Hetikiadás, 1936. január-december

1936-01-07 / 1 [1522]

Ja nu-j Gc. a el K-J &z_ui _a_j_u§z_eru.ruK la' 7 .is 1 oi gc.,1 a d a ggreao.e l et e. ' füszer-ós vegyeskereskedők rn^r nosszabb id-» óta csak részben for­galmiadóalanyok,amennyiben forralmuKnak nagyresze mai- fazisadóremszer alá tarte­zik és csak a papirosaruk,a szeszesitalok, konzerve*,pótkávé tartóznak még az álta­lános forgalaiiadó clá* Xnah-inj CIKK; iráatt Kell még eléggé terhes adminisztrációs wn.iával foglalkozniok.érdekképviseletük a ^ánzágyaini £z\erium forgalmiadó oszbá­jához fordult kéréssel,mi korra remélhetik az összes cikkekre egyaránt kiterjedő' azisforgalmi adórendelet kibocsátását.Az c a választ kaptak,hogy a pénzügymini sz­-erium jövő évi imnkaprograejarja már elkészült és a januári munka programmá, tehát egsürgos ebben megoldandó feladatok között szer epei' azoknak a cikkeknek fázisadó 1?. vonása, amely éknek eladásával a füszer-és vegyeskereskedők f oglal kcznak. A ke­•eskedelem nagy megnyugvással fogadta a hirt ás reméli, hogy .é. • januárban el is készi 1 a rendel et. Ctven szá zalékkal .részesednek_a_ra„f f iabeh pza tálban a _szovetkezetek,__ " fóldmivelés gyi miniszteri ómban most folynak a tárgyalások a ször .őgazdak szempontjából nagy f ontossagpsl biró raffia behozatalától, 4 minisztérium­Dán tartott első értekezleten megállapodás jött létre arra nézve,hogy az 55-5G vagonra tehet'5 raffiabehozatalban 60 százalékkal részesedik a Kereskedelem és 40 szazakék jut a szövetkezeteknek és & szőlögazdáknak. ]zt a megállapodást msot felborították s a f óldmiv e&sügyi minisztérium w#t közölte a érdekeltséggel, hegy a raf fiabehozatalban ^50 szízalékot tartanak fenn a szövetkezetek és a szőlősgazdák részére és 50 százalékot juttatnak a kereskedelemnek. - A fovárosban 28.a vidéken 45 szazaiéKkc. 1_cjjgkkentek _a jövedelmi qaóalauoK. A jövedelmi aaoalapok összege 1928-ban 1.571 millió „-engo volt. 1933-ban mar csak 1.024/ millió ,vag.yi s 27/o-kal Kevesebü,mint hat evvel azélöt De a fővárosban e hat év alatt a jÖve-elmi-aduala^oK mindössze ö/x>-Kal,a vidéken a­zonban 45 '-kai apadtak.A f«. város jjveaelmi adóalapjait az is Kedvezően befolyásolja hogy a f Jldbirtok nem itt adózik.A pénzügyi hatóságoK nm egy jövecelmi adóalapot még növel i is tud "a!'. A jövedelmeket terhelő ás az adóalapba' beszámítható terhek összege is rohamosan emelkedett.A „terhek emelkedése a fővárosban gyorsabb ütemű volt,mint avidéken.Budapesten 130ó-kal,a vidéken 73 / ' J- k 1 emelkedtek a beszarni tható terhek. A tiszt? jövedelmi adóalap az országban 1928.ésl933. között 37fo-kal csökken­tek,mégpedig a f oV'.rosban 28$-kai ,a vidéken 45/j-kal. Az amo\ vámeme 11§ r f ol31 tán .fe.l.tünoen.estek .a. m agya r pulyka —ar_a_k._ Rendkivül súlyosan árinti a magyar ba romfi tenyésztést és exportke­reskedelmet egy váratlanul életbelépett angol intézkedés,amely a szerb pulykát előnyősebb helyzetbe hozza,mint a magyar szirmazásut.Anglia ugyanis december 24-ét(' kezdve a magyar pulykára három pennys vámot alkalmaz,mig a szerb pulyka u­ryanakkor csak egy penny vámot fizet.A vámemelés legelsősorban a magv&r gazdákat érinti,mert amennyiben a mar \ar pulyka ne:- verseny képes,az angol pi a c cn , természe­tesen az exportőr 5 k sem tudnak szállítani több S. éz angol intézkedés hatása egyéb­ként már a belföldi piacon is mutat kőzik, mert a pulyka l.rs az utóbbi napokban fel­tűnően csökkent. Dece mber 50-án kerülne k_|orgal o ; ..ba a flakoczi _kétpengősök. A II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét megör jkitó két pengős ezüst­érmék veréséről l.*35*óvi AI. törvénycikk ^lapján vert ké't^ngos ezüstérméket a lemzeti Bai k budapesti főintézete é. viaáki fiókjai utjín 'dece^ber 30.-án hozza forgalomba. Az ezeknek az órmékneK f or,-'aloaibahcz'„s xról szóló hiraeüiűeny t a hiva­talos lap december <c9.-i sz^a közli .Az ármé sul ya lü gramm, atm jroje 27 milliméter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom