Magyar Országos Tudósító, 1937. szeptember/1

1937-09-01 [163]

Felelős szerkesztő és kiadó: tfTl KÖSp ' szerkeszt őség és kiadóhivatal: Németh Imre JL A • Főkapitányság, V, Ferenc József-tér 7 Magyar Országos Tudósító ^•••^•^•••^••••'•"•••B A m. kir. Államrendőrség, Budapest székesfőváros, a Nemzeti Egység Pártja, Pest vármegye félhivatalos kőnyomatú laptudósítója Központi szerkesztőség telefonjai: 123-304, 127-277; főkapitánysági központ 76. mellékállomás Törvényszéki szerkesztőség telefonjai: 125-234, 125-235 Városházi szerkesztőség telefonja: városházi közp. 648. mellékállomás Kiadja a Magyar Országos Tudósító Rt. * Minden jog fenntartva * Kéziratnak tekintendő * Házi sokszorosítás Kézi r t. ,. ,.10 Első* kiad á Budapest, 19ö7. szeptember 1. i 1 ^ > XIX * év f o ly am 196*92 ám. AZ BGKEaEfcl NEMZETKÖZI PEDERD 16 KONGRESoZUo^NAK SZERDAI TANACSKOZA3/ A Nemzetközi Egyetemi Népszöve ts égi Pederácló kongresszu­sa szerdán déielőtt folytatta tanácskozásait a Magyar 'Tudományos Akadémia ülés termében. Az ülés iránt ezúttal is igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, A délelőtti ülésen a cseh, a magyar és a holland csoportok képvise­lői tettek előterjesztést a fegyverkezés politikai következményeiről? A cseh előadó jelentése általánosságokban mozog,a lefegy­verzés teóriáit fejtegeti. Megállapítja, hogy a leszerelés kérdését nem lehet a többi problémától elszigetelten tárgyalni, A lefegyverzés t,a kol­lektív biztonság kérdését a Népszövetség keretén belül kell megoldani, A kérdések megoldásának kulcsa a nemzetközi szerződések tiszteletbentar­ti" nyou oda tudja irányítani, hogy ezek a kérdések a népek tudatában meg­felelő talajra találnak, A nemzetek együttműködése az egyssges ás tökéle. tes összhangban álló nemzetközi köavalemónyen nyugszik* Aggodalmának ad kifej ez őst, hogy az ilyen mértékben folytatott fegyverkezés u& anolyan helyzetet idős majd elő, . aiuély ' annakidején a világháborúra veze­tett, ez pedig egyenlő a katasz tróf ávalo A lefegyverzés kord és ~nek meg­oldását ugy gondolja elérni* hogy a Népszövetségen keresztül meg kell valósítani, hogy ag e; yes nemzetek költségvetéseiben a fegyverkezésre vonatkozó tételek teljesen nyilvánosságra kerüljenek. Ugyancsak a Nép­szöve t3 :gen keresr tül ellenőrizni kell a fegyver- és hadianyag -yártást •as kereskedelmet, nyilván ke 11 t-rtanl minden olyan személyt, társságot, vagy szervezetet, amely fegyver- ás hadianyag gyártással és kereskedelem­mel üzletszerüleg foglalkozik. E kard esek megoldására nemzetközi bízott-, ságot kell felállítani, de fontos, hogy ez a bizottság kellő eréllyel és hatáskörrel rendé lkezzék. Ezután B a 1 o g h Ferenc a magyar jelentést ismertette* A jelentés összefoglalja a háborúk történetét ós fejlődését.A történeti fejlődés - mondj a a jelentés - magc s^bbrendü kollektív élet megvalés i tása felé közeledik/A civilizáció, ü kultúra Haladása , a technika óriási arányú fejlődése, a kisebb gazdasági egysegek megnagyobbodása mind a kol­lektív élet kialakulásának hajtómotorai - Nagy egységekből álló politikai és gazdasági let hozzásegít a háború veszélyének ki küszöböléséhez, de természetes, hogy ilyen körülmények között sokkal könyebben keletkezik feszültség . A kollektív irányú fejlődésben a megs ze rve ze ttség ellenére ls az alkotóerők különbözősége folytán rendellenes feszültségek fej löd­nek ki. Ez gyakorlati értelemben annyit jelent, hogy a technikai eszkö. a kedvezőtlen helyzetet rákény szeri tették. A gazc , lásából következő gazdasági válság, a történelmi hivatásból fakadó kultúra lis központoknak . szétszakításából származó kulturális válság és végül a népeknek aj politikai keretbe való helyezése, mind olyan jelenségek- ame­,Ivek súlyosbítják a kisebbségi kérdést ~s a oolltikai légkör feszülségét•• ^•folytatása következik/ ORSZÁGOS LEVÉLI Ah -/

Next

/
Oldalképek
Tartalom