Magyar Országos Tudósító, 1948. március

1948-03-04 [952]

/ítélet a líitro kémia volt vezetőinek bünű ;yében.2 .foly tatás/ Tö Ko/Gné, Ez azonban föltűnő késodelmoson éjj akkor is olyan könnyod és mintegy érintő modorbajj. történt csupán, amit ha ..alkart, Lakaynak' nem is kellett komolyan vonalé* Kólómon tagadása - omolte hl a t-nácsolnök - JÜUgnehezitctto volna o por anyagának teljes • feltárását, vádlott tersei azonban non visol?:odtok ilyon konokul. Ez a p^r konspirációs per - mondotta amiben külső személyeket nemigen szoktak tájékoztatni, oxtráneus tanukéiig voltak. * biró­ságuak azonban olyan hatalmas lwvolezéai anyag volt birtokban,ami megkönnyítette munkáját* Qr.Koll Kornél szerepével kancsó la tban azt hangoztatta a tanácselnök, hogy 0 olyan adatokat és olyannyira kezdetleges rajzokat juttatott ki, amelyek alánján Kagyarországro hátránnyal járó építkezést külföldön nem tudtak folytatni •Egyéb­kor, t is szerepe nem függött össze a többi vádlottakéval, fö/U/Gné. Olti tanácselnök az itélet • indoklása során kitért sulyosbbitó körűiménye?;rc is. Szabta Kornélnál : cselekvések foly* ta tol... gos sága, vezérigazgatói és miniszteri biztosi! pozíciója, legma.poanbb .iskolai vógzettsógo, évtizedes szakképzettsége és a hűtlen kezelés, Sárkány Józsefnél régi honvédelmi tisztviselői ál­lása, legmagasabb jogi végzettsége, s az ezzel járó nagyobb mérle­gelési lehetőség, Kelemen nyul volt államtitkárnál a m..gas láJtélc* ti állás és annak tekintélye, .yöngyösi Istvánnál vezetői jellegű" állása és magas iskolai, valamint s zalanabo li képzettsége, ^tellor | Lajosnál szintén a magas iskolai végzettség és szakmai tájékozott­ság, áésissmahr 3éIánál különleges képzettsége, szabadalmi ügyvi­vői tisztsége ' zok a suia'Osbbitó körülmények/,, a* amelyokot a nép­biiésag a vádlottak elit élésénél számításba vett, *Z itéle-t invokolása végén Olti Vilmos tanácselnök 'vitába szállva a védek sokat hangoztatott érvével*, tudásáv .1 és képzettségével, mindenki szabadon rendé lka zhe t - hangoztat ta, hogy . a népi dómokratikus felfogás lényegesen különbözik az ügyvédek fel­fogásaidl: senki sem rendé lke zhé tik tudásával szabadon, mert •• nép aöiöfillór-ibol létesített intézmények, iskolák, egyetemek segitsó­;;ével szerezzük- meg képzettségünket és tudásunkat, 3 igy mindenki­n k: kötelessége azt a nép, a magyar demokrácia javára kamatoztatni* Gyarmati István népügyész • JÉ.: a. ' . • s- lyoslkitásért, ...k . .. w; "i . a védők onyhátbésért fellebbeztek, a felmentett vád­lott Íteletét védője tudomásul votte, a dm Iáira izélt 3z..bÓ Koméi és védője pedig . ke—elemért folyamodott, /I.IOT/ -«­agyonszúrta a feleségét. 0- P/Gré, Csütörtökön délután a Petneházi-utca 77. sz, házban lévő Fábián dezsof-félc vendéglőben Paksa Ottó 37 éves vaoöntőmoster, ' keltbe;.' Ferenc-utca 111. sz.latti lakos mellbe szúrta a feleségét* Ilire a menték imgérkoztek, az asszony már halott volt, Paksa Ottó azért követte, el tetbét,mert felesége tizennégyévi házasság után a ^ házassági életközösséget megszakította éo férjéne!; többszöri kérésé-" re sem -olt hajlandó visszaköltözni a I..kásába és abba som a gyozett be le, he a y a válóper iránti keresetet közös megegyezéssel nyújtsák bo•Paksa* Ottót szándékos emberölés büntette miatt a rendőrség őri­zetbe vette, /HOT/ «. o 0 o -

Next

/
Oldalképek
Tartalom