Napi Hírek, 1927. november/2

1927-11-16 [0167]

§ P é c s t novr-aber ^16. Bodrero olasz államtitkárt Buda­pesten való tartózkodása likaiméból a pécsi egyetea tanári kara, to­vábbá a Pécsett működő Corvin Mátyás ; egyesület táviratiig üdvözöl­te. Az üdvözlésekre ma Bodrero államtitkár a pécsi egyetem tanari kará­nak a következő táviratot küldötte Vasváry ^crenc rektor oiméro: őszinte hálámat fejezve ki Méltóságodnak és tanártársainak ; szivból viszonzás, jóleső üdvözletüket. Fogadja Méltóságod legjobb kí­vánságaimat a magyi- nemzet és kultúra jövojéhez, A Corvin Mátyás egyesülethez intézett távirat szövege a kö­vetkező: Nagy örömmel viszonzom az Önök egyesül tének teötvéri üd­vözletét és legjobb kívánságaimat fejezem ki, hogy az a szellemi megér­tés a két nép között, amelyet^az "Önök egyesülete oly kiválóan szolgai, mind mélyebbé és szorosabbá váljék. /MTI/ § P é c s, november 16. A pécsi Erzsébet-Adományé gye terr. vasárnap ünnepélyes közgyűlést tart. Délelőtt 9 órakor Erzsébet király­né/7" továbbá az egyetem hősi halált halt tanárainak és hallgatóinak emlé­kére ünnepi szent misét tartanak. Délelőtt 10 órakorT az ünnepi közgyűlés az^egyetem aulajában,tfmelyen Vasváry Perenc dr.rektor megnyitó beszéde után Tolnay Vilmos dr. egyetemi tanár Gragger Róbert dr.-rólj a pécsi egyetem mult évben elhunyt tiszteletbeli tanárjáról em— lékbeszedet mond. Végül Wlnkler János dr. jogi kari dékán "A bizo­nyítási teher gondolatának alakulásáról" cimen tart előadást. Este hat órakor az egyetemi ifjúság az egyetem tanácsának védnöksége alatt ünnep­séget rendez ./MTI/ ^A^dlA § P é c s, november 16. Klobelsberg Kunó gróf vallás- és köz­oktatásügyi ^miniszter a pécsi egyetem\temploá^, "''j' '" ­16,000 pengő értékű miseruhát adományozott. Az ajándék most érkezett meg Pécsre. /MTI/ 7T^X t B e 1 1 u n o, november 15./Stefani./ A Baldisio mellett levő 16­portcrony közeiébenikét jugoszláv alattvalót akiknél fegyvereket talal­íak. - ' ! ' . Kihallgatásuk során elmondtak, hogy a lupoglavai feevházbórszöktek meg s a puskákat és a lőszert^fegvortol loptak. Mind a kettőjüket a tényállás tisztázása végett őrizetben tartjak./MTI/ t Róma, november 15,/Stefani./ A hőmérséklet csökkenése Észak­Olaszországból kiindulva már Közép-Olaszországra is átterjedt. Milanóba^ hó esett. Torinóban a hőmérséklet 3 fok fagypont alatt. Meranban meg.né­hány nappal ezelőtt az enyhe időjárásban kivirultak a rozsak, most min­dent hó borit és a virágjukban levő rózsabokrok is hóval vannak teli, ami rendkívül eredeti és szép látvány./MTI./ ________ t Róma, november 15./Stefani./'A lapokban meg-jelent statisztika ézerint Olaszország 1926-ban 64.760 gépkocsit állitott elo ami maidnem kétszerese az 1925. évi 39.473 kocsinak. Olaszország 1925-ben 29.061, 1926-ban- ' 34.124 gépkocsit exportált ./MTI../

Next

/
Oldalképek
Tartalom