Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. március/2

1946-03-22 [0030]

A népjóléti miniszter ^vik tkozata a gyógyszerárak kérdésében. o- l/Pjtt D/Bn 20 A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hoinár Erik dr. . népjóléti miniszter a gyógyszerárak kér­désével kapcsolatbon a "következő nyilatkozatot tette: A kerese-Jtek és* a közsziikséc'leti oikkok ára közötti nagy különbözet a gyógyszerpiacon is kifejezésre jutott."A gyógyszerárak általában az iparcikkek árá-val szoros kapcsolatban '".*. . vonnak, mert az áralakulásban ugyanazok a tényezők játszanak szerepet. A gyógyszerár kérdését a termelés és utánpótlás biztosítása miatt a kialakuló általános árszinttől elkülöníteni nem lehet, azonban ugyanakkor a betegellátás biz­tosítását is szem előtt kellett tartanom. Sím ék zavartalanságát pedig a magas gyógyszerár szinte veszélyeztette. Szert a gyógyszerárak ügyöt a öazdasági Főtanács elé terjesztettem és a Gazdasági Fő tanées^hozz áj árulá­sa yal a gyógyszerárak kiszámítását uj alapokra fektettot:. Ennek" az uj kiszámítási módszernek követkéz tiBbon a gyógyszer alapadatok árában sze­replő 150 százalékos haszonkulcs 10C százalékra, a munkadíj pedig 50 szá­zalékra csökkent. Ezek a ( Müveletck a vásárló közönség szerpontjából azt " eredményezték, hogy a gyógyszerek ára az 193Q-as árnak nem cgymi 111 óöt vér­ez erszeresei, hanem a raai'napon kiadott rendeleteim folytán csupán hét­azíizötvenezersseresei lesznek. Ezek a gyógyszerárak pedig jóval a2 álta­lános árszint alatt" vannak*; Igy kell értelmezni azokat" a közléseket, ame­ly-fik T'a legutóbbi napokban a hírlapokban és a rádióban a Gazdasági Fő­tanácsnak a gyógyszerek árára vonatkozó döntéseiről megjelentek, amely köa leméryek csupán a március 1,-el ámivóra vonatkoztak. —»— Az egész ország hatalmas megmozdulása lesz az április 4,-i felszabadulás ünnepe, Kő/Hn/l'14 Oo, Annak a bejelentésnek nyo^án t ho§y április 4-ére, az ország felszabadulásának első evfordulójára nagy és impozáns ünnepségeket készitenek elő, márie megmoz<iilt a H5város es a vidék társadalma, A rendezőbizottaághoz. amelynek élén 3alogh István miniszterelnükségi ál­lamtitkár áll, egymásután érkeznek a jelentkezések, amelyekben a legkülön­bözőbb; társadalmi és politikai szervezetek a legnagyobb lelkesedÓBSol jeLentik be, hogy részt kivannak venni a felvonuláson és a nagygyűlésen és általában minden ulyan ünnepségen, amelyen kifej ezé 3re juttathatják a magyarság mélységes háláját a Vört's Hadsereg, a Szovjetunió és a többi nagyhatalmak iránt, valamint a német fasiszta uralom alól való felszaba­dulás fölötti örömét. Minden jel arra vall, hogy az április 4-i ünnepség az egész magyar társadalom hatalmas, spontán megmozdulása lesz. ft, rendező bizottság felkéri a különböző egye­sületeket és szervezeteket, mielőbb jel öntsék be a bizottságnak . /Balogh István államtitkár, miniszterelnökség/ nemcsak részvételi szán­dékukat, de azt is, körülbelül hány tagra lehet számi tani, hogy idejében gondoskodhassanak . számukra mind a nagygyűlésen, riind a- felvonulásban meg­felelő elhelyezésről, Az egyesületek a menetben zászlók és táblák alatt fognak felvonulni, /JiTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom