Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-01-18 / 3. szám

69. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. JANUÁR 18. VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 2. VASÁRNAP ÁRA: 149 Ft A TARTALOMBÓL Jézus a mérték Diakonisszák lelkészei Mozdulunk VAGY MEGFAGYUNK? Evangélikusok A HAJLÉKTALANOKÉRT Terray László köszöntése Az „ország templomáról” „Lehetetlen azonban, hogy valaki megrettenjen vagy vigasztalást ne talál­jon Isten ilyen nagy tettei láttán, ha nem hiszi, hogy Isten képes és tud nagy dolgokat cselekedni — hinnie kell Isten szeretetében is, hogy mindezt meg is akarja cselekedni. ” Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) Nem tudni, hányán voltak délelőtt templomban azok közül, akik kora délután kabátjukra ragasztott sárga keresztekkel, nemzeti zászlókkal vagy azok nélkül vonultak múlt va­sárnap a Tilos Rádió stúdiója elé, de kétségtelen, hogy az alapvetően po­litikai indíttatású demonstráció apro­póját olyan események szolgáltat­ták, amelyek mellett a történelmi egyházak sem mehetnek el szó nél­kül. Nem is mentek el. Sajnálatos módon az egyházi vezetők január 6-án kelt alábbi nyilatkozatát csak most tudjuk közölni, merthogy azt csak jóval legutóbbi számunk lap­zártája után kaptuk kézhez. Időköz­ben azonban már azt is megtudhat­tuk, hogy míg a budapesti médium keresztényellenes műsoraira adott keresztény választ a baloldalon már­is sokallják, a jobboldalon sokan keveslik... A Biblia „platformfüggetlen" tala­ján tájékozódó hetilapunkban az Evangélikus Elet szerkesztőbizottsá­gának három tagja is véleményt nyil­vánít Tilos-ügyben. (Összeállításunk a 8. oldalon.) Protestálunk? - -testáljunk! Vajon lehet-e még valami újat monda­ni, írni a Tilos Rádióval kapcsolatos szomorú eseményekről? Sokan köve­telik, hogy egyházunk - különösen is a felelős vezetők - szólaljanak meg rög­tön az ilyen és hasonló ügyekben, mégpedig határozottan, egyértelműen és „keményen”. Furcsa, hogy hazánk­ban, ahol azért lassan már másfél év­tizede - többé-kevésbé - szólássza­badság éan, milyen erőssé vált a szó­lás kényszere. A hallgatás jogát, a hallgatás szabadságát még sokan két­ségbe vonják. „Gyanús”, ha az egyhá­zak nem szólalnak meg rögtön, nem vágnak vissza azonnal, nem igazod­nak bizonyos politikai erők mellé, il­letve mögé. Hamar megfogalmazódik az indulatos vád, kész az ítélet: az egy­ház már megint gyáva kollaboráns, nem vállalja prófétai küldetését, már megint langyos, középutas „lutyik” vagyunk... Valóban ez lenne a sivár valóság? Va­jon az egyház Ura is mindig azonnal visszavágott? Soha nem hallgatott? Minden sérelmet igyekezett gyorsan megtorolni? Csorbíthatatlan jogokat, társadalmi védettséget, elismertséget és népszerűséget garantált az övéinek?! Én azt a Krisztust ismerem, aki nem­csak beszélt a keresztről, de el is hordoz­ta a küldetésével járó megvetést, gúnyt, megaláztatást. A hazug, hamis vádakra nemegyszer hallgatással felelt. Amikor Kajafás főpap előtt megütötték, nem vá­gott vissza, nem a jogaira hivatkozott, csupán csendesen megkérdezte a verőle­génytől: „Miért ütsz?” Vajon mikor követjük hitelesen és hű­ségesen a Mestert? Vajon mikor protes­tálunk reformátor őseinkhez méltóan? Szavunkat elsősorban nem valami, valaki ellen kellene felemelünk, hanem valamiért, valakiért! Erre adott igazán evangéliumi, valóban „protestáns” pél­dát Erdő Péter bíboros, aki a „Tilosban” megszólaló gyűlölet szavára felelős sze­retettel válaszolt. Amikor nem a pro­vokátor fejét követelte, hanem megígér­te, hogy imádkozik érte... Mire ezek a sorok megjelennek, talán már lecseng a különböző forrásokból és célokkal gerjesztett botrány. De naponta szembesülünk olyan provokációkkal, amelyeket nem hagyhatunk szó nélkül: amikor valóban pro-testálnunk kell. Itt van például az a fontos és örvende­tes hír, hogy az ORTT végre zöld utat adott a katolikus rádiónak, amely így - a Petőfi rádió már évek óta nem használt középhullámú frekvenciáján - hamarosan megkezdheti az országos műsorsugárzást. Megdöbbentő viszont, hogy a öttagú dön­téshozó testület egyik kormánypárti tagja nem támogatta a kérést, mivel szerinte „tüzetes vizsgálatot igényelt volna, hogy a törvényi előírások alapján megkaphatja-e az egyház a frekvenciát...” (Népszabad­ság, 2004. január 9.) Úgy tűnik, újra meg újra protestál­nunk kell az egyházak szabad médiaala­pítási jogainak elismeréséért és tisztelet­ben tartásáért. Ennél a komoly stratégiai kérdésnél maradva, talán nem mindenki tudja, hogy egy protestáns keresztény zenei rá­dió, a Yes Rádió „Mondj igent az élet­re!” mottóval kétszer is pályázott buda­pesti frekvenciára. Mindkét alkalommal más hang megszólalását ítélték fonto­sabbnak a „felelős illetékesek”. A szo­morú ügy pikantériája, hogy másodíz­ben történetesen, többek között, éppen a Tilos Rádióval szemben veszítettünk... Jelenleg a számtalan kis rádióadó jó­voltából a fővárosiak napi négyszáz (!) órányi rádióműsorból válogathatnak, de mindeddig egyetlen keresztény elkötele­zettségű adó se fért bele a kétmilliós metropolis önkényesen feldarabolt éte­rébe! Ehhez kapcsolható az egyetlen ma­gyar nyelvű vallási csatorna, a Pax Tele­vízió kálváriája is. Sokak - közöttük fe­lelős egyházi vezetők - ismételt írásos kérése ellenére a piacvezető kábeltévé­társaságok többsége nem hajlandó fel­venni kínálatába a Pax Televízió valódi értékeket közvetítő műsorait. Az elutasí­tás hamis, demagóg indoka, hogy „bizo­nyos felmérések szerint” állítólag nin­csen nézői igény ilyen színre a műsorpa­lettán. De vajon miként ébredhetne igény egy olyan csatornára, amelyet meg sem ismerhetnek a kiszolgáltatott nézők?! Mindezek a szomorú tények számom­ra, aki több mint egy évtizedet dolgoz­tam a média területén, nagyobb botrányt és szégyent jelentenek, mint némely je­lentéktelen kereskedelmi adó alkalmi szellemi-lelki környezetszennyezése... Protestáljunk? Ha szükséges: igen! De figyeljünk, hogy miért érdemes való­ban protestálnunk, mi az, amiért, akiért Mesterünk is felemelné a szavát! Gáncs Péter NYILATKOZAT Jézus Krisztus 2000 éve hirdeti a békét és a szeretetet a jóakaraté embereknek. Karácsonykor a keresztények/ keresztyének azt ünnepi ik, hogy embernek lenni csodálatos dolog, hiszen az Isten Fia értünk, emberekért maga is emberré lett. Keresztény/keresztyén hitünk szerint minden ember Isten képmása, vallásától, világnézetétől, cselekedeteitől függetlenül, ezért tiszteletet érdemel. Ez a tiszte­let minden egyes embert és embercsoportot megillet. Egyházaink a múltban is kiálltak az üldözöttek mellett, s ma is elítélik az egyes emberek, embercsoportok olyan cselekedeteit, amelyekkel mások személyi méltóságát, szabad vallásgya­korlását vagy más jogos érdekeit sértik. A szeretet nevében elutasítják a gyülö- letbeszédet, a gúnyt vagy megvetést, akár egyesek, akár csoportok ellen irányul. Nem szokatlan, hogy a gúny, a megvetés vagy a gyülöletkeltés éppen keresz­tény/keresztyén egyházaink tagjait és értékrendjét támadja, kívánja megsemmi­síteni. Jézus Krisztus azonban egyházát sziklára építette, amelyen ígérete szerint a pokol kapui sem vesznek erőt. A történelem során még egyetlen üldözés sem tudta eltörölni a kereszténységet/keresztyénséget, sőt inkább az egyház megerő­södését szolgálta. Ezért nem a félelem, hanem az emberi méltóság védelme és az igazság szere- tete vezet bennünket, amikor az ünnepek elmúltával a keresztény/keresztyén egyházak nevében közösen felemejjük szavunkat a Tilos Rádió szellemisége, kü­lönösen pedig az adventi és karácsonyi időben elhangzott műsorai ellen. Örvendetes, hogy a Tilos Rádióban elhangzott gyűlöletkeltő és a kereszté- nyek/keresztyének méltóságát sértő kijelentések ellen sok magánszemély, civil és politikai szervezet szót emelt. Az utóbbi időben a keresztényeket/keresztyé- neket, jelképeiket és egyházaikat ért sorozatos támadások alapján azonban a tár­sadalom minden tagjának, különösen pedig a vezetőknek el kell gondolkodniuk azon, vajon milyen célt szolgál a Tilos Rádió hangneme és a hozzá hasonló meg­nyilvánulások. Ezek semmiképpen sem a társadalmi megbékélésre, sokkal in­kább vallási türelmetlenségre, társadalmi békétlenségre vezetnek. Kérünk minden jó szándékú embert, különösen pedig a média munkatársait, a politikusokat és az ország vezetőit, hogy az ilyen és ehhez hasonló vallás- és ke- resztény-/keresztyénellenes megnyilvánulásoknak, visszaéléseknek sem sző­kébb, sem tágabb környezetükben ne adjanak helyet. Kérjük, hogy mindenki a maga területén szolgálja a bizalom, a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés erő­södését. Budapest, 2004. január 6. Dr. Seregély István egri érsek s. k. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök s. k. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház D. Szebik Imre püspök s. k. Magyarországi Evangélikus Egyház MEGHÍVÓ Az ökumenikus imahét országos megnyitó istentiszteletére 2004. január 18-án (vasárnap) 18.00 órakor a Deák téri evangélikus templomban kerül sor. Az igehirdetés szolgálatát dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és dr. Szabó István református püspök látja el. Az ünnepi istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak vezetői szolgálnak. Az országos megnyitó istentiszteletre minden érdeklődőt hív a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. MEGHÍVÓ Az ökumenikus imahét országos záró rendezvényeként ifjúsági istentiszteletet tartunk 2004. január 25-én (vasárnap) 17 órakor a Lágymányosi Ökumenikus Központ templomában. (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.- a Petőfi híd budai hídfőjétől 150 méterre) Az ünnepi istentisztelet liturgiájában a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak lelkészei és fiataljai szolgálnak. Közreműködik az Égígérő Gospel Kórus. Az istentiszteletre minden érdeklődőt szeretettel hívunk. Szeretettel kérjük gyülekezeteinket, hogy az ökumenikus imahét perselypénzét ajánlják fel az iráni földrengés áldozatainak megsegítésére. Az adományokat kérjük eljuttatni a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának pénztárába az alábbi számlaszámra: 11707024-20347257

Next

/
Oldalképek
Tartalom