Hetikiadás, 1925. július-december

1925-07-06 / 52 [1507]

-saejjBasáKaKS*^ •«•••!• •IIM—JMÍW ••••••ÍJ • ^^Aril. -^G=45=SX2^í2X*a!>-~ fflL ^atlACVAP BUCI BJA'-eiküírr _____J^V '— -* a>ni • w • ~» ™ - w ~» - — — • ^ Kézioarnot- leUmiendö • Házi roUsxoro/(tá/-• G^üíGSía) 52. hetikiadás. 1925±. július 6 „ ORSZAGOS LEVÉLTÁR B • e 1 f ö 1 d. / -V--;! •a neazetgyülés szombati ülés.n befejez ;e a .választójog vicáiját • A kormánypártiak ez alkalommal meleg ünneplésbea részesítették Rakovszkg Iván belügyminisztert, a javaslat megalkotóját. AŰ ellenzék a vita utolsc napjain szokatlanul koacly tárgyiiagosF,ággal foglalkozott az ögyos szakaszokkal, aait a kcraánypárt honoráló is azzal, hogy ainden tárgyilggos ellonjavaslatot aérlegelt s többet el is fogadott. jolsó "szcnvoiélyfellángClást okozott az, hogy a törve íy szerint átalakuló országgyűlés aandátuaa 5 évig tart, toa&yis az uj választás -1930-ban l_nne, ha a neazetgyülés aég az idén átalakulna országgyűléssé, AZ e tárgyban elhangzott felszólalásokra Rakovszky Iván Velügyainiszter ki­jelentette, hogy ellen a kérdésben a koraány aég nea döntött, de a tör­vény a lehetőséget aegadja. A neazetgyülés aég a szoabati ülésben aegkezdte az úgynevezett genfi javaslatokba tiszt''viselek f izetéseaeléséről az adókönnyit ésekrcL és a beruházásokról szóló .törvényjavaslatok tárgyalását. Parlamenti kö­rök szerint ez a vita a hétfői ülésen befejeződik,. Kedden aég néhány apro törvényjavaslat és^harmadszori olvasások lesznek s szerdán tartja a nemzetgyűlés a vakáció előtti utolsó ülést.A nai helyzet szerint a szünet csütörtökön kezdődik és kérek hároa hónapig tart.- Politikai kö­rök reaélik, hogy a szünet a" 1 att seaai olyen esemény nea aerül fel,, aa ,ly a vakációt aegzavarná, vagy féli északítaná. Au Egységes párt aeleg ünneplesben akarja részesíteni vezérét Bethlen István grófot szerencsés aeggyógyulása alkalma 1-él. Ha a ainisz­terelnök egészségi állapota aeg ngodi, hogy csütörtökön a pártkörben aegjelenjék, ugy az ünnppies pártértekezlet csütörtökön lesz. Ha azon­ban ez agg csütörtökön nea lehetságes ugy az ünneplés később fog lezaj­lani. A kisgazdák mozgolódása, aaelyet az ellenzé i lapok lagy igye gazdiknak eszük ágálan sea volt p?rtot ütni, vagy palotaiorradalaat est nálni. "V, • >'. A budapesti törvényszék egész héten át tárgyalta ledéremé rab­lógyilkos sági lünügyét. A terhelő és aontő tanuk kihallgatása után Ledéremé védője a bizonyítása kiegészítését leérte arra vonatkozólag aaie Ledéremé állított, hogy v. i. Kodelkát nea Léderer, hanea 3 tiszt gyilkolta aeg, továbbá Ledéremé claeállapo.tára vonatkozólag. A törvényszék hétfőn kihirdetett határozatának a bizonyítás ­kiegószi-ésá kérelemnek részben helyet adott s ujabb .tanukat idézett b Kihallgatásra. A budapesti Vígszínház rendezőjét Szabolcs Jrnőt Fülöp Sándor auegyeteai tanársegéd aegverte, mert aennyasszonyát, akima színház mű­vésznője, állítólag gorombán utasította rendre. / A kereskedők és iparosok a iorgáimiadó ügyében kivánságokat terjesztettek a koraány elé. Hogy kívánságaiknak nagyobb nyomatékot ad­janak, hétfőn délután Budapesten és több vidéki városbán gyűlést tar­tottak, a gyűlés id-jére pedig délutáo 4 órából 6-ig bezárták üzlete_ A koraány a vidéki városok szttkségíetpir© 10 millió dolláros Kulcson- 1 iztositott, A városok kölcsönigénye' azonban 14Ü millió arany korona.- A pénzügyminiszter 0 tárgyban törvényjavaslatot nyújtott b 0 , aaelyet a nemzetgyűlés aég a szünet előtt letárgyal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom