Evangélikus Élet, 1999 (64. évfolyam, 1-52. szám)

1999-04-18 / 16. szám

6. oldal 1999. ÁPRILIS 18. Evangélikus Elet „Ahol a szó hatalma véget ér, ott kezdődik a zene” (Debussy) A férfi ott ült a Keleti Pályaudvar alul­járójában. A térdén a szintetizátor, s ő uj- jainak szakavatott mozdulataival előva­rázsolta a melódiát. Előtte tálca, s amikor kicsit leguggolva oda tettem a pénzt - látom, hogy vak. Távolabb mentem pár méterrel, s meg­álltam. Mások is álltak ott, tőlem jobb felől, s hallgattuk a zenét.- Néztem a féri átszellemült arcát, s eszembe jut az Evangélikus Életben megjelent írásom: 1991. szeptember 8. „Vak, vagy világtalan? A két jelző ugyanazt jelenti? Nem! Egyáltalán nem! Az ép szemű ember is lehet vak, aki nem veszi észre a környezete szépségét, így nem is boldogítja azt. Az a vak, aki testi szemeivel nem lát, de egészséges lelkű, tud örülni minden hasznosnak, jónak, amely hozzásegíti kellemes testi és lelki közérzetéhez, er­kölcsi egyensúlyához. - Hitre jutva meg­ismerheti az Úr Jézus megváltó kegyel­mét, így megtalálja a helyét az életben. Teljes értékű lehet! Zenét komponálhat - játszhat, irodalmi műveket alkothat, kéz­ügyessége révén, kefét, söprűt, kosarat készíthet. így hasznos tagja a társada­lomnak, s egyéni élete is boldog.”- Baloldalon haladtak el azok a fiata­lok, akik adakoztak, egymás után, sokan, s hullott a sok pénz... s a zene csak szállt, szállt... minket hatalmába kerítve, mintegy bűvös kört alkotva összekap­csolt - középen a vak zenész! „Ahol a szó hatalma véget ér, ott kez­dődik a zene.” Unatényi Magdolna Az élet dicsőítése Éhezés és háborúság közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: bőség és béke. Sanyarúság és zsarnokság közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: segítség és szabadság. Kételkedés és kétségbeesés közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: hit és remény. Félelem •és árulás közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: öröm és hűség. Gyűlölet és halál közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: szeretet és élet. Bűn és gyarlóság közepette dicsőítjük azt, ami megígértetett: szabadulás és újrakezdés. A halál kellős közepén, mely minden oldalról körülfog minket, dicsőítjük azt, amit megígértetett az élő Jézus Krisztus által. Csendben lenni Ahogyan imádságom mind áhítatosabb és bensőségesebb lett, úgy kellett mind kevesebbet mondanom. Végül egészen csendes lettem. Az lettem, ami talán a beszédnek még nagyobb ellentéte: hallgató lettem. Először azt gondoltam, hogy az imádság beszéd. De megtanultam, hogy az imádság nem csupán csendben levés, hanem odahallgatás. így van ez: Nem azt jelenti az imádkozás, hogy saját magamat hallom beszélni. Az imádkozás azt jelenti: Csendben lenni és várni, amíg meghallja Istent az imádkozó. Sörén Klérkégírd nyomán fordította: Görög Zoltán MEGHÍVÓ Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és az Irvin-i Concordia Egyetem (USA) közös szervezésében konferencia lesz a HIT TANÍTÁSA címmel. Az alkalomra pedagógusokat és minden érdeklődőt szeretettel várunk. A konferencia helye: Evangélikus Egyház Aszódi Gimnáziuma, Aszód, Régész u. 34. Időpont: 1999. április 30 - május 2. További információk: 28/400-611. Amennyiben szállást és étkezést igényel részvételét kérjük április 21-ig jelezze! Pályázati felhívás! Egyházközségünk - mint a Győri Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fenntartója - megbízása alapján az Igazgatótanács - a Magyarországi Evan­gélikus Egyház 1997. évi VIII. törvény II. cím 28. §. (2) bekezdésének meghatalma­zása szerint kiírja az iskola igazgatói állás betöltésére a pályázatot. Pályázati feltételek: a./ A pályázó evangélikus vallású pedagógus, konfirmált, aki az egyházközségi tagság feltételeinek legalább 5 éve megfelel, erkölcsileg feddhetetlen, magánélete rendezett, vezetői képességekkel rendelkezik, b./ Képesítése: egyetemi diploma, c/ Legalább tíz éves pedagógusi, illetőleg felsőoktatási intézményben okta­tói munkakörben szerzett gyakorlat. Pályázhat még evangélikus lelkész is, legalább 10 éves hitoktatói és/vagy hittudományi egyetemi oktatói gyakorlattal. A vezetői kinevezés hat tanévre szól. Kezdete: 1999. augusztus 16. Bérezés a Ktj. szerint vezetői pótlékkal. A pályázat tartalma: kézzel írt szakmai önéletrajz, diploma-másolat, pedagógiai program, lelkészi ajánlólevél. A pályázatokat április 30-ig kell benyújtani Lackner Pál igazgató lelkésznél a következő címen: Győri Evangélikus Egyházközség 9025. Győr, Petőfi tér 2. Tel/fax: 96/320-312, 96/314-363. A Szügyi Evangélikus Egyházközség megüresedett lelkészi állását pályázat útján kívánja betölteni. Az anyagyülekezethez tartozik Csesztve, Mohora és Patvarc is. Lel­készi javadalom az országos átlagnak megfelelő. Szolgálati gépkocsi biztosítja a szol­gálatok ellátását. Bővebb felvilágosítást az Esperesi Hivatal ad. A pályázat benyújtá­sának ideje: 1999. május 10. Nógrádi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel/Fax: 06-35/301-580 Az Országos Egyházi Elnökség az Egyházi Törvények 1997. IV. tv. 147.§. alapján pályázatot hirdet az országos egyházi irodaigazgatói munkakör betöltésére. Jogi, közgazdasági vagy közigazgatási tapasztalattal rendelkező evangélikus lelkészek vagy nemlelkészek jelentkezése kívánatos 30-50 éves kor között. Német, angol vagy francia nyelvtudás előnyt jelent. Benyújtandó iratok: kézzel írott részletes önéletrajz, egyetemi és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata, az eddi­gi működésről szóló bizonyítvány, lelkészi vagy esperesi ajánlás. Javadalom: meg­egyezés szerint. Beadási határidő: 1999. április 20. Cím: Országos Egyházi Elnökség, 1085 Budapest, Üllői út 24. Egy viharos éjszaka A nagy alföldi városban szélvihar tombolt, fákat, háztetőket tépázott meg. Csak kevesen vették észre, hogy az evangélikus templom tetejéről lesodort egy bárány szobrocskát. Reggel ott találták a templomkertben. Bizony sokan elfelejtették már azt a bárányt! Nem tudták, hogy ott van régó­ta a templom tetején. A szélviharnak kel­lett lesodorni, hogy újra észrevegyék. - Sokat jelentett számomra ez a kis történet. Először is azt, hogy a mai gyülekezet elfelejtette a Bárányt. Amikor templomos elődeink odatették, ők nagyon jól tudták, mily sokat mond ez a jelkép. János 1,29-re utal: „Imé, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét.” Jézus alakja a mai keresztyénségben megváltozott. A szeretet hirdetője, tanító, csodatevő, gyógyító... Ezeket tudjuk, de elfelejtettük, hogy O elsősor­ban azért jött, hogy mint Bárány magára vegye bűneinket. Nem véletlen, hogy elfelejtettük, mert ez a bűnre, elveszett állapotunkra utal. Aztán az is sokat mond, hogy egy szélvihar kellett arra, hogy újra szemünk elé kerüljön a Bárány. A mai ember sem juthat el a Bárányhoz, ha a Lélek szele nem fúj (János 3,8). Luther is utal arra, hogy saját értelmünkkel nem tudunk eljutni Jézushoz, csak a Szentlélek segít­ségével. Új élet csak ott kezdődik, ahol a Lélek elvezet minket a Golgotái kereszten vérző áldozati Bárányhoz. Természetes gondolkodásunk és eszünk persze megütközik ezen: hogyan kerül­het Isten Fia, mint Bárány a kereszt oltárára? Ezt először mindenki botrány­nak és bolondságnak érzi. Pedig épp ebben van az erő. Hogy valaki átvette bűneimet és büntetésemet. Éppen az a bizonyosság ad erőt, amit János levele így fejez ki: „Ha vilá­gosságban járunk... Jézusnak az Isten Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől-” (1 János 1,7.) Húsvét után gondoljunk az Ószövetsé­gi történetre, amikor a szabadító vér, a bárány vére, amit az ajtófélfára kellett kenni- szintén bolondságnak látszhatott ELŐ VÍZ- és mégis-ez volt a menekülés az öldök­lő angyal elől. A viharos éjszaka újra előhozta a Bárányt. Biztos, hogy Isten a mi életünkben is sokszor ad viharokat, próbákat és sok mindenen kell átmen­nünk, míg mi is eljutunk a Bárányhoz! - Fontos a „szél”, a Lélek szerepe. A Lélek tárja fel, hogy mi is történt ott a Golgotán. És főleg, hogy mi történt személy szerint - érted. Megérteti velünk, hogy ez nem egy kétezeréves történet, hanem mai, és nekünk szóló. Sőt, neked... Gáncs Aladár HAZAI ESEMÉNYEK DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS ÁHÍTAT április 25-én, vasárnap 18 órakor FINTA GERGELY J. S. Bach, Buxtehude és Petr Eben műveket játszik. Narrátor: Murányi László. A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség 130 éves temploma megújult belső terének újraszentelését 1999 április 25-én vasárnap délelőtt 10 órai ünnepi istentiszteleten D. Szebik Imre piüspök végzi. Az ütinepi alkalom­ra az érdeklődőket szeretettel hívják. ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN A Bagolyirtási Názáret templo­munkban május 1-től október 31-ig min­den vasárnap de. 11 órakor isten­tiszteletet tartunk (Mátraszentimre- Bagolyirtás Jókai u. 7-9.) Szeretettel várjuk kiránduló és üdülő testvéreinket! Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület. EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY a Deák téri Gimnázium dísztermében 1999. április 21-én szerdán, du. 6 órakor tartja következő összejövetelét. Téma: Olvassuk-e az evangélikus sajtót? (és ha igen akkor miért nem?) Házigazda: Novotny Zoltán. Előadók: az egyházi lapok szerkesztői. Igehirdető: Bozóky Éva. TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A Zalaegerszegi Evangélikus Lelkészi hivatal új telefonszáma: 92/348-426. A Pólus Centerben működő Missziói Központ nagyszínpadán 1999. április 24- én du. 3 órakor a rákospalotai „Lumen Christi" MAV-telepi katolikus együttes szolgál. Vezető: dr. Gergő Lajos. A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE: Nem ünneprontás ha azt kérjük egyénektől, és lelkészi hivataloktól, hogy a Sajtóosztálynál fennálló tartozásai- katigyekezzenek mielőbb rendezni. Szolgálatunkat csak akkor tudjuk ma­radéktalanul végezni, ha anyagi alap­jaink biztosítva vannak. Kérésre felvilá­gosítást adunk a tartozásokról. BÖRTÖNSZOLGÁLAT A budahegyvidéki ifjúság április 2-án húsvéti ünnepi műsorral látogatott el a Markóba. Ajándékot is vittek. Igét hirde­tett Bácskai Károly lelkész. Az Evangélium Színház a Duna Palo­tában (Budapest, V. Zrínyi u. 5.) bemu­tatja 1999. április 24-én és 25-én, du. 4 órakor, bemutatja Németh László Galilei című drámáját. Rendező: Udvaros Béla Jegyek válthatók a Duna Palota pénztá­rában (317-1377) és a Színházak Köz­ponti Jegyirodájában, VI. Andrássy út 18. (312-0000). Helyárak: 800-600- 400.- Ft. Az MPKE rendezésében 1999 április 20-án, kedden, du. 5 órakor Tőkéczki László tart előadást „ Tisza István, a református államférfi” címmel. (OMIKK-klub VIII. Múzeum u. 17.) KERESZTÉNY - ZSIDÓ TÁRSASÁG A Nőkről nemcsak nőknek kerékaszta­la beszélgetést tart „Nők a vallási közösségek élén" címmel. Előadók: a különböző egyházak női lelkészei. Koordinátor: Szécsi József főtitkár. HALÁLOZÁS ö. Nagy Imréné sz. Papp Erzsébet életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1999. április 16-án volt a rákospalotai Nagytemplomban. Az elhunytban Szabó István ny. ev. lelkész felesége az édesanyját gyászolja. „ Uram, eléd készülök, és várlak. ” (Zsolt 5,4) Apróhirdetés TORONYÓRA - KÉSZÍTÉS, - FELÚJÍTÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezérlő­óra- készítés. 85 év tapasztalata és világszín­vonalú elektronika. Ötéves garanciával. Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Bu­dapest, Állomás u. 14. Tel./Fax.: 260-7065, 06 (30) 492-915. Bérlőtársakat keresünk Pesten tanuló hívő diáklányok személyében belvárosi lakásba. Szünidőre kedvezmény. Tel: 276-8528, üzen­etrögzítővel. Lelkész lakást vásárolna 4 millió Ft-ig. Egy, másfélszobás vagy kétszobást, elsősorban Budán. Tel.: 356-9736 (késő esti órákban). Luther-kabát méret utáni készítését válla­lom, egyházi szabómester. Tel.: 351-4942. Pilisen eladó 1117m2-es belterületi telek 32 m2-es felvonulási épülettel, víz-villany van. Tel.: 06-20-9874833(15-21 óra között). Németh Építőanyag Kereskedés 8230 Balatoniiired, Fürdő u. 21. Tel/fax: 87/341-349: 87/341-459. Csornai Hódfarkú és körsze- letvágású hornyolt cserép '98-as áron raktárról azonnal kapható! Fenyöfürészárú gerendák extra méretekben 2000 m3 raktárkészlet! Osztrák lambériák és hajó­padlók óriási választékban! Színes szabvány és műemlék palák, hullámpalák, bitumenzsin­dely és minden, ami a tetőhöz szükséges. Mennyiségi szállítási és egyéb kedvezmények. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: Tóth-Szöllős Mihály, E-mail: tothsz@evang.alarmix.net Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel/Fax: 317-5478; 317-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Szedés, tördelés: Evangélikus Sajtóosztály, Rezessy Szabolcs E-mail: rezessy@evang.alarmix.net Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Bp. Internet: http//www.lang.hu/szikra.nyomda E-mail: szikra@lang.hu Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezér­igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhi­vatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési dij belföldön: egész évre 2500 Ft. Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokba: egész évre 5000 Ft (portóval együtt), • egyéb európai országokba és a tengerentúl­ra: egész évre 70 DEM vagy 48 USD, (por­tóval együtt) Légipostával: 102 DEM vagy 70 USD. Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!-----------------------------------------) REMÉNYSÉG HANGJA LELKI S.O.S szolgálat 200-8839 Csak egy kinyújtott kéz... amelyik bíztató szóval, egy- egy zsoltárral, imádsággal szeretne újra felsegíteni, megerősíteni. Ha szüksége van rá, vagy ismer valakit, aki rászorul erre a Hangra, jegyezze fel, adja tovább, mert ez a budapesti telefonszám is, bizonyos esetekben, életet menthet! Az Ökumenikus Tanácsnak ezen a számán három percben hallhatja a Reménység Hangját, Isten igéjének vigasztaló, új erőt adó üzenetét. Az igei üzenet hetenként változik. A Reménység Hangja várja hívását péntek 15 órától hétfő 8 óráig és hétköz­napokon 17 órától másnap reggel 8 óráig. Hittan tankönyv pályázat A Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási és Iskolai Osztálya pályázatot hirdet 5. 9. 10. 11. osztályos gimnáziumi hittankönyvek (tanári kézikönyvek) megírására az érvényben lévő tantervek alapján. Beküldési határidő: 1999. október 15. Cím: MEE Oktatási és Iskolai Osztály 1085 Budapest, Üllői út 24. Pályázati díj: I. 50 000 Ft-, II. 40 000 Ft-, III. 20 000 Ft-. Elbírálás: 1999. október 31. Hittan tantervek a fenti címen kérhetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom