Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-16 [0094]

§ B'u ka r e s" t,októoer 15. /Orienc Radio ./a "álrúly. a I parlament' ülésszakát üzenettel nyitotta meg, amely mindenekelőtt meg­állapítja Románia igen kedvező külpolitikai helyzetet, áthatva a bcko erős vágyától, folytatja. ezután az üzenet, Románia napról-napra ere­sebb- tényezője lesz a rendnek, a civilizációnak és az egészséges fej­lődésnek Európa eme részében, ezzel párhuzamosan pedig rresztizsc meg­erősödik minden egyes nemzetközi összejövetelen. A népszövetség legutóbbi közgyűlésén arra törekedtünk, hogy azon a diszes helyen, amely Romá­ja niának kijelöltetett, köz remunkálkodunk az általános béke folépitésén, H a leszerelés kérdésének megvitatásáxr"es ezt | munkánkat folytatni fog­• juk a békés érzületek egész őszinteségével , amelyektől vezéreltetjük magunkat azon a határon belül,melyet biztonságunk és területi sértet­lenségünk szempontja számunkra slőir . A londoni konferencián ismét megmatittuk, hogy teljesítjük a békeszerződésekből eredő valamennyi kö­tc-lozettségoinkot, de másrészt elhatározott szándékunk, hogy egyidejű­leg követeljük azoknak a legitim jogoknak t iszteletbent art ás át, amelyek a részünhről hozott áldozatok eredményei. Az üzenet'- .ezután Ausztriával és Magyarországgal létre--' jött több rendbeli megállapodást sorol fel- és kifejezi azt a <emonyt, hogy rövidesen Bulgáriával Is rendezni lehet majd a függő ügyeket. J§2 üzenet törvényjavaslatokat jelent be a közigazgatás re- ; Tomijáról, a munkaszabálya atról, a szociális biztosításról, a közvetett adók reformjáról, sajtóügyekről, a bünt'e tőel járásról és szintúgy több törvényjavaslatot a vallás- és közoktatásügy, ű hadügy és a gazdasági ügyek területéről. ' f r Az üzenet megállapítja a pénzügyi helyzet javulásat cs a közadóssági szolgalat újrafelvételét, amint az a háború előtt műkö­dött, valamint rámutat, a harmadik egyensúlyban lévő költségvetésre. Ez a helyzet, mondja az üzenet, remiiről engedi, hogy á külföldi pi~acokon Románia kedvezőbb kilátások között vehet részt i versenyoen.""A kormány különben, nemtévesztve szem elől a gazdasági füg­getlenség szempontját és ,a nemzeti tényezők bevonásával biztositani a* karja a külföldi tőke•érdeklődését és szerepvállalását, , " A királyi üzenetet a képviselők, szenátorok és egyéb jelen­levők élénk tetszéssel fog-.dták./aTI / :: L oc n d o n , október 15. Í4z International Acceptánce Bank közli hogy 25 millió dollár alaptőkével társas-'got alakitott német hitelek fi­nanszir< zásár--.. /MTI/ X, /-/ P á r is , október 15. Herriot miniszterelnök el­nöklésével ma tanácskozás folyt az állami alkalmazottak fizetéseiről. Meg­állapították, hogy fhQOO franktól 40.CCC frankig terjedő lépcsőzetet lehet felállitani az eddigi költségvetési egyensúly megzavarása nélkül., /MTl/ 1 á r i s , .október 15. Anatole Francé temetésén részt vesz a köztársaság elnökevalamint a kormányf- . i . A holttestet a nouillyi temetőben lövő csal'di sírboltban helyezik örök nyugalomra. /JÍTI/ P vxK^y^^'^-^^y^ "^^^V^ :: K r is z t i á n i a > október 15. "/v/olff/ A pénzügy­minisztérium a kereskedelmi bankot nyilvános felügyelet alá helyezte. /MTI, :: • B e r*l i n , október 15. i Vossische Zeitung solingeni jelentése szerint a városban tífuszjárvány tört ki. A városi tanácsnak a képviselőtestület ülésén előterjesztett jelentése 1 Ja* szerint • [meg­betegedés. Iközül négy halállal végződött.-A járványt v lószinüleg 1 * ronlott tej élvezete okozta. /MTI/ ' i C-f

Next

/
Oldalképek
Tartalom