Hetikiadás, 1925. július-december

1925-11-19 / 91 [1507]

A nemzetgyűlés fce cl± ülése, a képviselők tis-zteletdiftát S millió, az elnök tiszteleteiját 20 millió, a két alelnök tiszte­letdiját 10-10 millió koronában állapit ot ta meg. Ezután 1 oly tat ó aot t a költségvetés tárgyalása mely a szerdai és csütörtöki ülésnapot is lefoglalta. Scitovszky Belő. á nemzetgyűlés ?lnökc, szerdán délelőtt pá^tközi értekezletre hivt a össze a parlamenti pártok vezetőit,hogy a loldbirt okreforn öt járás során felmerült kérdéseket megvitass ált. Az értekezleten Szakács ando- ismertette a kispolgárok' és- .földmű­vesek szövetségének memoranduám&t,moly egy birtokstatisztika össze­állít ás át hangsúlyozza, valamint kivanja egy uj kataszteri becs­lés végrehajtását.Bud János pénzügyminiszter a földbirtokreform el­járás pénzügyi részéről teszélt. Szerinte a. fenr.temlitett memoran­dum kívánságainak teljesítése horribilis összegekbe korülne. A re­io rm kérdésében-két szempont á legfontosabb: a mezőgazdasági hitel ós a többtermelés szempontja.ö a nemzetgyűlés szerdai ülésén terjesz­ti' be a hosszúlejáratú mező gazdasági kölcsönre v'natkoző. tör­vényjavaslatot . A tárgyhoz még Mayer János földmivelésügyi minisz­ter és Bethlen István gróf minisztereinek szólott, az utóbbi kijel< nt­vó,n, hogy már a legközelebb • olyan reformokét fog vita alá bocsátani , melyek a nagybirtok nagyobb arányú megkötöttségét célozzák megszün­tetni ,amivel be fog következni az egységes állapot a birtokmegosz­leás terén. A nyugdíjas közaikalmazottak szerdán a képviselőház egy bizottsági termében tanácskozásra ültek össze, az üléseh Beményi Imre államtitkár ismertette a státus- és fizetésrendezéssel kap­csolatban a ny ugdi j as ok • atj ért sérelmeicet és arra kérte a jelen­lévő képviselőket, hegy hassanak oda,hogy a kormány ezeket a sérel­me kwt orvosolja. A Gazdasági Szaktanítók Országos' Egyesületének válásztmá- . nya.kedden ülést tartott, melyen a státusrendzés kérdésével foglal­kozott, az .ülés a keserűség hangján emlékezett meg arról, hogy mig a múltban pld. a gazdasági szaktanítók löiskelai képzettségük­nek megfelelően a VI .1 ie té si osztályt is elérhették,' addig ez az osztály a státusrendezéssel most előttük bezárul. A yálasztmányn-.k 9 sérelem orvoslására irányuló kérése az illetékes miniszter és több képviselő elé is eer jesztestötft ,s aindeme forumok ' előtt teljes méltánylással találkozott. A budapesti kir. Táblán dr Kyirő # Géza,kúriai birc szér­ián hirdette ki Má.rffy és' társai bünperében az Ítéletet, mely sze­rint a vádlottakat az ExSebétvárrfsi bombamerénylet, valamint Rassay gároly és Miklós Andor elleni merénylet ügyében emelt vád alól fai­rért ette, mig Márii'yt a Reviűjcy ucca.i francia követség elleni és a üohéry uoeai bombamerénylet ügyében gyilkosé'g kísérlete miatt : évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre itélte. Továibá -Márf f y •Józsefet j Trenka Bélát és Szász Jé':-séfet életveszélyes fenyegetés ás közose^dháberitá.s vétsége miatt, amit azzal követtek el,hegy a ­LOl-es bizottság aláírásával ellátott fenyeget:' leveleket küldtek a nemzetgyűlés elnökének es a rendőrfőkapitányságnak,- Márffyt 1.5 iíilMf Trenkát^l.5 millió korona pénzbüntetésre', ezenkivül Jrenkát 1 hónapi, Szászt pedig 20 napi elzárásra it é lt e. V c*, OL d *>\Z. A Szent István Akadémia vasárnap ünnepi ülést tartott, eeelynek keretében ünnepelte fcieg a Magyar Tudományos akadémia alapi-­tásának 10 £3 éves évforduló ját. Hétfőn leplezték le Derecskén 390 hssi halott emlékmüvét. 'AZ ünnepségen a kormányzó is részt ve.-• t, Rakovsteky Iván belügyminisz­terrel együtt és koszorút helyezett el az emlékmű'lépcsőjén. A'le-* Leplezés ••' után a derecskéi leventék zászlóját szentelték fel, majd a rorm'nyzó a községházán xOgadta a küldöttségeket, AZ -ünnepségek után dászebéd volt, melyen Almássy Sándor f''ispán köszöntötte az ' államfőt, aki válaszában gróf Tisza Istvánról Biharvármegye nagy áiárel emlékesét t meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom