Magyar Országos Tudósító, 1936. december/2

1936-12-16 [154]

EGYHÁZI HÍREK BEIKTATTÁK MLLT63ÁGÁBA MAKLARY KÁROLYT, AZ UJ TISZÁNTÚLI RE POR MÁTPS PÜSPÖKÖT. Debrecen, december 16 w Bizalommal as szeretettel fogadta ma, szerdán püspökei közé a református egyház - B altazár Dezsd utód,ja kánt - M a k .1 á r y Károlyt, a Tiszántúl uj főpapját. A püspökszentelési szertartás a deb­receni nagytemplomban ment végbe, ezer és ezer áhítatos résztvevő,s a hivatalos Magyarország és egyház képviselőinek jelenlétében. A kormány részéről eljött Lázár Andor igaza ágügymini sz­ter, Tasnádi Nagy András vallás- és közoktatásügyi államtitkár, ott volt a református országos egyház vezetősége: Balogh Jenő konventi világi el­nök, Ravasz László püspök, titkos tanácsosok, Farkas István, Medgyasz­szay Vince püspökök, Farkasfalvi Farkas Géza főgondnok, Benedek Zsolt, Kováts J,István, Szabó Imre, Bo^r Elek, Tóth István, Enyedy Andor,Joó Gyula, Kiss Zsigmond; az evangélikus egyház képviseletében Geduly Henrik püspök, titkos tanácsos, Alexander Imre, Streicher Andor alispánok, egy., házfelügyelők, Pass László esperes, az unitárius egyház Egyed János gondnokkal, _ a római katholikus egyház küldöttsége Lindenberger János apostoli kormányzóval élén jelentette üdvözletét, a görög-katholikus egyház Papp Gyula szentszéki tanácsossal, az izraeliták Schlesinger Sá­muel főrabbival. Az első sorokban láttuk Ravasz Lász Iónét, Makkal Sán­dort, Mezőssy Bélát, Juhász Nagy Sándort, Vásáry Istvánt, Tisza Lajos grófot; a helyőrség Képes-Harjay Szilárd tábornokkal, a Tisza István Tu­dományegyetem tanárai Tankó Bála rektorral, Hajduvármegye Rásó István alispánnal, Debrecen város Kölcsey Sándor polgármesterrel képviseltette magát, ott volt Oláh Lajos Ítélőtáblai elnök, Magoss György, Nagyoákay­Sesztina Jenő, Galánffy János, Ruffy-Vargha Kálmán felsőházi tagok, fcadai Gyula, Megay-Meisner Károly, Létay Ernő, Leel-Össy Árpád ország­gyűlési kápv iselők, Péchy ^Szabolcs, Szilágyi Lajos főispánok,Borbély Sán­dor, Hadányi János alispánok, Lám Dezső h.rendőrfőkapitány, Hagy Endre póstaf őiga zgató, Bessenyei Lajos, a Református Tanáregyesület, Ormós Lajos a Református Tanító Egyesület elnöke és még sok más közéleti em­ber, köztük mintegy kétszáz palástos lelkész. Az egyházi férfiak a Kollégium díszterméből, V a y László báró főgondnok vezetésével vonultak át a Nagytemplomba, miközben a debreceni harangok hivogató kórusa zengett szakadatlanul. A Nagytemplom a téli idő ellenére is egészen megtelt. A gyülekezet előbb a "Jövel Szentlélek..." kezdetű öicsá­retet énekelte, majd a hivatali korra nézve legidősebb esperesí H a r ­s á n y i Pál felsőházi tag Bibliát olvasott és Imádkozott: Küldtél ne­künk pásztort - úgymond -, bölcsességben fénylőt, szeretetben sugárzót, - püspöki szolgálata hadd legyen fény és áldás a Te kegyelmedből... V a y László báró főgondnok, főispán megnyitotta a püs­pöks zen teles keretéül szolgáló egyházkerületi közgyűlést. Mindenekelőtt Gömbös Gyula haláláról emlékezett meg kegyelettel, azután pedig D a rá- * n y i Kálmán miniszterelnöki működésére, "erős és biztos kezére" kérte '* Isten segitségót: üdvözöljük Darányi Kálmánt - úgymond -, mint református egyházunk egyik oszlopos tagját és kiváló munkását is. Bejelentette Vay báró tov ábbmenően, hogy a megboldogult Baltazár Dezső örökét,a tiszántúli református egyházkerület püspöki székét hivatott betölteni a mostani köz­gyűlés, /folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom