Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-30 [0325]

0§ Stockholmból jelentik: Az elhunyt gróf Széchényi Dénes volt osztrák-magyar követ tetemét a bebalzsamozás után a stockholmi katholikus temető kápolnájában ravatalozták fel. Csütörtökön délelőtt fél tíz or.Jcor a kápolnában halotti mise volt, amelyen megjelentek az .elhunyt nején és gyermekein kivül öecse grof Széchenyi István, veje Eszterházy gróf, valamint Wied herceg német követ és neje a belga es holland követek, Wallenberg volt amerikai svéd követ és neje, C.A. Petterson magj^ir királyi főkönzul. va.amint a : ' stockholmi magyar konzulátus személyzete, a svédországi magyarokat dr.Laffler Béla egyetemi tanár a magyar köve ség sajtoelőadója képviselte. Az elhunyt SOK: tisztelője virággal es koszorúkkal árasztotta el a ravatalt. A holttestet pénte en szállították el Magyarországra, hogy azután a nagy­cenki Széchenyi sírboltban helyez-ék örök nyugalomra. A. A svéd lapok is kegyelettel emlékeztek meg a kiváló és mindenütt közbecsülésnek örvendő elhunyt magyar diplomatáról. /MTI/. Sza/Sza § Gustaidis litván légügyi főnök vezetésével az európai kötrepülést végző litván repülőraj Péter es Pál napján Kopenhága, Amszterdam és Brüsszel felkeresése után szerencsésen Lonionba érkezett. A litván Repülőket az angol kormány képviselője és a sporttársadalom reprezentánsai valamint a litván követség tagjai fogadták. A budapesti litván fokonzulhoz érkezett hírek azerint a. litván renülők iulius .12.-én érkeznek Budapestre., és egv napot töltenek itt. Sza/Sza 0 § A M.Kir.Állami Nőipariskola Budapest, VIII.R kóczi tér 4. szakosztályaira, mesterképző tanfolymára a beiratások folymatban vasnak. Beiratkozin lehet 8-2-ig és délután 3-6-ig. /tol/. Sza/Sza 0 Uvór , iunius 30. A Felsődunántuli Szarvasmarhatenyésztő Egyesületet Szövetsége Péter és Pálnapián délelőtt Győrött, a vármegye­ház nagytermében tartotta ezévi közgyűlését .amelynek fő tárgya a je­len e°i takarmányinség és azt az enyhíteni hivatott kormányintézkedések ismertetése, megvitatása és kérése volt ..... » . rt1 A közgyűlésen megjeleri. Albrecht királyi herceg, a szövetség el­nöke is, továbbá gróf Knuen-SédervaVy Karoly ügyvezető elnök, a Félső­dunántuli Mezőgazdasági Kamara elnöke, Felsoeon Nagy xal íoispan, Skultéthy M ikíos alispán, Szauter Ferenc dr, polgármester, Lenk Jenő miniszteri tanácsos, a földmi&elásügyi mi. isztarium tejgazoasagi - i osztályának vezetője, 3ékessy Jenő miniszteri tanácsos, a földmi­veléáiygi minisztérium állattenyésztési osztályának főnöke, Purgly fal felsőházi tag, HolitserKároly országgyűlési képviselő, sokoropatkai Szabó István^v. miniszter és országgyűlési képviselő es meg sok előkelőség. Albrecht királyi herceget lelkes taps köszöntötte a te­rembe lépésekor, elfoglalva az elnöki széket, ramutatot t.arra, noíj a takarmányinség nehéz helyzetbe soéorta a felsődunantuli áliattenyésa­tést, de reméli", hogy a szövetség működése és a kormány támogatása ezeken a nehéz időkon is átsegíti az állattenyésztő gazdatársadalmat. Hálás szavakkal emlékezett meg ezután arroi, hogy a teirandeiet meg­alkotásánál a kormány figyelembe vette a tenyésztők érdekeit. A tej­rendelettel olyan szolgálatot tett a kormány a nagyartehenész étnek, amety páriát ritkítja a magyar mezőgazdasági történetében. Vázolta ezután jövendő programmját, majd a közgyűlést megnyi­totta. . „ , . , _ , , Többek felszólalása Utan vuchetich György, a szövetség ügyvezető igazgatója terjesztette elő azután jelentését a szövetség műit évi műköveséről. , > . * < ^közgyűlés Albrocht királyi herceg zaroszavaival ert veget. fcsVj. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Vl/Vl - - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom