2. oldal, 210 találat (0,189 másodperc)

Találatok

101. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1280. oldal)
[...] Kóbor Mihály Molnár László Nagy István Németh István Németh István Rajki János Szakos János Udvardi [...] Herczeg János Horváth Endre Horváth István Horváth Ist­ván Huszár István Illés Károly Jákói Ferenc Ju­hász [...] Hornung Já­nos Kelemen József Keő Ist­ván Péter József Bodies István Rózsa István Sebők Zsigmond Ujhelví József Varga [...]
102. II. A Kézirattár egyéb könyvtári iratai • 1. A Régi Akadémiai Levéltában levő iratok (147. oldal)
[...] és Szalay László akadémikusok könyv­beszerzési kérése az Akadémiától RAL 3 1840 [...] elfogadásáról RAL 321 1840 Sándor István könyvtára átvételéről Schedel Ferenc jelentésfogalmazvá­nya Széchenyi István másodelnöknek
103. (90. oldal)
[...] akár neki lett volna olyan kérése amit a másik ne teljesített [...] és budai oldalának építésvezetői Nagy István és Petik Ernő nem voltak [...] Sidó György Kiss József Czeglédi Ist­ván a művezetés mesterei voltak A [...]
104. Mauritz Árpád
[...] templomának udvaráról Isten Szentlelke vigasztalásának kérése után a helybeli temetőbe utolsó [...] Id Bán Imre Özv Vazek Istvánná Özv Zéthy Kálmánná násza nászasszonyai [...] Temesvári Tibor unokái Dr Temesvári Istvánná sz Mauritz Anna Mauritz Gyula [...] Erzsébet Bán Imre Dr Temesváry István menye és vejei
105. 2014 / 4. szám • MENEKÜLTKÉRDÉS ÉS RENDSZERVÁLTOZÁS • Masát Ádám: A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában. Diplomáciatörténeti adalékok a berlini fal leomlásához (4_134. oldal)
[...] engedélyével léphetnek be A menedékjog kérése azonban már nem ilyen egyértelmű [...] Uo 384 0 68 Horváth István Az elszalasztott lehetőség A magyar [...] Links 2008 362 oldaltól Németh István szerint már 1987 februárjára alaposan [...] a szovjet keletnémet viszony Németh István Németország újraegyesítése 1989 90 In [...]
106. 1934-12-09 / 49. szám
[...] Ezek Ámon Imre dr Czinker István id Csattogányi István Dibusz Sándor Donner János Fekete [...] Krenedits Imre Krenedits Sándor László István Molnár Gyula Nagy István Lajos Nándory Márk György Pillér [...] Mansz és a Nép nőcsoportjának kérése A Mansz elnöksége és a [...]
107. 1930-12-21 / 51. szám
[...] Rózsahegyi és Tőkés Anna Sziics István dr beszámolója Sashalmon Kerületünk képviselője Szűcs István dr múlt csü­törtökön tartotta beszámolóját [...] társadalom számos tagja Mátyásföldről Alapffy István rendőrtanácsos Rákosszentmihályról Piukovich József dr [...] mennyire jogos és méltányos Rákosfalva kérése és hogy ó mint a [...]
108. Suba István: Hogyan lett Heves és Külső-Szolnokból Heves vármegye (126. oldal)
[...] a 18 paragrafusokat 1 Babies István Eger város képviselője felteszi a [...] Nagyiván és a kócsi puszta Kérése indoklásában kifejti hogy ezen községek [...] megyében való 20 megtartását Babies István indítványát a miniszterelnök azonnal elfogadta [...]
109. Levelek (167. oldal)
[...] járt 7 Az alispán Horvát István ld 1379 2 8 Peterdi István 18887 1944 orvos költő és [...] Nagytiszteletű Asszonynak történő kézcsókom tolmácsolásának kérése mellett nagyrabecsülésem és tisztelete­met tisztelő [...]
110. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (113. oldal)
[...] részének korrektú­rája 258 259 Ocsai István levele könyvekkel kapcsolatosan 302 409 [...] Hutyra Ferenc hiányzó müvei címének kérése 392 A főtitkári hivatal jegyzék [...] és Marczibányi jutalomhoz 413 Sági István levele Vo­lák Lajos szótári gyűjtéséről [...]
111. Iratok • III. Magyarország külpolitikája Kárpát-Ukrajna megszállásának időszakában (1939. március 1. —1939. március 31.) 511 (652. oldal)
[...] hajlandó volna őket visszafogadni Volosin kérése az volna hogy lépjünk érintkezésbe [...] Turul rendezésében tartottak meg Milotay István a nagykőrösi kerület országgyűlési képviselője [...] népet ezer éven keresztül Szent István birodalmához fűzték Szlovákia előbb utóbb [...]
112. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke (1221. oldal)
[...] Kis korona u 8 Kemajer István asztalos VIII Tömő u 32 [...] Keményi Béla gyár hivat VII István ut 10 a Keményfi Loránd [...] ügyvéd VI Andrássy ut 61 István hiv X Alsó vaspálya u [...] kárpitos IX Calvin tér 1 Kérésé Gábor tvszki biró VII Erzsébelh [...]
113. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (99. oldal)
[...] Ügy­védmúzeum könyvet kér 97 Kővári István kölcsönzése 107 A Honvéd Központi [...] A krakkói Jagelló könyvtártól könyvek kéré­se 149 150 A Református Egyetemes Konvent kölcsönzése 151 Bory István könyvet kér kölcsön 156 Az [...]
114. 1930-08-20 / 33. szám
[...] távolságokból vonzott ide tömegeket Szent István és Szent Imre hitbeli erkölcsbeli [...] fogjuk az ő erényeiket Szent István bölcsessége kultúraéhsége Szent Imre ifjúsága [...] ez a mai nem Szent István országa Szent István föld­jét idegen urak bitorolják Szent [...] Budapest meg­alakításáról Albertfalvának az a kérése amely a Buda­pesthez való csatolásra [...]
115. 1930-08-24 / 34. szám
[...] azonban a következő választ kapta Kérése nem teljesíthető mert a minisztertanács [...] QSggnn HÍREK nggi 0 Szent István napja Templomunkban szent István napján az ünnepi szentbeszédet Bálint [...] hitéletről amely közönségünkben lobog Pichler István esperes ünneplése Minden év­ben megható [...] névnapi üdvözlést rendeznek lelkipásztorunknak Pichler István espe res plébánosnak Bár a [...]
116. 1916-12-03 / 49. szám
[...] évvel ezelőtt mikor még Joó István kir főmérnök volt a templomépitő [...] A következmé­nyek és események Joó István álláspontját igazolták Azóta évek múltak [...] az ideiglenesen Rákosszentmihályhoz való csatolás kérése És gróf Csáky Károly váczi [...] a temetőügy meg­oldása is Gzinker István és neje Szury Józsa rákos [...]
117. Függelék: Magyar nyelvű zenei szakirodalom külföldön (209. oldal)
[...] Carmina Burana avagy a közönség kérése Maurice Hand­ford vezényletével elhangzott előadásról [...] a szatmári Filharmónia Beszélgetés Gregorovici Istvánnal a szat­mári Filharmónia igazgatójával Kérdez Angi István Utunk 23 sz 7 p [...]
118. 1935-08-17 / 32-33. szám
[...] Az OTI nak ez a kérése újból felszínre hozta az ÜTI [...] tárgyalásokról van szó amelyek Weis István dr az OTI vezérigazgatója és [...] konkretizáló­dott Kétségtelen hogy a telekajándé­kozás kérése felszínre hozza a főváros és [...]
119. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_228. oldal)
[...] és kladóhiv V Gróf Tisza István n 10 184 485 Kepes [...] n 53 423 774 Keretvoj István ny h államtit­kár I Krisztina [...] út 76 310 976 Kerekes István kiskolacsini 1 Mátrai n 3 [...] útl temető Igazg lásd Temetők Kérésé Tibor dr min osztály­főnök I [...]
120. 1922-05-10 / 18. szám
2 Budapest 1922 május 10 István Katlan y a János pótjelöltek [...] Péterné Mi­hályi Gyula Szilágyi Kiss István II választókerület Pesti oldal északi [...] Lajos Csillag Ferenc pótjelöltek Gabnai István Horváth Pál Illés István III választókerület Pesti oldal déli [...] nagy megdöbbenést keltett a vasút kérése Arra gondoltak hogyha most odaadják [...]
121. 1895-12-22 / 51. szám
[...] minisztérium ad ki és Molnár István orsz gyümölcsészeti miuiszteri biztos szerkeszt [...] rendező bizottsága nevé­ben Dévai Szőllősy István r b elnök Dr Sckalniczky [...] meggyőződtünk arról hogy a tisztviselők kérése az adott viszonyok és körülmények [...] Dr Hirsch László Dr Papp Ist­ván Liiske Lajos A hétfőn estve [...]
122. Erdélyi László: Az aranybulla társadalma (82. oldal)
[...] minden évben megjelenhessenek összegyűlhessenek Szent István király ünnepén Fehérvárott s a [...] bevezetése szerint a nobilisok sok kérése és keserű kifakadásai után adta [...]
123. 1896-02-23 / 8. szám
[...] órakor a kapuczinus templomban Loósz István kereskedelemügyi miniszteri számellenőr előnyösen ismert [...] áldásos működését Halálozások Kápolnái Pauer István a magyar tudományos akadémia tagja [...] 4 Törvénykezés palotája A fuva­rosok kérése folytán a Duna partot kikö­vezik [...] Husvik Lyubormirné Ignatovits Jánosné Jakab Istvánná Kalas Ist­vánná Körtvélyessv Lászlódé Vácz Kretsare vits [...]
124. 1923-08-10 / 32. szám
[...] párt krizise után gróf Bethlen István miniszterelnök most már elérkezettnek látja [...] jelentős sikerrel Ha gróf Bethlen István a városházán is kibontja az [...] terhet magukra vállalni A másik kérése az volt a polgármesternek hogy [...] fogják megbeszélni Sipőcz polgármester másik kérése tekintetében az az eredmény hogy [...]
125. (276. oldal)
[...] élőt tizen négy esztendővel Magyari István ellen meg­bizonyított vala Pázmány Péter [...] felelettel ne késsünk Azért hogy kérése heába ne légyen Istenemet segítségül [...]
126. 1906-01-20 / 2. szám
[...] A pinczér egylet részéről Varga István elnök Gelb mann András pénztáros [...] napokban adta át vendéglőjét Milisics Istvánnak Üdvö­zöljük Péter bácsi vendéglőjébe József [...] ravata­lánál Legyen áldott emlékezete Varga Istvánt a Budapesti Pinczéregylet lel­kes elnökét [...] haláláig igazi mentorunk volt Mendl Istvánról van szó Ez a kül­sőleg [...]
127. 1930-08-27 / 34. szám
[...] főváros házinyomdájában készül­nek a kézműiparosok kérése elől az illetékes körök nem [...] a Miskolci uccai iskolánál Molnár István 5895 P Asztalosmunkát az Érdi [...] pengővel Linoieumburkolási mun­kára ugyanott Mészáros István 18 026 Ungár Fülöp 18 [...] az Ihász uccai iskolánál Ozsváth Ist­ván 7915 Mandoríf és Társa 8004 [...]
128. 1936-10-20 / 9. szám (81. oldal)
[...] a diplomata­útlevelek tulajdonosainak török láttamozás kérése esetén előírt fényképbeszolgáltatási kötelezettséget fenti [...] kir követségnél dr Revisnyei Reviczky István II osztályú főkonzul után a [...]
129. (805. oldal)
[...] 22 26 29 43 Póth István 73 1966 330 POTSDAMI Asztrofizikai [...] 106 107 POZSONYI Erzsébet Egyetem kérése az MTA hoz 31 1920 [...]
130. I. • 4. A Pártkollégium • C) A Pártkollégium ülései (63. oldal)
[...] 3 000 Ft os segély kérése C A tudósüdültetésre vonatkozó javaslat [...] Gerő Ernő Révai József Kossá István Lukács György Hevesi Gyula Alexits [...]
131. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (43. oldal)
[...] Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtártól ősnyomtatvány kérése 94 Molnár Sándor tanár kölcsön­zése [...] az Akadémia ügyészétől 45 Heinlein István alkalmazása 58 174 A Nemzeti [...]
132. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (95. oldal)
[...] 141 A Selmecbányái Múzeumtól fényképmásolatok kérése 149 A Franciaországi Magyar Tanulmányi [...] elkészítését kéri 419 A Szemző István alapítványával kap­csolatos bírósági ügyirat K [...]
133. 1932-06-22 / 25. szám
[...] vízveze­téki és világítási báró Babarczy István közgazdasági Király Kálmán út és [...] már budapesti szállókkal tár­gyal Szent István napi társasutazásról Ugyancsak Szent István napi budapesti társasutat rendeznek az [...] át A leleplező ünnepség Szent Istvánkor lesz Szeptembertől rendszeres filnioktatás lesz [...] Kálmán dr Végh Mihály Albrecht Ist­ván Tas József ölveczky Pál Horváth [...]
134. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (106. oldal)
[...] 324 Kölcsönzési reklamációk 162 Kárász István könyvet kér kölcsön 163 Kollarits [...] kölcsön 194 Tóth Béla kölcsönzési kérése 195 Doby Géza könyvet kér [...]
135. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (85. oldal)
[...] elvégzésére 115 Ladányi Miksától kiadványjegyzék kérése 170 A Budapesti Egyetemi Könyvtár [...] követség kiadványt küld 14 Boros István könyveket ajándékoz 15 Az Iparművészeti [...]
136. Függelék: Idegennyelvű versek Geréb László fordításában (77. oldal)
[...] az anyja de már hasztalanul kérésé Izabella királyné Szolimán császárnak Raab István Hol Buda várában nemrég a [...]
137. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (77. oldal)
[...] Biblioteca Ambrosiana Milánó tói felvilágosítás kérése 112 219 Árajánlatok munkák elvégzésére 136 Főtitkári intézkedés kéziratoknak Benkő Ist­ván számára való megküldésére 222 Ráth [...]
138. 1931-07-08 / 27. szám
[...] közelebb és közelebb jutott Bettiién István polititiá jdhoz míg a nioSt [...] Ml Az egységes pápá Bethlen István pártja mint minden eddigi választáson [...] itt senki a választáson Bethlen Istvánt megbuktatni de hogy a titkos [...] pdrMmenhbe beffiíldte Sőt ugyanez a kérése Budapest lakosságának azokhoz a képviselőkhöz [...]
139. II. A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak és külpolitikai tevékenységének dokumentumai - 2003 (348. oldal)
[...] és főiskola például a Szent István Egyetem vagy a Gábor Dénes [...] ami a romániai magyarság véleménye kérése vágya az adott területen Ha [...]
140. (207. oldal)
[...] én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kérése alap­ján az egyetem állásából felmentette [...] megvilá­gítása szükséges JEGYZETEK 1 Rejtő István Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon [...]
141. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (83. oldal)
[...] cég kiadványt küld 75 Székács István kéziratmásolatokat ajándékoz 80 A főtitkári [...] Akademie der Wissenschaften tői kiadvány kérése 181 Zimányi Ká­roly különlenyomatokat küld [...]
142. 1901-04-22 / 16. szám
[...] állam a fővárosnak ezen méltányos kérése elől elzárkóznék Hosszabb vita után [...] értekezlet elhatározta hogy elfo­gadja Rákos István titkár javaslatát s kérvényt intéz [...] alakították meg melynek tagjai Rákos István titkár Földes Gábor Székely Lajos [...]
143. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • I. kerület (19. oldal)
[...] kf m L 8 Mautner István uo tb 153 h 6583 [...] II állandó adómentes 10 Ivankovits István uo tb 152 h 6582 [...] I Zita királyné út 16 Kérése Tiborné uo tb 8151 h [...]
144. 1898-02-21 / 6. szám
[...] várta anhak hogy a miniszter kérése jogtalan Figyelmezteti a közgyűlést ismételten [...] Miksát Dr Verédy károlyt Gyertyánffy Istvánt és Dr Kiss Aront mint [...] A on 20 koronát Gyertyánffy István 15 koronát Hartmann István 12 koro­nát Di Kovács János [...] táncolta Jelen voltak asszonyok Csanádi Istvánná Darkó I Árumé De esi [...]
145. (28. oldal)
[...] biztosítani Ilyen pl Gaál Gaszton kérése aki szeretné a falusi oktatást praktikusabbá tenni 36 Váradi István is kifogásolja a népoktatás parlamenti [...]
146. Levelek (64. oldal)
822 SENYEI OLÁH ISTVÁN FÜLEP LAJOSNAK D febrecen 1931 [...] 7 Kedves Barátom a féljegy kérése 1 ismét folyamatban Baltazár 2 [...]
148. 1933-09-17 / 38. szám
[...] helyezték örök nyugalomra Munkácsi Joó István magántisztviselő huszonhatéves korában hosszú kinos [...] kamat mellett nyújt hitelt Cserkészeink kérése A 929 es Szent Mihály [...] Kabinyecz Lajos dr és Poross István mérnök állandó családi bridzs partit [...]
150. Levelek (73. oldal)
[...] fokozat odaítélését Erre utal Lyka kérése a levél végén A levéltári [...] Berkovits Hona Erdélyi Gi­zella Genthon István Mihalik Sándor Pigler Andor és [...]
151. 1929-09-01 / 35. szám
[...] A Sas­halmi Sakkörnek az a kérése hogy ne egyenkint hanem egyszerre [...] kell adni a nevezéseket Hecht István II ik előadása a Sashalmi [...] tartja II felvilágosító előadását Hecht István a Sashalmi Sakkör tagja A [...]
152. IV. Pathologia et therapia applicata (140. oldal)
[...] világi elöljáróknak szivekre kötött buzgó kérése Lőcsén 1804 Márkus Sándor A [...] szemének ápolása Budapest 1895 Mükiseh István András Disserta­tio inaug med de [...]
153. Horváthné Jakubecz Ilona: A Központi Ellátó Szolgálat szerepe a hálózat szolgáltatási rendszerében 1988-1993 (103. oldal)
[...] elemzése Egy egy könyvtár KESZ kérése és a helyben történő tájékoztatási [...] 1981 138 1 7 Papp István Esszé a Fővárosi Szabó Ervin [...]
154. 1925-08-05 / 30-31. szám
[...] az adagolás túlságosan kicsi Friedrich István világ életében snajdig gyerek volt [...] Érdekes ember ez a Friedrich István jó leveli béka lett volna [...] Községi Párt klubját a Szent István téri elemi iskolából A Fővárosi [...] bérelt lakosztályokat a háztulajdonosi többszöri ké­rése elleniére se akarta a háztulajdonos [...]
156. 1911-12-24 / 52. szám
[...] első napján hétfőn Rákosszentmihályon Szent István utcza 1 Porga Sán­dor féle [...] megállapítani Az éjjeli őr Stefanovits István aludt és csak a tűzi [...] és vállalatokhoz Az volt a kérése ezeknek a felhívásoknak hogy a [...]
157. 1922-12-20 / 24. szám
[...] gazdáknak a borkivitel megindítására vonatkozó kérése szintén a kormány gondoskodásának tárgya [...] tenni a magyar bort Szabó István földmivelésügyi miniszter január első felében [...]
158. K (269. oldal)
[...] út 87 91 88 Kerekess István eczeghl és ifi Tíe tényi [...] 1 Temetők József 69 73 Kérése Tibor dr osztálytaná­csos lakása 1 [...]
159. 1921-06-25 / 701. szám
[...] a vizsgáló bizottságba Ercz hegyi István számtanácsost és Arany Sándor segédhivatali [...] a közönséget SPORT Szerkeszti Rohrmann István fittetika Testületileg kiléptek az atléták [...] a választmánnyal amely az atléták kérése elől többnyire mereven elzárkózott ugyannyira [...] sport turista és skicipökben SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...]
160. 1937-11-27 / 47. szám
[...] komoly segít­séget kapnak a jogszabály keresé 3 technikai nehézségei közepette A [...] 507 34 1 in IJurner István DonMdrképíszele ds nodell mOteime Indapest [...] rendeljen Budapest V Gróf Tisza István n S Telefon 18 24 [...]
161. 1900-12-05 / 23. szám
[...] t Temesvár Mészáros ipar Kossuth István mészá­ros mester Budapest VII Dohány [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
162. 1936-03-22 / 12. szám
[...] nyomozás megkérhette a tettese­ket Tóth István és Keszner István baraki fa­kosok személyében akik eleinte [...] az útépítést Sashalomnál Raíthyány utcaiak kérése a bíróhoz Kedves szerkesztő ur [...] támogatást kér ROSNER HUGÓ Zsuffa István és társai angol gyapjúszövetek kereskedése [...]
163. Budapest székesfőváros üzemei és intézményei (376. oldal)
[...] elkobzás vagy a tulajdonosok önkéntes kérése alapján 3 Állatok kiirtása A [...] Jánös Mélykúti Antal és Pados István Az állategészségügyi telep szappanmühelye 1916 [...]
164. I. A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak és külpolitikai tevékenységének eseményei - 2006 (53. oldal)
[...] László helyettes államtitkárral dr Gyarmati István­nak a Demokrácia Központ ICDT igazgatójának [...] Kormánya határozatot hozott a NATO kérése alapján a balkáni katonai békefenntartó [...]
165. 1909-07-11 / 28. szám
[...] Gyulát hitelesítésére pedig dr Keresztes Istvánt és Bauer Ottót Majd az [...] Elblinger János Keller Gyula Klimkó István Klimkó László Kubinyecz Sá­muel Morlüder [...] köny a nyelvnek magasabb fokú kérése Ami a nyelvnek gyakran a [...]
167. Az előkészület évei (1904-1909) (49. oldal)
[...] es ajándékozók között szerepel Bárczy István Budapest polgármestere Wildner Ödön és [...] a kiadványok megküldése és cserepéldányok kérése útján íme néhány ezen az [...]
168. 1932-03-20 / 12. szám
[...] ren­dező ipartestületnek csak az a kérése hogy koszorúkat ne helyezzenek a [...] Valódi amerikai ihít logkrém ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedés [...]
169. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • K (200. oldal)
[...] 43 J 400 96 Kerekes István dr kir kúriai biró I [...] 6 J 388 92 Kerekess István eczeghi V Katona József u [...] úti temető igazg 1 Temetők Kérésé Tibor dr min tan IX [...]
170. 1928-06-17 / 25. szám
[...] kivetésének helyesbítése tudakozódások esz­közlése halasztások kérése és sürgetések végett megint csak [...] a község lelki pásztora Pichler István esperes plébános szentbeszé­dében többek közt [...]
171. 1929-08-25 / 34. szám
[...] pedig méltó partnere volt Herbszt István Halbrohr Róbert régi megszokott jó [...] A Sashalmi hadirokkantak és hadiárvák kérése a lakossághoz Tizenegy hosszú év [...]
172. 1917-11-21 / 47. szám
[...] az urak Az volt a kérése hogy az elszórtan fekvő német [...] fák és bokrok helyét Bárczy István államtitkár Uj udvari tanácsosok A [...] oiztosan nem tudja csak Bárczy István dr polgármester aki mint főpolgármester [...] forrásból eredő értesülésünk szerint Bárczy István dr az államtitkári címet és [...]
173. 1904-11-06 / 45. szám
[...] szükségtelennek bizonyult elnökük amaz előzetes kérése hogy a közönség ne a [...] a Wayand Károly és Lehel Ist­ván vezetésére bízott derék egyesület továbbra [...]
174. 1895-03-24 / 12. szám
[...] arczképét Bakos Sándor és Kiss István beszédei nagy tet­szést arattak Vacsora [...] tárgyalni Budapest művelődés története Bimás István tanár és Toldy László főlevéltár [...] kérnek a tanácstól A szerkesztők kérése olyan hogy annak teljesítését a [...] rendes közgyűlését saját helyiségében Bittó István elnök és Szokoly Gyula alelnök [...]
175. 1927-08-10 / 32. szám
[...] ezt Schmidtte l a vizsgálat kérése után közölték is ille­tékes helyien [...] mérnökök építési vállalkozók Budapest VII István úf ői szám Telefon József [...] 31 33 SZÁM 0 tflIiLt ISTVÁN épület bádogos légszesz és vizvezetékberendezö [...]
176. 1935-01-28 / 1185. szám
[...] után először jelenik meg Btehlen István gróf volt miniszterelnök is BÁRCZY [...] tulajdonosa társasviszonyba lépett dr Nagy Istvánnal a Nagy Kristófhoz cím­zett IV [...] gégeorvos An­dor Endre író Cholnoky István Kromp holz István Ríva József főmérnök és Dá­niel [...] estén megjelentek az ünnepelt Bárczy Istvánon kívül Ripka Ferenc dr udv [...]
177. 1916-05-21 / 21. szám
[...] felé forduljon Az Ehmann telepiek kérése bizonyára még ebben a nehéz [...] Pöstyénbe utazott Megyéspüs­pökünket titkárja Eesztler István dr kisérte el a világ­hírű [...]
178. 1933-10-22 / 43. szám
[...] az előadást Az evang egyház kérése Az evang egyház kéri mindazokat [...] 250 pengő értékű bundát Mészáros István baromfiait Nalik József és Schäffer [...]
179. 1928-02-20 / 4. szám
[...] négy rokonszakma együttes támadása és kérése akkor legalább a rendszer javítását [...] soraimban nem akarok kiterjeszkedni Wachtter István A vidéki vendéglők és korcsmák [...]
180. 1923-02-25 / 770. szám
[...] Rudasfürdö hirtelen elhunyt igazgatójának Sass István dr nak helyére Az ő [...] még ifj A 4 áté István Márkus Ilona és Emmi A [...] a Bercsényi utca Takács Fe­renc kérése alapján a 13 634 4 [...]
181. 1935-10-05 / 39. szám
[...] Gyula műszaki tanácsos vagy Kalmár István id segédmémök Központi város­háza II [...] par­lament elnökségének a célja és kérése a polgármesterhez épen az volt [...] Gyula mű­szaki tanácsos vagy Kalmár István id segédmérnök Központi városháza II [...]
182. 1896-12-13 / 50. szám
[...] Petz Károly Beke József Fodor István Fekete József báró Eötvös Loránd [...] Magyar egyesület kormányzó tanácsa Molnár István Sigruy Pál Pászthory Károly Ich [...] hadsereg tagja és tagsági kártya kérése alkalmával egy nyomtatványt kell kitölteniök [...]
183. 1935-11-20 / 47. szám
[...] az építőt egyaránt Építési engedélyek kérése csak hatósági kérdőíven lehetséges A [...] Telefon 69 5 59 Váczy István okleveles építészmérnök és építőmester Budapest [...] legszebbek Budapest V Gr Tisza István utca B Telefon 82 4 [...]
184. 1932-01-13 / 2. szám
[...] adott erőt és ösztönzést Bárczy Istvánnak a főváros 1906 ban megválasztott [...] terhein így indította meg Bárczy István a nagy gázháborút a trieszti [...] kezükben maradjon a konc Bárczy István hívei azonban állották a harcot [...] sokáig ott rezgeti a polgármester kérése és intő szózata segítsünk a [...]
185. 1932-04-09 / 14. szám
[...] vámtétele Jó alkalom a vasút kérése a mai nehéz időkben a [...] Telefon 17 1 02 Mittermayer István épület bádogos légszesz vizvezeték és [...] j 439 53 LIFT Halmos István és Fia hAvezőmesterek és átépítő [...]
186. 1894-06-24 / 25. szám
[...] Zoltán Welsch Emil délután Harsányi István Forche Román Junius 30 délelőtt [...] Pál délután Dobrovszky Ágost Pecz István Julius 1 délelőtt Siegmund Sándor [...] több ízben kérdőre vonatván bocsánat kérése után elnézésben részesült a ficzkó [...]
187. 1936-05-23 / 21. szám
[...] Sándor V f Gróf Tisza István u 5 Tel 82 4 [...] László és Blum cég előleg kérése továbbá a Köz­szállítási Szabályzat 80 [...]
188. 1915-07-14 / 29. szám
[...] sem Ullmann Adolf sem Tisza István nem enegdik meg rriaguk nak [...] közgyűlés elé terjeszteni A Therápia kérése látszólag jelentéktelen kérdés mégis pompásan [...]
189. 1927-06-22 / 25. szám
[...] kis Hollandia elzárkóztak a főváros kérése elől s egyetlen gyermeket sem [...] 8 A székesfőváros tanácsa Molnár István építéss föudapesí I Horthy MiRlós [...]
190. 1937-07-17 / 27-28. szám
[...] kiadások­nál is Sok ügyosztálynál póthitel ké­rése válik majd szükségessé Ezeket a [...] a harcsával hanem Kovácsházyval Kurfürst István házinyomdai igazgató aki Kovácsházy legszűkebb [...]
191. 1938-02-19 / 7. szám
[...] András y út a Tisza István utca a Clark Ádám tér [...] feldíszítése ügyében in­tézett az a kérése hogy az ablakokat este illetve [...]
192. 1917-09-12 / 37. szám
[...] lekötelező módon tárgyalt velük fíárczy István csak épen az illetéktelen fővezér [...] és belátta hogy a főváros kérése jogos Most aztán látják hogy [...]
193. 1930-09-10 / 36. szám
[...] 35 fillérbe A főváros másik kérése az hogy a népjóléti minisz­ter [...] lebontásához s a jövő ZÁGONYI ISTVÁN ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST VI EÖTVÖS UCCA [...]
194. 1928-11-07 / 45. szám
[...] elnök bejelentette hogy a pártvezetőség kérése az hogy az általános vita [...] épí­tése és tervezése ifj MÁTHÉ ISTVÁN szobafestő és mázoló mester I [...]
195. 1928-02-01 / 5. (953.) szám
[...] őfenségé­vel s a fenséges úr kérése is az hogy most már [...] T 216 76 K ÖGH ISTVÁN ácsmester tetőemelési vállalkozó BUDAPEST IX [...]
196. 1924-09-24 / 35-36. szám
[...] Néparéna kurzus direktorának az a kérése hogy az ez év végén [...] Zinkfehér Fertőtlenítőszerek stb stb Hofer István és Tsa műszaki és olajkereskedés [...]
197. 1934-01-27 / 4. szám
[...] tökéletesen megszűnt az épitési engedélyek kérése Gondosan készülnek a tavaszra az [...] UTCA 3 Felelős Dr Uj István
198. 1936-02-22 / 8. szám
[...] le az egyházi szertartást Hanauer István megyés püspök végezte nagy segédlettel [...] Ez ma Rákosváros egyik sürgős kérése a sok közül Ez old­ható [...]
199. 1928-03-14 / 11. (959.) szám
[...] Diniek Vidor Girardi Tibor Zsirass István Balkányi Kálmán Ereky Károly Szentirmay [...] levegőhöz juttatja őket Egy másik kérése Dinieknek arra irányul hogy az [...]
200. 1918-09-11 / 37. szám
[...] á r c z y István akkori polgámesterhez intézett sürgönye nyitotta [...] főváros kért A főváros eredeti kérése 8 korona volt amivel szemben [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind