Magyar Országos Tudósító, 1947. május

1947-05-01 [943]

A dolgozók -százezrei ünnepelték a fővárosban május elsejét. Kö-Ni/Sk A főváros dolgozói az idén a taváéinál sokkal nagyobb fénnyel ülték r>eg a munkásság legnagyobb ünnepét f az immár harmadik szabad május elsejét* A lobogódiszbe öltözött- főváros utcáin már a hajnali órákban a felvonulási helyekre siető vidám csoportokat lehe­tett látni, friss tavaszi szél lengette a rengeteg vörös és nemzeti szinü zászlót, A lakóházakat szorgos munkáskezek feldíszítették, A diszitések főmotívuma!: Tildy Zoltán, Rákosi Mítyás,* Szakasits Árpád, Geró ErnÖ'és a munkásmozgalom többi vezetőinek kép©, a munkáspártok jelvényei, Hengeteg ház falán diszlett Sztálin generalisszimusz, valamint a Szovjetunió vezetőinek képe» Ezeket a képeket hordozzák ezer és ezer példányban a felvonulók igen sok ötletesnél ötletesebb feliratú táblával és más jelvényekkel együtt. A gyárak és üzemek dol­gozói reggel hét órakor indultak el a gyülekezési helyekről, hogy fel, vonuljanak az ünnepség színhelyére, .' A Hősök-terén vörös és nemzeti szinü lobogók való g agos erdejében állott a díszeméivény* A mögötte lévő vörös drapérián bal­ról jobbra Lenin, Kossuth, Rákosi, Szakasits, Petőfi. Sztálin képei díszlenek. Középen hatalmas "Május 1" felírás hirdeti a magyar dolgo­zók nagy ünnepét. A disz emelvény tői. balra két vörösdranériás diadal­kapu várja a felvonulókat, felette felírással? "Éljen május 1, a vá­ros és a falu dolgozóinak ünnepel", mellette a Kommunistt» és a Szo­ciáldemokrata Párt jelvényei, A diadalkapuk mellett külön diszemel­vény áll, ahol a szakszervezetek vezetői foglalnak helyet, A téren díszruhás R-gárdisták állnak sorfalat 6 A Hősök-terén köröskörül és végig áz Andrássy-uton, valamint a körutakon ezrek és ezrek állnak* Külön nagy ünnepe május elseje a magyar dolgozóknak, akik kétesztendei megfeszitett^yerej­tékes munkájuk eredményit ünneplik ezen a napon és együtt .1 meghirdo tik a harcot a dolgozók életszinvonalat hatalmas lépéssel emelő és az egész ország gazdasági életét virágzóvá tevő hároméves'terv megva­lósulása érdekében. Az ünnepségen megjelent Rákosi Mátyás miniszterelnök-* helyettes, a Magyar Kommunista Párt főtitkára, Szakasits "Árpád mi­niszterelnökhelyettes, a Szociáldemokrata Párt főtitkára^ Rajk Lász-* lfc belügyminiszter . Optutay G T ula vallás- és közoktatásügyi minisz­ter, Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter, Veres Péter építés­ügyi miniszter, a P Q rasztpárt elnöke, Muhi oh F Q renc altábornagy, bu­dapesti főkapitány, a munkáspártok és a Parasztpárt, ^valamint a Saakszervezeti Tanács vezetőségi tagjai és még sok más közéleti ki­válóság, Szovjet részről ott volt a budapesti szovjet követség több tagja, résztvettek az ünnepségen a román kulturhét alkalmából Buda­pestre érkezett román vendégek, valamint a Budapesten tartózkodó jugoszjláv rendorküldottség tagiai, valriinta_dj : pj : cmáciai testület több képviselője, /folyt, köv,/ [ű^^Tő 7 ^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom