Napi Hírek, 1932. június/1

1932-06-01 [0276]

A, § P a r 1 s. jumus 1./Magyar Távirati Iroda/A radikális part végrehajtó bizottságának tegnap éjszakai ülésén Herriot a szocia­listák minimális programpontéira válaszolva kijelentette, hogy egyetlen felelős^kormany sem vállalhatja azokká a reformoííedtj amelyeket; a szocia­listák javasolnak. ílem vállalhatja nevezetesen a niunkasbiztositas álla­mosítását, a vasutak államosítását, a magánfegyvergyárt is betiltását és a katonai költségvetés jelentékeny csökkentését. Az uj francia kormány tevékenységét - úgymond Herriot - külpolitikai téren a genfi és lausannoi értekezlet, belpolitikai téron pedig az ország pénzügyi helyzete, neveze­tesen a költségvetés egyensuiyba^iiozása határozza meg. A raoikálispart vóí?rdhajtó\jDÍzottsái.--'a határozati javaslatot fogadott el, amely mindenekelőtt kimondja, hogy a párt nem hajlandó együttműködni a kormányzásban azokkal á férfiakkal, akik az országot a külpolitikai olszigűteltség ós a pénzügyi deficit állapotába juttatták és akikéi az ország á legutóbbi választások során kimondotta Íteletét. A part azonban ói.énk«n óhajtja, hogy az uj kormányban minden igazi köz­társasági part - a szocialistákat is beleértve - együttműködjék, A párt megbizzajffariot-rá, hogy a többi baloldali portokkal tovább foly­tassa tárgyalásait az uj kormány megalakítása celjiból. ^A szocialisták lapja, a Populaire.ugy veli, hogy a radikális part fenti határozata a szocialistákkal való közös kormányzás gondo­lata iák elutasítását jele ti. I A lapok valoszinün-jk tartják, hogy Herriot a jövő hét végén a radikálisokra, valamint a balközóp elemeire támaszkodó kormányt alakit. A Petit Journal nézete szerint ilyen kormány a kamarában több mint négyszáz szavazatra szimithat. •^Bukarest, június l./^yar Távirati Iroda/ Titulescut a király távirata/iontreuxben találta^eg, Titulescu meg ma visszaindul Romániába, ahova érkezését péntek estére várják, • „ ,§Bukar,est, június 1. /Magyar Távirati Iroda/ A kü­lönböző partok vezetőségei a kormány lemondása utón*ülést hívta.: össze, hogy állastfoglaljanak a kormányválság tekintetében. A liberális párt flese tősége Duca lakásán ült ossza Elhatároz­ták, hogy, sem maga Duca, sem a párt nem vesz részt koncentrációs kormány Alakításában. A liberálisok neheztelnek Titulescura, aki ^.túlságos nyíltan rimutatta a nemzeti parasztpárt iránt táplált rokonszenvét. Duca szerint a. mai súlyos helyzetben csak páxtkormány jöhet számításba és semmiesetre sem különböző elemekből összeállított koncentrációs kormány. 4> ' • A nemzeti parasztpárt vezetőségének tagjai közül ivlihalache.xx a part alelnöke és ^aagearu külföldön tartózkodik. Táviratilag értesítet­ték őket az eseményekről. Vajda holnap reggel érkezik Kolozsvárról Buka­restbe, Valószínűleg vele együtt jön iv-aniu is. A nemzeti parasztpárt továbbra is ragaszkodik eddigi állás­pontjához, amely szerint szabadon választott 3arlwüeni§t kell összehívni as az igy ^összeülő parlament valamely pártjának vagy partjainak sorából kell kormányt alakítani, ^A nemzeti parasztpárt egyébkent támogatni fogja Titulescut kormányalakítási kísérletében, A Curentul szerint' Titulescu hazaérkezéséig ujabb nev ezáfc sebb politikai esemény nem varható, f A lapok nem hiszik, hogy Titulescunak siiíerülni fog az uj kor­mány megalakítása. Ha Titulescu kísérlete kudarcot vallana,, ami valoszi­'nünek latszik, akkor alighanem Vajda kap megbízást a korm-any megala­kítására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom