Napi Hírek, 1936. január/1

1936-01-01 [0361]

A Magya-' Távirati Iroda jelenti: A Budapesten székelő diplomáciai testület, szerencsekivána­tainak kif e jzésre j ut tat ás a végett, újév napján a'szokásos diszes külsőségek között jelent mep Horthy Miklós kormányzó' előtt, Angelo Rótta apostoli nuncius,a diplomáciai kar rangidős tagja, a következő üdvözlő beszédet mondotta: Főméltóságu Kormányzó Ur! A diplo áciai kar tagjai boldogan ragadják meg az újév alkal­mát, hogy Fő méltó ségodnak általam a legszívélyesebb jókívánságaikat tol­mácsollak Magyarország javára és boldogulására. "Ezeket a jókívánságainkat úgy a saját nevünkben, valamint^az általunk képviselt országok uralkodói és államfői £evében fejezzük ki Fő­méltóságod előtt. ...... Az elmúlt esztendő kezdetben reményt nyújtott arra, hogy, ha bár lassan iSjközeledünk annak'a válságnak megoldásához, amely hosszú idő óta aggasztóan nehezedik ránk. Sajnos""azonban az év vége ugy alakalt, hogy ma • remény és a félelem váltakozó érzései között magaért a békéért kell aggódnunk.. Legutóbb már ugy látszott, bogy a világosság sugara^ áttörik ama i.1 és" szo oru'ffellegeit, amelyeket átélünk. Ma pedig azt kérdezzük magi ; . ••'t vajon szétfoszlanak-e a zord fellegek és megjelenik-e csak­ha .a r :e napja,jótékony fényének teljes ragyogásában? { di Jzt óhajig a hőn valamennyi nép, azzal a reménnyel eltelve, hogy az ok,-aki aa nemzetek sorsát i rányit j ák, tudatában leszénjk annak a sú­lyos felelősségnek, amely vállaikon nyugszik és hogy bizpnyára át lesznek • hatva min bet tűkben a békének ama legmagasztosaro követelményeitől, i asz t hatatlan ok az igazságtol, "az igázás osság-tol és a könyö­rttletess égtől; azok szerint a szavak szerint, amelyek csak nemrégen a Szentatya"szi véb 1 fakadtak. '+ • Isten áldása kisérje a jóakaratú emberek ez irányú törekvéseit A mai időkben egy nemzetnek jóléte sem képzelhetővel máskép, mint más országok jólétének függvényeként és éppen ezért még sakkul több okunk van arra. hogy Főméi toságód szeretett hazájának virágzás^k'ivánjunk. r \W- Adja Ist en, hogy az • . uj én az által ínos meerbékülássel együtt boldogságot hozzon annak a nemes magyar nem­zetnek, amely F'méltc s ágod. ós kormányának böccs vezetése mellett ezekben a súlyos időkben \\ fenn tudta tartani a. fegyelmet és a + okéletes rendet. Örömmel állaoi f juk meg Vk hogy ilvmódon semmitvolt képes megSkasztani ennek az országnak útját az. *' állandó haladás felé. LtA#ru . ' Áz elmúlt év Magyar-o'r szádnak . meghoz t a azt. a j ogo'f 5 -1 égte telt, hogy valamennyi többi ország- eli smerté'' HÍagya' ország kultúrál i* életének és fejlődésének nagy értékét: a Királyi lagyar. Pázmány Páter Tud^rónyogyetem 300 éves jubileumi ünnepségei ennék legienyesehh bizonyítékát nyújtották.. Amidón ezeket a jókívánságokat tolmácsolom kérem' meg Főméltó­ságodat fogadja szívesen azokat a szerencsekivánatainkat is, amelyeknek a ' Iggőszintébb szívből Főmél.tóságod saját személye iránt is kifejezést adunkl Horthy Miklós kormányzó az üdvözlésre a következőkép válaszolt: Ancstcli Nuncius Ur! Cszinte..örömmel fogadom az ujóv napján azon jókívánságokat,^ amelyeket a dcyenjüK C excellenciája a diplomáciai kar neveben hozza» intézni szíves volt . Excellenciád igen helyesen mutat rá arra, hogy a mind­nyájunk által annyira érzett es immár évek óta tartó nehéz krízis néha meg­lebegteti el4 tünk az általános jobbrafordulás; lehetőségei t,áajd ismer feltornyösitja az aggasztó bizonytalanság fellegeit. Hálásak vagyunk áxce 11 enciadnak, hogy a súlyos gondok közs­nette is rámutat arra, hogy a magyar nép minden szenvedése ellenére meg­őrizte higgadtságát és fegyelmét és hogy a Pázmány Péter Tudományegyetem alapításának háromszázéves jubileuma^alkalmából a többi nemzet is felfigyelt a magyar nemzet fejlődésére és haladására. Mi ezen az uton tovább fogunk haladni azok^felé a célok felé­amelyeket helyeseknek és igazságosaknak tartujak. /Folyt, kóv. ' 0 Ta/Sza

Next

/
Oldalképek
Tartalom