Hidrológiai Közlöny 1975 (55. évfolyam)

12. szám - Egyesületi és műszaki hírek

Szám Oldal Szám Oldal Tanulmányok (21!) Albrecht, D.—Imhoff, K. Ii.: Lásd: Im­hoff ..... . 10 443 1. Andó Mihály: A dél-alföldi szikes tavak természeti földrajzi adottságai 1 27 (12) Andrik Péter: Lásd: Cseh Péter és mtsai. . 3 119 (07) Andrik Péter —Takács Sándor: Lasd: Ta­kács '. . . 1 43 2. Andrik Péter —Takács Sándor: A rakacai ós láz béri víztározó hatása a tájegység vizeinek egészségügyi bakteriológiai álla­potára ' 3 114 (68) Andrik Péter —Takács Sándor: Lásd: Takács 7 326 (12) Aranyosi Gábor: Lásd: Cseh Péter és mtsai 3 119 (42) Bogárdi István: Lásd: Metler és mtsai ... 5 196 3. Bolberitz Károly: A biokémiai oxigén­igény meghatározásának problémái .... 1 21 4. Bolberitz Károly—Borsónyi Mátyás: A biokémiai oxigénigény meghatározásá­nak újabb módja 11 487 (4) Borsányi Mátyás—Bolberitz Károly: Lásd: Bolberitz 11 487 5. Bozzay József né: A korszerű vízminőség­vizsgálat igényei 12 529 6. Bozzay József né—Homonnay Andrásné: Szerves mikroszennyező anyagok vizsgá­lata partiszűrésű kutak vizében 7 298 7. Bugyi Balázs: A másfél évszázados Har­kányfürdő korai történetéhez 1 47 (70) Bulkai Lajos —Tóth András: Lásd: Tóth 4 164 8. Bunyevácz József: Karsztforrások vízmi­nősége ós szennyeződése Pécs területén . . 9 424 9. Csanády Mihály—Deák Zsuzsanna: Bio­lógiai szennyvíztisztító berendezések ha­tásfokának értékelése 9 411 10. Csanády Mihály— Logsdon, Gary S.: Kí­sérletek kadmiumnak ivóvízből történő eltávolítására 7 291 (61) Csanády Mihály—Somló Lajos: Lásd: Somló 11 512 11. Csath Béla: A hajdúszoboszlói termálvíz fél évszázad előtti feltárása és a fürdővá­ros fejlődése 9 417 12. Cseh Péter—Andrik Péter—Aranyosi Gá­bor: Vízkezelési eljárások próbaüzemi ta­pasztalatai a lázbérci víztisztító műben. Lassú szűrés 3 119 13. Dávid László: A területi vízgazdálkodás nagytávlatú fejlesztésének tervezése. ... 8 364 (9) Deák Zsuzsanna — Csanády Mihály: Lásd: Csanády 9 411 14. Dégen Imre: A kockázat szerepe, elemzé­sének matematikai módszerei a vízgaz­dálkodásban 8 331 (31) Dési Illés: Lásd: Kneffel Zsuzsanna és mtsai 5 224 15. Donászy Ernő: A ' Magyar Hidrológiai Társaság a limnológia fejlődéséért 5 227 (42) Duckstein, Luden: Lásd: Metler és mtsai 5 196 16. Erdeiics Barnabás — Iván György: A nyír­ségi sekélyvizű tározók kémiai és bioló­giai vizsgálata. II. Rohodi tározó 5 189 1 7. Erdélyi Mihály: A magyar medence hid­rodinamikája 4 147 18. Filimowski, Janusz— Slota, Henryk: A vízhiány okozta károk meghatározása a Sola-vízrendszer vízhasználóinál 11 494 19. Galli László: Talajvizsgálatok a víz- és mélyépítésben. II. rósz 1 8 20. Gyánó Antal: Pufferoltsági állapot vál­tozása a Bánhalma—Telekhaloin II., III., IV. tavakban 7 311 21. Halász Béla: Rétegzett hidrológiai rend­szerek sajátosságai 11 505 (6) Homonnay Andrásné—Bozzay József né: Lásd: Bozzay 7 298 22. Honig Gyula: Víznyerési lehetőségek Komlótól NY-ra 1 36 23. Imhoff, K. P. —Albrecht, D.: A duzzasz­tással szabályozott alsó Ruhr-szakasz oxigénháztartásának dinamikájáról .... 10 443 24. Iritz László—Szöllősi Nagy András: A vízigények kielégítési biztonságának becs­lése hagyományos módszerrel és sztoc­hasztikusszimulációval 8 375 9 385 (16) Iván György—Erdeiics Barnabás: Lásd: Erdeiics 5 189 25. Janzó József: Korszerű ivóvíztározó me­dencék hidraulikai kialakítása 10 451 26. Juhász András: A Bükk hegység EK-i részi forrásai vízminőségének kapcsolata vízgyűjtő területének földtani jellegével . 7 320 27. Karácsonyi Sándor: Kutak gázvizsgálatá­nak tapasztalata 12 560 28. Kelemen László: A Duna radioaktív szennyezései és hatásának megítélése ... 8 347 29. Kemény Imre: Az eleveniszapos szenny­víztisztítás során használt levegőztető szerkezetek villamosenergia-felhaszná­lása 8 358 30. Kerese János: A víztisztítási technológiák üzemirányításának fejlődése 6 266 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom