Hidrológiai Közlöny 1976 (56. évfolyam)

12. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

J Szám Oldal Tanulmányok (23) Albrecht, D.-Imhoff, K. ti.: Lásd: Im­hoff 10 443 1. Andó Mihály: A dél-alföldi szikes tavak természeti földrajzi adottságai 1 27 (12) Andrik Péter: Lásd: Cseh Péter és mtsai. . 3 119 (67) Andrik Péter —Takács Sándor: Lásd: Ta­kács 1 43 2. Andrik Péter — Takács Sándor: A rakacai és lázbéri víztározó hatása a tájegység vizeinek egészségügyi bakteriológiai álla­potára 3 114 (68) Andrik Péter —Takács Sándor: Lásd: Takács 7 326 (12) Aranyosi Gábor: Lásd: Cseh Péter és mtsai 3 119 (42) Bogárdi István: Lásd: Metler és mtsai ... 5 196 3. Bolberitz Károly: A biokémiai oxigén­igény meghatározásának problémái .... I 21 4. Bolberitz Károly — Borsónyi Mátyás: A biokémiai oxigénigény meghatározásá­nak újabb módja 11 487 (4) Borsányi Mátyás — Bolberitz Károly: Lásd: Bolberitz II 487 5. Bozzay József né: A korszerű vízminőség­vizsgálatigényei 12 529 6. Bozzay József né—Homonnay Andrásné: Szerves mikroszennyező anyagok vizsgá­lata partiszűrésű kutak vizében 7 298 7. Bugyi Balázs: A másfél évszázados Har­kányfürdő korai történetéhez 1 47 (70) Bulkai Lajos —Tóth András: Lásd: Tóth 4 164 8. Bunyevácz József: Karsztforrások vízmi­nősége ós szennyeződése Pécs területén . . 9 424 9. Csanády Mihály — Deák Zsuzsanna: Bio­lógiai szennyvíztisztító berendezések ha­tásfokának értékelése 9 411 10. Csanády Mihály— Logsdon, Gary S.: Kí­sérletek kadmiuinnak ivóvízből történő eltávolítására 7 291 (dl) Csanády Mihály—Somló Lajos: Lásd: Somló 11 512 11. Csath Béla: A hajdúszoboszlói termálvíz fél évszázad előtti feltárása és a fürdővá­ros fejlődése 9 417 12. Cseh Pétéi—Andrik Pétéi—Aranyosi Gá­bor: Vízkezelési eljárások próbaüzemi ta­pasztalatai a lázbérci víztisztító műben. Lassú szűrés 3 119 13. Dávid László: A területi vízgazdálkodás nagytávlatú fejlesztésének tervezése. ... 8 364 (9) Deák Zsuzsanna — Csanády Mihály: Lásd : Csanády 9 411 Szám Oldal 14. Dégen Imre: A kockázat szerepe, elemzé­sének matematikai módszerei a vízgaz­dálkodásban 8 331 (31) Dési Illés: Lásd: Kneffel Zsuzsanna és mtsai 5 224 15. Donászy Ernő: A Magyar Hidrológiai Társaság a litiinológia fejlődéséért 5 227 (42) Duckstein, Luden: Lásd: Metler és mtsai 5 196 16. Erdelics Barnabás — Iván György: A nyír­ségi sekélyvizű tározók kémiai ós bioló­giai vizsgálata. II. Rohodi tározó 5 189 17. Erdélyi Mihály: A magyar medence hid­rodinamikája 4 147 18. Filimowski, Janusz— Slota, Henryk: A vízhiány okozta károk meghatározása a Sola-vízrendszer vízhasználóinál 11 494 19. Galli László: Talajvizsgálatok a víz- ós mélyépítésben. TI. rósz 1 8 20. Gyánó Antal: Pufferoltsági állapot vál­tozása a Bánhalma—Telekhalom II., III., IV. tavakban 7 311 21. Halász Béla: Rétegzett hidrológiai rend­szerek sajátosságai 11 505 (6) Homonnay Andrásné — Bozzay József né: Lásd: Bozzay 7 298 22. Hónig Gyula: Víznyerósi lehetőségek Komlótól NY-ra 1 36 23. Imhoff, K. R. —Albrecht, !>.: A duzzasz­tással szabályozott alsó Ruhr-szakasz oxigénháztartásának dinamikájáról .... 10 443 24. Iritz László—Szállási Nagy András: A vízigények kielégítési biztonságának becs­lése hagyományos módszerrel ós sztoc­hasztikusszimulációval 8 375 9 385 (16) Iván György—Erdelics Barnabás: Lásd: Erdelics 5 189 25. Janzó József: Korszerű ivóvíztározó me­dencék hidraulikai kialakítása 10 451 26. Juhász András: A Bükk hegység ÉK-i részi forrásai vízminőségének kapcsolata vízgyűjtő területének földtani jellegével . 7 320 27. Karácsonyi Sándor: Kutak gázvizsgálatá­nak tapasztalata 12 560 28. Kelemen László: A Duna radioaktív szennyezései és hatásának megítélése ... 8 347 29. Kemény Imre: Az eleveniszapos szenny­víztisztítás során használt levegőztető szerkezetek villamosenergia-felhaszná­lása 8 358 30. Kerese János: A víztisztítási technológiák üzemirányításának fejlődése . .' 6 266 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom