorozatot indított meg: minket is taníts meg imád­kozni! A tőle tanult imádság gz iránytű keresztyén életünk imádság-magatartásában. Rajta tárolódunk ma is, hogy ima­életünk több legyen gépies szavak formálásánál, megszokott vagy magunk által formált szavak, mondatok helyett szívünk teljessége, szeretetünk készsége legyen mögötte. Ügy ahogy Jézus tette: nála az imádság és a segítés egy volt. Mindig imádkozott, amikor segített és mindig segített, amikor imád­kozott! Ezt ki szoktuk hagyni akkor, amikor az imádságról beszélünk. Ezért fontos ma újra jézust módon megtanulni imádkozni! És 0 tanít! Istentiszteleti rend Budapesten, 1973. május 27-én Deák tér de. 9. (úrv.) dr. Kékén András, de. 11. (úrv.) dr. Hafen- scher Károly, du. 6. Trajtler Gá­bor. Fasor de. 11. Szirmai Zoltán, du. 6 Szirmai Zoltán. Dózsa György út de. fél 9. Szirmai Zoltán. Üllői út 24. de. fél 11. Karácsony Sán­dor u. de. 9. Rákóczi út 57/b. de. 10. (szlovák), de. 12. (magyar). Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Filip- pinyi János. Kőbánya de. 10. Veö- reös Imre, Utász u. de. 9. Veöjreös Imre. Vajda Péter u. de. fél 12. Veöreös Imre. Zugló de. n. (úrv.) Boros Károly. Rákosfalva de. 8. Boros Károly. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Boros Károly. Fóti út 22. de. 11. Kertész Géza. Váci út de. 8. Benczúr László. Frangepán u. de. fél 10. Benczúr László. Üjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Virágh Gyula. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Virágh Gyula. Pestlőrinc de. 11. Matuz László. Kispest de. 10. Kispest-Wekerletelep de. 8. Pestújhely de. 10. Schreiner Vil­mos, du. 5. Szeretetvendégség dr. Selmeczi János. Rákospalota-MAV- telep de. 8. Kökény Elek. Rákos- palota-Nagytemplom de. 10. Kö­kény Elek. Rákospalota-Kistem- plom du. 3. Kökény Elek. Rákos­szentmihály de. fél 11, Kamer Ágoston. Sashalom de. 9. Karner Ágoston. Mátyásföld de. fél 11. Cinkota de. fél 11, du. fél 3. Kis- tarcsa de. 9. Rákoscsaba de. 9. Bé­kés József. Rákoshegy de. 9. Rá­kosliget de. 10. Rákoskeresztúr de. fél 11, du. 3. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Ma- docsai Miklós, de. fél 11. (német), de. ll. (úrv.) D. Koren Emil, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. D. Korén Emil. Óbuda de. 9. Turchányi Sándor, de. 10. Turchányi Sándor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Csengődy Lász­ló, de. 11. Csengődy László, du. fél 7. dr. Benes Miklós. Budakeszi de. fél 9. Takács József. Pesthidegkút de. fél 11. dr. Lehel László. Modori u. 6. de. 10. Turcs^nyi Károly. Ke­lenföld de. 8. (úrv.) Reuss András, de. ll. (úrv). Reuss András, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi ut de. 9. (úrv.) Bencze Imre. Nagytétény de. fél 9. Visontai Róbert. Kelen- völgy de. 9. Budafok de. ll. Vi­sontai Róbert. Budaörs du. 3. Vi­sontai Róbert. Törkbálint dú. fél 5. Visontai Róbert. Csillaghegy de. fél 10. Csepel de. fél 11. MINTA-IMÁDSÁGOT AD SZIVÜNKBE, AJKUNKRA. Sok millió ajak sok ezer év alatt még több milliószor szinte a világ minden táján elimádkozta a „minta-imádságot”, a Miatyánkot. Templomokban liturgikus áhítatban, néha sablonosán (talán arra gondolva, hogy már vége lesz nemsokára az istentisztelet­nek!) nemcsak szív, hanem értelem nélkül. Lehet, hogy otthon, amikor nagyon „kellett” valamiért imádkozni és nem jutott más az eszünkbe! Egyes kéréseinél megálltunk és jobban meg­dobbant a szívünk. Imádságos könyvek százait adták ki már, sok ezer egyszerű vagy kicifrázott imádság hangzott el, de ilyen egyszerűen és mégis ilyen magasztosan még senki nem tudott elénk tenni jobb, maradandóbb, tartalmasabb mintát, mint Jézus. Amikor ezt adja, hogy újra felfedezzük, akkor megérteti velünk, hogy Istenhez csak így lehet fordulnunk. Akármilyen eleven ész, akármilyen kifejezésbeli ügyesség csak ezeket a kéréseket módosíthatja, ismételgetheti. Ti, így imád­kozzatok azt jelenti, úgysem tudnátok rövidebben, jobban, tar­talmasabban imádkozni. Ebben benne van milliók kérése, örö­me, bocsánatkérése, gondja, kenyere. Ezért minta-imádság! Budapesten, 1913. május 31-én, mennybemenetel ünnepén Deák tér de. 11 (úrv.) dr. Kékén András, du. 6. (úrv.) dr. Hafen- scher Károly. Fasor de. ll. Szir­mai Zoltán, du. 6. Szirmai Zoltán. Karácsony Sándor u. du. 6. Thaly Kálmán u. du. 6. Kőbánya de. 10. Veöreös Imre, du. 7. Sülé Károly. Zugló de. ll. (úrv.) Bizik László. Fóti út 22. de. ll. Benczúr László. Váci út du. fél 7. Kertész Géza Üjpest du. fél 7. Blázy Lajos. Pest­erzsébet de. 10. Virágh Gyula. Pestlőrinc de. 11. Matuz László. Pestújhely du. 6. Schreiner Vilmos. Rákospalota-Nagytemplom de. 10. Kökény Elek. Rákospalota-Kistem- plom du. 3. Kökény Elek. Rákosr szentmihály du. fél 7. Karner Ágoston. Bécsikapu tér de. ll. (úrv), du. 6. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 11. Rutt- kay Elemér, du. fél 7. Csengődy László.’Pesthidegkút de. fél ll. Fi- lippinyi János. Kelenföld de. ll. Bencze Imre, du. 6. Reuss András. Németvölgyi út de. 9. Reuss And­rás. Budafok dú. 5. Visontai Ró­bert. Csepel du. 6. A Déli Evangélikus Egyházkerület felhívása AZ IMÁDSÁG PARANCSÁBAN CSELEKVÉSRE IS INDÍT! Nem lehet ezt a jézusi parancsot megtagadni. Keresztyén életünk harcában fegyver az imádság az ige mellett, de munkaszerszám­má kell mégis lennie. Mindennapi kenyérszerző munkaszerszám. Aki Krisztus parancsa alapján hűségesen elvégzi munkáját, két­szeresen imádkozik. (Luther) így megváltozik a Miatyák jelentő­sége: a szájjal elmondható, gépiesen lehadarható szavainkból nagyszerű értelmű életrendezővé és életszabályozóvá magaszto­sul. Nemcsak a kezét teszi össze az ember, hanem ha kell, az ösz- szekulcsolt kézzel segít. Mindig a maga idején. Ha valakinek testvéri, baráti segítség kell, nem az imádságot várja, hanem a „testet öltött imádságodat”, a segítségedet! így nemcsak az imád­sággal, hanem a segítéssel is odaállok egész imádkozó, segítő éle­temmel Isten elé. Nemcsak magamért, hanem a másikért! Az élet tele van olyan szívekkel, akik arra szorulnak, hogy valaki helyet­tük, velük és értük álljon oda a segítő Isten elé! Csaknem vala­mennyi beteg erre vár. Haldoklók boldogok, ha mellettük van így valaki. Szerencsétlenek, mások segítségére szorultak! A segítés testet öltött imádság! Imádság — segítés nélkül kevés. A má­sik ember „leméri” imádkozó életedet — magatartásodon! Munkában, pihenésben, feladatokban, igehallgatásban, imád­ságban Isten színe előtt állunk. Egész életünk legyen cselekvő imádság! Krisztus is ezt adta példának, ilyen imádságra taní­tott! Nem szégyen ma is tőle újra tanulni, helyesen imádkozniI Hegyháti János IMÁDKOZZUNK Űr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy mindenkor hozzád for­dulhatunk azzal az őszinte kérésünkkel: taníts meg minket helyesen imádkozni. Bocsásd meg öncélú vagy ellustult, elfelejtett imádságainkat! Add Lelkedet, hogy imádságra hívó narancsodat jól megértsük és a „testet öltött” imádsággal, a segítséggel szolgálhassunk másoknak! Dicsérünk, hogy neved­ben fordulhatunk Atyánkhoz kérésünkkel, hálaadásunkkal, minden időben, mindenkiért. Ámen. — HALÁLOZÁS. Páré Jó­zsef né, a kisbéri gyülekezet tag­ja 84 éves korában, április 9-én elhunyt. Temetésén Lehel Lász­ló segédlelkész szolgált. Az el­hunytban Szarka Dezsőné édes­anyját gyászolja. — Dr. Ugrik Kálmán életé­nek 86. évében április 8-án elhunyt. Szerettei április 11-én búcsúztatták az oroszlányi te­metőben a gyülekezet nagy részvéte mellett. Hamvait a kiskőrösi temetőben helyezik nyugalomra. „Az Úr az én ol­talmam”. Az ambrózfalvai (Csongrád m.) evangélikus gyülekezet lel­kész: állása más gyülekezetbe való elpályázás következtében megürült. A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége kéri azokat a lelkészeket, akik készek volnának a gyülekezet lelké- szi állását elfoglalni, jelentkezzenek levélben az Egyházkerü­let Püspöki Hivatalában. (1088 Budapest, Puskin u. 12.) A lel- készi fizetés az országos átlagnak megfelel. A szlovák nyelv ismerete előnyt jelent A szórvány-szolgálathoz gépkocsi ren­delkezésre ólt — Húsvét után az 5. vasár­napon az oltárterítő színe: fe­hér. A délelőtti istentisztelet ol­tár! igéje: Jk 1, 22—21; az ige­hirdetés alapigéje: Lk 11, 1—4. — Mennybemenetel ünne­pén az oltárterítő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Csel 1, 1—11; az igehir­detés alapigéje: Lk 24, 50—53. — EVANGÉLIKUS ISTEN- TISZTELET A RÁDIÓBAN. Május 27-érj,, vasárnap reggel 7 órakor az evangélikus egy­ház félóráját közvetíti a Pe­tőfi rádió és az URH adó. Igét hirdet SZIRMAI ZOLTÁN fa­sori lelkész. — KELENFÖLD. Június 2- án, szombaton délután fél 6 órakor szeretetvendégséget tartanak a gyülekezetben (XI. Bocskai út 10.), amelyen dr. Komjáthy Miklós tart előadást „A quedlinburgi követség és kihatása” címmel. Minden ér­deklődőt szeretettel várnak. — SZÜLETÉS. Bozorády Zoltán őrimagyarósdi lelké­széknek április 20-án harma­dik gyermekük született. Ne­ve: KRISZTINA. — IPOLYVECE. A gyüleke­zet egyhangúlag megválasztott lelkészét, Rezessy Miklóst jú­nius 3-án iktatja be hivatalá­ba Gartai István, a Nógrádi Egyházmegye esperese. EVANGEUEUS ELET A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztályának lapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság A szerkesztésért felel: Mezősi György Felelős kiadó: Harkányi László Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088. Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon; 142—074 Csekkszámlaszám: 516—20.412—vni Előfizetés] ár; egy évre 90,— Ft Árusítja a Magyar Posta Index 25 211 73.1526 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató „Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet és kegyelmét nem vonta meg tő­lem.” (Zsolt 66, 20) VASÄRNAP. — „Most pe­dig, ó Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt és tiszteljed az Urat, a te Istenedet, teljes szí- vebdől és teljes lelkedből.” (5 Móz 10, 12 — Kol 1, 9 — Jn 16, 23—27 — Zsolt 66, 16—20) Az Istent kereső embert min­dig nyugtalanította ez a kér­dés: mit cselekedjem, hogy ne­ki'tetsző legyen életem? A vá­lasz meghökkentő: higgy! Aki atyaként magát adja nekünk, tőlünk is azt várja, hogy ma­gunkat adjuk neki. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett min­ket. Így ébreszt Isten bizodal­mát bennünk és tanít engedel­mességre. HÉTFŐ. ■— „Simon Péter Jézus lábai elé esék, mondván: Eredj el éntŐlem, mert én bű­nös ember vagyok, Uram!” (Dk 5,8 — 2 Móz 3, 6 — Mk 1,35— 39 — Csel 2,14—24) Könnyen megszokottá és üressé válik számunkra Jézus megszólítása. Péterben nagy harc ment vég­be, amíg kimondta ezt a szót: Uram! Péter nem könnyedén, büszkén vagy hízelegve ejti ki, hanem megrendültén, össze­törve borúi élete új Ura elé. Jézus ilyen embereket állít szolgálatába. va lép be rajta az ember. Az Istenhez vezető ajtóra ez van írva: jöjjetek énhozzám mind­nyájan ... A kitárt és átszöge­zett kezű, áldásra emelt és ér­tünk könyörgésre kulcsolt ke­zű Jézus ez az ajtó. Biztató, biztos bejárat. Bátran mehe­tünk át rajta! PÉNTEK. — „Segíts, Uram; mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül.” (Zsolt 12, 2 — Csel 2, 47 — Kol 1, 18—23 — Csel 2, 22—47) „Keresztyénnek len­ni ma — Bonhoeffer szerint —i kettőt jelent: imádkozni és az igazat cselekedni az emberek között. A keresztyén gyüleke­zet vagy abból él, hogy tagjai imádkoznak egymásért, vagy elpusztul.” Nem terhel itt min­ket nagy mulasztás? Az ön­magunk körül forgás az imád­ságban is bűn. SZOMBAT. — „Egy. pedig 5 közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicső­ítvén az Istent nagy szóval.” (Lk 17, 15 — Zsolt 57, 8 — Ef 1, 15—23 — Csel 3, 1—11) A tiz közül egy. Tizen könyörögtek és meggyógyultak. Egy vissza­ment hálát is adni. Isten nem önmegnyugtató borravalót vár tőlünk, hanem minket vár. Várja, hogy segtíségét hálával vegyük észre és örömünkben is vele legyünk. Hálaadással teljes a hit. Joób Olivér VIETNAM KEDD. — „Gedeon pedig monda néki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Űr, miért ért bennünket mindez?” (Bír 6, 13 — Zsid 11, 1 — Jk 5, 13—18 — Csel 2, 25—36) Sok miért van az életünkben. Nagy kü­lönbség van azonban abban, hogy a kínzó kérdésekkel kap­csolatban Istenről beszélünk, vagy Istennel beszélünk. Az első esetben érteden, lázadó és számonkérés a hangunk és hamar hátat fordítunk néki. Aki Istennek önti ki a szívét, a ráhagyatkozás által már túl van a nehezén. SZERDA. — „Ha elfogyat­kozik is testem és szívem: szí­vemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké!” (Zsolt 73, 26 — 1 Ts 4, 18 — 1 Tim 2,1—8 — Csel 2, 37—41) Nagy különb­ség, hogy valamit magam vá­lasztottam, vagy úgy kaptam. Nem ti választottatok engem — mondja Jézus a tanítvá­nyoknak. Ő választott ki min­ket és hívott azzal a mentő szándékkal, ahogy az egész vi­lág felé fordul. Ez olyan szik­laalap, melyre' egyéni sorsunk válságaiban is építhetünk. CSÜTÖRTÖK. — Mennybe­menetel ünepe. — „Annak- okáért ő midenképpen üdvö­zítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mer örökké él, hogy esedezzék érettük.” (Zsid 7, 25 — Zsolt 9,19 — Mk 16, 14—20 — Csel 1, 1—11) Van olyan ajtó, amelyen kívül nincs kilincs, sőt rá is van ír­va: ne tessék kopogni! Sok aj­tón nehéz bejutni és szorong­Dr. Thich Thien Shau budd­hista szerzetes, a külföldön élő vietnami buddhisták elnöke kijelentette, hogy jelenleg Dél- Vietnamban kereken 200 ezer foglyot tartanak börtönökben és táborokban az amerika-ba- rát Thieu-kormány hatóságaid Ezzel a kijelentésével cáfolta Thieu elnök nyilatkozatát, aki Nyugat-Németországban kije­lentette, hogy országában egy politikai fogoly sincs, (epd) A LUTHERÁNIA ÉNEK- ÉS ZENEKARA június 10-én. Pünkösd vasárnap délután 6 órakor istentisztelet keretében a Deák téri templomban J. S. BACH. CESAR FRANCK SZOKOLAY SÁNDOR műveiből egyházzenei áhítatot tart. Közreműködnek: László Margit, Faragó Laura, Számadó Gabriella, Kerényi Mária, Fülöp Attila, Berczelly István. Vezényel: Weltler Jenő és Szokolay Sándor Orgonái: Trajtler Gábor Igét hirdet: DR. HAFENSCHER KÁROLY A belépés díjtalan! Májusi emlékeztetők KRŰDY GYULA negyven éve távozott az élők sorából (1933. május 12-én halt meg Bu­dapesten), de életműve erősebben él, mint va­laha. Csodálatos próza, a huszadik századi ember romantikája a Kárpátok alatt. De ro­mantika-e valóban Krúdy írói módszere? Ha egyenként, lassan olvassuk mondatait, min­den szóra fülelve: olyan érzés fog el, mintha Petőfi vagy Arany gyémánt realizmusé mondatait olvasnák. Sehol semmi lírai túlzás, a hasonlatok is idevalók, földiek, ellenőriz­hetők, nyilvánvalók. Mondjuk, találomra ütöm fel egyik nagy elbeszélését, egy téli napról van szó. „Általában a tél jelképezi a hosszú emberi életkort.” Ez a hangütés az író eszméltetö tétele. Utána egy kis környezet- rajz következik a jól fűtött szobáról, ahol „boldogan kering a pipa füstje, jóízűen csat­tan a tubákos szelence, télszagot, életet hoz­nak magukkal a látogatók és friss híreket a városból. Ilyen hosszú télen még az is érdekli a szobában üldögélőket, hogy mekkora a hó­tömeg a nagy Kristóf vállán, és zajlik-e a Duna?” Ezután néhány kérdést tesz fel ar­ról, mit csinálnak az emberek ilyen télben? S megint visszatér ahhoz, hogy az idő hosszú, mintha mindig tél volna a világon. Csak egy- egy bekezdés végén érezzük, hogy csilinge­lő szánra emelt át minket az író s mély hó­ban visszafutottunk egy régi korba. Ezek a mondatok, bekezdések és fejezetek áradni kezdenek, az idő megállt, esemény nincs, egy életérzés zeng idegzetünkön. A Krúdy-életmű egyetlen ária Magyarországról. Felejthetetlen melódia egy földrajzi és történelmi valóság­ról, melyben hibákba és vétkekbe botlik az olvasó, mint általában a világirodalom min­den országidéző regényében. De ez a felidé­zett idő elbűvölő gyönyörűség is, mert olyan kényszer nélküli, szabad és teljes lélegzetvé­telhez jut benne az ember, mint éppen Pető­fiben és Aranyban. Most azt a változatot él­jük, amikor Krúdy, a nyíregyházi Krúdy, akit halála után elfeledtek, élni kezd, fénylik, minden oldalról megbecsülik, német fordítá­sa európai siker volt. S fölfénylik tiszta mon­dataiban az, ami rendkívüli emberség volt, s amit az igazság mérlegére kell helyezni, mint semmi mást e világon. KEMÉNY GÁBOR huszonöt évvel ezelőtt halt meg (1948. május 15-én, Budapesten), s kilencven évvel ezelőtt született (1883. június 1-én, Szarvason). Éppúgy evangélikus ma­gyar környezetben és hagyományok közt nőtt fel, mint Krúdy Gyula, de az olvasó törheti a fejét, kit kell tisztelnie e névben? Kemény Gábort ugyanis elfeledték, s bár 1966-ban a kitűnő Köte Sándor kiadta válogatott peda­gógiai műveit, még mindig háttérben áll, holott előtérben kellene helyet foglalnia. Ke­mény a kolozsvári egyetemen Schneller Ist­ván tanítványa volt, az első világháború előtt ösztöndíjjal Párizsban töltött egy évet, feltű­nést keltett a háború alatt írt Rousseau-ta- nulmányával. Akkor Tordán volt tanár, 1918- ban Marostorda megye kormánybiztos-főis­pánjává nevezte ki Károlyi Mihály. Hazatér­tekor Békéscsabán tanár, betegsége miatt nyugdíjba vonul, s Budapesten nagyarányú irodalmi munkásságba kezd. Társadalomtu­dományi tanulmányai, publicisztikai cikkei, pedagógiai értekezései egy mélyen erkölcsi ihletésű, szellem szocialista búálatai és tér? vei. A szocialista magyar iskolareformot Ke­mény Gábor dolgozta ki, s módja volt még 1945 után, hogy kezdje megvalósítani is azt a magyar nemzetnevelést, melyet Eötvös Jó­zsef és Nagy László szellemét átvéve fejlesz­tett tovább az új igények teljességéig. Elnöke lett a Magyar Pedagógusok Szakszervezeté­nek, főszerkesztője az Embernevelés című fo­lyóiratnak, s a közoktatásügyi minisztérium­ban a nevelési főosztály vezetője (1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki). Felejthetetlen számomra, aki barátja voltam, hogy a kisebb­ségi sorsban élő magyar pedagógusoknak már a harmincas évek elején bátran felvázolta a szocialista iskolai művelődés tervezetét. Ke­mény Gábor írásművei ma is arra ösztökél­nek, hogy a magyar társadalom akaratával és erkölcsi bátorságával valósuljon meg a szo­cialista nevelésreform ebben az országban, ahogy ő írta. Kemény életműve kitűnő útmu­tató ehhez. S' ébresztésénél ne feledjük el, hogy az evangélikus magyar pedagógia szarvasi hagyományait Kemény ápolta és őrizte mint tiszta lángot. Nádor Jenővel együtt ébresztette Tessedik igaz szellemét, s kiadta Vajda Péter szarvasi nevelési eszméit és magatartását összefoglaló Erkölcsi beszé­deit RÁDAY PÁL kétszáznegyven évvel ezelőtt halt meg (1733. május 20-án), öt esztendővel megelőzve II. Rákóczi Ferencet. Ragyogó jel­lem, kiváló politikus és magatartását kifejező bátor írástudó volt, a magyar protestantiz­mus egyik jellemző teprezentánsa* Losonq nagy fia, s a nógrádi hagyományok megtes­tesítése. Tiszta tekintete, mély műveltsége, egyéni bátorsága kopog a lelkiismeretűnkön. Rákóczi titkárává tette és a fejedelmi kancel­lária vezetőjévé. Diplomataként járt külföl- • dón a fejedelem szolgálatában, ő készítette elő az országgyűléseket, előmozdította Bél Mátyás és Mányoki Ádám érvényesülését, ö írta Rákóczi nevezetes szózatát a külföld és a magyar haza tájékozódására, a Recrudes- cunt-ot, vagyis a Megújulnak a sebek, a ne­mes magyar nemzet sebei... kezdetűt, melyet 1704-ben meghallott egész Európa. Ráday fo­galmazta a kuruc szabadságharc röpiratait, s szerkesztette az első magyar újságot, mely ugyancsak Európát tájékoztatta a Habsburg- hazugságok cáfolataként. De író is volt, leg­emlékezetesebb műve a Lelki hódolás című imádságos és énekeskönyve, mely a XVIII. században nyolc kiadást ért meg, s reformá­tus testvéreink kezében országos olvasó­könyvvé vált. Maradt fenn önéletrajza, útle­írásai, s virágénekei, Balassi Bálint modorá­ban. A régi magyar műveltség nemes nagy képviselője volt, ő alapította azt a Ráday- könyvtárat, melynek gyűjteménye mindmáig históriai műveltségünk tárgyi bizonyítáka és ékköve. Ehhez az kellett, hogy ne vonuljon száműzetésbe külföldre a szabadságharc után, hanem itthon maradjon. A császár a szatmári béke után külön amnesztiát ajánlott fel Rá­day Pálnak, aki ugyan elfogadta, de mindha­lálig változatlanul tovább vezette a szabad­ságharc egyik formáját, a protestáns magyar­ság harcát a Habsburgok ellen, vagyis a szel­lemi szabadság öntudatát és ellenállását, ezt a közép-európai tüneményt, amely egy füg- getten. ország lélegzetvétele volt. i. ■■ - - bHWií"' • Szálától Rezsd

Next

/
Oldalképek
Tartalom