Magyar Országos Tudósító, 1929. január/1

1929-01-07 [001]

— - ZU NAGY JST'ÁN ÜGY /Folytatás 2. kiadáshoz./ Vadkerti Jenő dr. vallomása totéábbi srrán azt adta elő, hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé5rt xsnxnegyvenmiIlló krronát állaj- itott meg, s bár másokkal szemben mindig megállapított előleget is, neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott. Magát a negyvenmillió koronát is kevés­nek találta,mert a szokásos/ kulcs szerint több járt vclna neki. Hallotta., hogy egy Ízben Ballá dr. Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta: Te, Pista, ezt a SzántóífSéle tárgyalást meg kellene tartani, Szántónak nagy érdeke fűző­dik ehhez. Ez a Ballá dr, veit az adós jogi képviselője. Auer ügyész kérdései­re azt adta elő a tanu, hogy xz erre a kényszeregyezségi ügyre vonatkozó végzés indokolása nem felel meg a valóságnak,mert azt tartalmazza, hogy ő bizony:s összegek megállapítására vrnatkezóan nem tett észrevételt és nem emelt kifogáfc holott észrevételt is tett és kifogást is emelt a tárgyalás során. Nem tud magyarázatot arranézve - folytatta vallomását, - hogy miért huzódett ez a kény­szeregyezségi ügy olyan hosszú ideig. Először áprilisra tűzték ki a tárgyalást, aztán június 27-ére, majd októberre, Auer ügyész Petrik Aladár dr, ^ J agy Istváa és Hódy Árpád egymásután intéztek a részletekre vonatkozóan kérdéseket a ta­núhoz, akit végül eredménytelenül szembesített az elnök és megeskette a vallomá séra. Ballá Józsefdr. ügyvéd vallomáséban azt adta elő, hogy Szántó Aladér jogi képviselője volt a kényszeregyezségi ügyben,de csak a tárgyalásokra járt el, a tárgyaláson kívüli munkákat Kőnig dr. végezte és irányitotta. Pontosan nem tud visszaemlékezni a részletekre 2 Auer ügyésznek arra a kérdésére,hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi, azt válaszolta} igen, huszonötével varátság. Annak a kérdésnek a tisztázásánál,hrgy miért akarták beállítani az április 6-iki elnapolás után a június 27-iki tárgyalást Is, Patay elnök megje­gyezte: NMkem nagya gyanúm, hogy ön azért nem akart tárgyalni, .mert szabadságra akart menni - fordult az elnök Nagyistvánhoz fordulva. Nagy István válasza szerint:valóban.június 29-én ment szabadságra, de nem azért kívánta elhalasztani a tárgyalást, hanem azért,mert az adós részé­ről egy beadványt ..adtak be, amelyben különböző * kokra' hivatkozva,' kérték a tár ­gyalás elnapolását.,hogy közben az adósnak módja legyen olyan-ügyek elintézésé­re, amelyek a megegyezést valószínűvé teszik. Azt a "beadványt.amelyre Nagy ' István hivatkozott, hiába kereste Patay elnök, sehol sem találta -a hatalmas iratkötegekben. Ballá dr. kihallgatása után az. elnök szünetekrendelt el, Szünet közben az ügyvédek k özött élénk beszélgetés folyt x Auer ü-yészségnek arról az indi tványár ó l, amely szerint azok ellen a tanuk" ellen, akik. a vizggálóbiztos előtt eskü' alatt tett vallomásukat a főtárgyalésrn rtgyarr csak eskü alatt tett vallomásukkal megcáfolták, - hamis tanuzás cimén -bűnvá­di' eljárás Ind ul meg* Ezzel kapcsolatban arról is szó- esett,hogy Patay elnök a be jelentés'után-a tanuk kihallgatását azzal a nyilatkozattal kezdte volna meg hegy lelkiismeretük szerint tegyenek vallomást a vizsgálóbiztos előtt tett eskü alatt tett vallomásuk nem köti őket. A'viténsk az vetett véget, hogy a tér gyálásl jegyzőkönyvet nézték'meg,amely szerint Patay elnök nem Igy tette a kérdéses nyilatkozatot. A"nyilatkozat ugyanis szószerinti szövegében igy hang zik: - "Figyelmeztetem az eskü szentségére,-a" hamis eskü ''következményeire „arra is,hogy már vallomást te tó a vizsgálóbiztos előtt és hegy ezt a vallomást'.;, az anyagi igazság-szempontjától joga vahjmődösi tani vagy kiegészíteni," Ezt a' nyi­latkozatot intézte-Patay elnök a tanukhoz, «z a nyilatkozat pedig nem annyit jelent,hogy a tanút nem köti korábban, eskü alatt- tett vallomása,-hanem csak annyit,hogy azt módosíthatja vagy kiegészítheti, az az egyén azonban, aki egy eskü alatti .vallomását ujabb eskü alatti vallomással' önmaga cáfolja- m^g,termé­szetesen.a főtárgyaláson kiv ül felel az Ilyen tényeiért. Az ügyvédek véle né' 1- „ nye szerint egyébként az is nyilvánvaló,hegy az elnöki enunciáció és áz /t ^^ e ^ 9> i" eJMMÉtot bejelentés között nincs diszharmónia,mert Auer ügyész sem azt mondotta, hegy a vallomás módosítása vagy .kiegészitése miatt hamis tanuzás büntette el­mén bűnvádi eljárást indítanak valaki ellen, hanem arra utalt, amit a törvény is-előír az eskü alatt-tett vallomások lényegére vonatkozóan. /Folyt.köv./...

Next

/
Oldalképek
Tartalom