Magyar Országos Tudósító, 1938. január/1

1938-01-03 [172]

Hl R E K ...EGRKNYI ZSIGMOND BÁRÓ ÜDVÖZLeSE A MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉGBEN. A gyor Nemzeti Sftövotság veZc tősége, szokásaihoz híven, az uj óv alkalmaz. ból oZuttal la tostUtotileg üdvözölte a SZÖ vetség országos elnökét, I? c ­r 6 n y i Zsigmond báró titkos tanácsost, koronaőrt. Megjelentek Gálán. thay«»Glock Tivadar ny. altábornagy, Kelemen Kornl, Morvay Zsignond, a Júniusi Bajtársak SZcvets égének küldöttsége, SZörtscy József ¿8 Nagy Sán. dor veZc feés éve 1. Steucr György ny • államtitkár üdvözölte Percnyi Zsigmond bárót, aki az uj évi jókívánságokat megköszönve többek között a következő, ke t mond otta: - Ha összehasonlítást t-szünk a husz évvel ezelőtti idők. ke ?. , am 1 kor a NamZoti Szövetség megalakult, ma is megállapíthatjuk, hiába mondjuk azt, hogy a szörnyű katasztrófának aZokoZói a világ­háború, a forradalmak, az i Zgat ás ok ^voltak, mégiscsak a tragédiának a f ő v okoZój a a8 a beteg, elernyedt társadalom volt, um... ly nem tudott sem­minek cl lent állni, j obb meggyőződése ellenére eltűrte, hogy aZ cZer ..-vas alkotmányt rombadönts ék, í abba 1 ti ,orj ák a vallás és haZasZcretet foga mát. Ennek a k*>mak az általános képe v lt,., m hogy mindenki meggyőző, dést, elvet változtatott a v i s z -.ny: >k szerint. Egyik napról a másikra a királyságot dicsőítették, aZutár, a köztársaságot, majd a kommunizmust. . Azért alapítottuk c NemZctl Szövetséget, mert iueg akartuk szervezni n magyar társadalmat arra, hogy szembe tudjon s^á Ini oZ erkölcstelen es nemzetietlen áramlatokkal. Kétségtelen, hogy azóta gazdasági, szociális és kulturális téren sok változás tört.nt. De j >ggal kérdezhetjük, nem fegyegetnek-c ma ugyanz-jk a veszedelmek, mint r gen. Nsgymagyarorsz ág n az volt a baj, hogy szervezetlen volt r. társadalom, Qsnnkamagyarországon pedig az a baj, hogy tu%an szervezve. Sajnos még ma is jclszavuk,nepsZcrü szóiam-jk uralkodnak es ma is kevés embernek van bátorsága ezekkel szembeszállni. . Ebben a Zűrzavarban mintegy világító fáklya hat-tt rám a Kormányzó Ur szolnoki böJcs szózata, amelyben erős közv lemény kialakítását sürgeti és a nemzeti ogys 5gben kívánja látni a magyar tár . sada mat. Darányi miniszterelnök ur is visszhangot adott Szikves ztcrl rá. dióbv.sz/.dében ennek a gondolatnak és szintén a nemZetl egység megteremt sérc buzdított, A bajt nem Iwhc t kizácpolag rendeletekkel, rendőri Intéz . kedesekkel megszüntetni. A betegséget a társadal .-m csak önmaga tudja meg. gyógyítani. Egészséges köZv . leménynek kell kialakulnia, amelyről SZé. c'hcnyi István ugy nyilatkozott, h-.gy -.lyan törvényszék, amelytől mindenki fél. Per.nyl Zsigmond báró a tov ábblalkban utalt a nemzeti ünnepi év, Szent István éve és az Eucharisztikus Világkongresszus nagy jelentősegére és annak a klváns ágának adott kifejezést, hogy a NemZctl Szövetség fokozottabb mértekben fejtse ki programmsZerü munkásságát. AZ egybegyűltek meleg ünneplésben részesítették Perényl Zsigmond bárót. /MOT/lA. R E N D ö R S i'l G —ELHUNYT SÁRKÖZY SÁUDOR W* DE TEKTIVPÖNÖKHELYETTES • SárköZy Sándor nyu­galmazott detektivf őnökhelye ttes december 31»én 7o -ves korában elhunyt. SárköZy Sándor a régi de tektivgárd ának egyik legtehetségesebb, ""egki va­lóbb tagja volt, harmincöt évet töltött a rendőrség szolgálatában és sok .bonyolult bűnügy felderítése az ő nevéhez fűződik. /MOT/M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom