Napi Hírek, 1939. május/2

1939-05-16 [0442]

oBa Wlt/Wa Róma, május 11./Magyar Távirati Iroda/ Guarneri valuta- és árucsereügyi miniszter a fasisz­ta testületi kamara ülésén részletes' 1 «számolóban ismertette az olasz kül­kereskedelmi politika irányelveit és alakulását. Ennek a politikának a cél­jait a miniszter a következőkben jelölte meg: helyreállítani a külkereske­delmi mérleg egyensúlyát a behozatal csökkentése és kivitel növelése utján; a nemzet maximalis gazdasági függetlenségének elérése- a nyersanyagszük­séglet fedezése; a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok ápolása. Az állami beavatkozás a behozatal minden fontosabb ágazatában megvalósult és a főbb árucikkek behozatalát ma már'a minisztérium közvetlen felügyelete alatt álló egységes szervek végzik. Guarnori miniszter hangoztatta, hogy az olasz kereskedelmi politikának nem célja az országot gazdaságii cg elszi­got.lni, sőt ipolni és fejleszteni akarja az egyes államokkal, főleg a Baráti áll.amokkal és ezek között is elsősorban Németországgal a gazdasági •kapcsolatokat. A kormányzat erőfeszítései folytán Olaszország kül­kereskedelmi mérlegének hiánya, amely 1937-ben 5,739 millió lira volt, 1938-ban már 2.958 millióra csókkent. 1939 első három hónapijában a pasz­szivum már csak 476 millió lira volt. a tavalyi 1.158 millióval szemboi. üz Olasz Bank aranykészlete az elmúlt év folyamán mindössze 202 millió lirával csökkent, ami nan nagy szám tekintve arra a sok külföldi kötele­zettségre, amelyet Olaszországnak aranyban kell teljesitenie, mint pél­dául a Szuezi csatorna dijai. A miniszter végil hangoztatta, hogy a két milliárdra csökkent passzív külkereskedelmi mérleg'rekordtel jesitménynek tekinthető, amely négy éves SZÍVÓS munka eredménye. Ennek a munkának foly­tatódnia kell és minden olasz embernek tudnia kell, hogy minden áldozat­tal, amelyet behozatal csökkentése érdekében hoz, az ország ügyét szol­gálja és előmozdítja azt a munkát, amelyet a Duce Olaszország naggyátéte­le erdekében végez* oBa Wa/wa Róma, május 16./Magyar Távirati Iroda/ Alfieri miniszter a kamara ülésén a né pmiv elődé sügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása során nagy beszédben ismertette a tárcája körébe tartozó kérdéseket. Szólott a rádió nagy fontosságáról a nemzeti élet és a lakosság politikai öntudatának fejlesztése szempont­jából. Rámutatott az c?.asz filmgyártás fejlődésére: Míg az 1937-38 idő­szakban az olasz filmgyárakban mindössze'48 film készült, addig 1938. júliusától mostanáig 70 filmet forgattak. Az olasz kormány a legnagyobb gondot forditja a szinjátszás fejlesztésére. Az olasz darabok száma jelentősen emelkedett, de minőségi szempontból a fejlődés lassabb volt, Különösen a fasiszta eszmekörben mozgó darabok terén. A sajtóról szólva Alfieri miniszter rámutatott arra, hogy külföldön gyakran szemére hányják az olasz sajtónak, hogy túlzott hévvel és gyorsasággal veti bele magát a polémiába. Ebbsi a tekintetben a jövőben sem lesz változás, sőt az olasz sajtó visszahatása a jövőben ttég gyorsabb és hevesebb lesz, ha az olasz népet és főleg hadseregét sajtótámadás ok érik. Ami az idegenforgalmat illeti, Alfieri miniszter meg­állapította, hogy 1938, év végén és az 1939 . év első hónapjaiban az Olasz­országba irányuló idegenforgalom bizonyos csökkenést mutatott, ami'első­sorban valutaris okoknak és a nemzetközi helyzetnek tulaj donitható. Az olasz idegenforgalmi szervek rajta lesznek, nogy az idegenforgalom fej­lődését előmozdítsák,

Next

/
Oldalképek
Tartalom