Napi Hírek, 1923. január/1

1923-01-02 [0051]

$ A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Kormányzó tir U íőieltósága uj év napján délelőtt IL órakor ünnepélyes kihallgatáson fogadta a Budapesten, szakaid diplomáciai kart, A diplomaták nettben. Sohioppa Lőrinc apostoli nunoiua francia nyelvű beszéddel üdvözölte a Kormányzó ïïrat, aki francia baszédben válaszolt s azután a nungiuson kezdve egyenkint megszólította a diplomáciai missziók főnökeit ás bemutattat ta magának a.diplomá­ciai kart azon tagjait, akik. még eddig bemutatva nem. voltakt. • A fogadásnál a Kormányzó kíséretiben Jelen voltak: IJaraváry Qéza^ a kulùgyminisztïriUB. vezetésével megbízott m»kir» ígazság­ügyminiszter, gróf Ambrózy lajos r«ndkivüli kövat áa meghatalmazott miniszter, üray István dr., a kabinetiroda főnöknalyettese, yiaoher lai03 ezredes, a katonai iroda főnökhelyettesa éa U Ifőméltosága szárnysegédei. Àz apostoli nunoiua a következő" beszéddel üdirozölte a kor­mányzót: jrőméltőságu Ur i A mai nap különösen iontos esemény Magyarország történelmé­ben!. &a az elsó* eset. amikor majdnem az összea nemzetek diplomáciai képviselőt együtt jelentek meg a független Magyarország államtője • előtt. Örvendetes, előjelnek veheti, hogy ittlétünkre az uj évi jókívánatok kicserélése adott alkalmat. Reám nézve pedig nagy megtiszteltetés, hogy mint a diplomáciai kar doyenje én vagyok kartársaim: jókívánságainak, tolaáoaa. isten, aki i'őméltógágod hazáját oly sok. természeti szépséggel ás gazdagsággal, oly magas kultúrával, oly lajlett civilizációval és oly diososégtelj es múlttal áldotta meg, isten továbbra is ol­talmazza Magyarországot, hogy szerencsésen teljesíthesse történel­mi hivatását, amely ot a béka, a kultúra, és a civilizált nemzetek boldogulásának egyik legértékesebb tényezőjévé" jelöli ki. Száz a kívánság, amelyet a diplomáciai testület azoknak az uralkodóknak és államfőknek nevében* akiket képviselni szerencséje van, úgyszintén a saját nevében a nemes magyar neszét ÍÉI.TÁB irányában nyilvánít, tihhez a kívánsághoz, íőméltőságu Ur, a személyének boldogsái -, és kormányzásának sikeressége iránt táplált nagyon őszinte jó­kívánságainkat fűzzük. A kormányzó a követkeTŐiépon vélaas)!*: Kegyelmes 'TramI Szivem aé 'bői Wszonös ïar-. missziók jele- % íd. osszág ós s.» boidí "^Valóban a bjs.es munkára , .. nyúló politikával reméli Magyar­ország teljesíteni azt a törcfcelmi hivatást, amelyet a gondvise­lés számára kijelölt, amidőn őt agy fejlett Sutura és egy dicső­séges történelmi mult emlékeinek jótéteményeiben részesítette., Magyarország az összes nemzetek hathatós támogatására remél számithatni a békének ebben a munkájában, amelyben boldogulásának es jöv» fejlődósének alapjait látja, ,0n Kérem Kagyméltóságodat és Önöket, igen tisztelt misszió?* mrak, hogy az általuk Magyarországon oly méltóan képviselt" uralkodóknak, és állaafakneZ tolmácsolják szersncsekivanataimat, amelyeket személyes boldogságuk és nemzetük jóléte iránt táplálok 5 A diplomáciai kar Eí^thy Miklós kormányzónál történt tisz­telgése alkalmával elhangzott baszédak franoia szövege a következe Schíoppa lőrinc apostoli nuncius üdvözlő beszéde: Altesse Séránissima, 1" événement d" auiourd"ui est d"una haute importíanoa pour V'Mstoira hongroise. C'est la première fois que les Représentants diploaatiquas de presque toutes les Hâtions se trouvent réunis devant le Chai d"Htat de la Hongrie indépendante. On peut considérer comme un heureux présage que cette réunion 3oit Mtivéa par l'échange des souhaits de nouvelle année; et pour moi C'est un grand honneur d"etre. en ma qualité de Doyen du Corps diplomatique, l'interprète de voauz de ass Col­lègues. Altesse Sérénissime, Dieu qui a accordé S Votre Patrie une naturel si belle et si riche, une oulture si haute, une màriàern civilisatios si développée, une historié si glorieuse, Dieu continue S protéger la Hongrie poux qu'elle puisse heureusement accomplir sa mission historique, qui.«a désigne comme un des éléments les plus précieux de ls paix» de la culture, de la ' prospérité des nations civilisées, "Tel est le voeu que le Corps Diplomatique^, au Hom des Souverains et des Chefs d"5tat. qu"il a I"honneur de représenter, autant ru"»q son nom propre, forme peur la noble nation Hongroise, A oe voeu, Altesse Serénissiae, nous joignons celui très sincère pour la félicité de Votre Personne et la prospérité de Votre gouvernement. A kormányzó válaszai Excellence, u C'est de tout ooenr que je Vous remercie, - ainsi que Messieui les Chefs de Mission ici présenti des voeux que Vous avez bien vou. foner pour le bonheur de la Hongrie et pour celui de ma parsonne, 5B effet, grâce à une politique d"un travail pacifique j la Hongrie espère accomplir la mission historique lui désigné par U Provlieno* qui lui * aooordá les bienfaits d"un*. culture aviuioée et les souveniré d"une histoMje glorieuse. BU*, espéreiwi'avoii coupter sur l'appui efficacs ds toutes les cations Sans^itte oeuvre de paix, dans laquelle elle voit la èas» g« sa prospérité et de son développement futur. Je Voue prie Sxcellence, ainsi que Vous, Messieurs les Chefs de Mission, de Voue faire auprès das Souverains et Chefs d"Btatt ai diguoaent représentas par Voua sn Hongrie, let interprètes des veeur jvii ¡3 forse pour leur borAsuï psrsoMtla, aiasi que pouir la prospérité de leurs natioas.

Next

/
Oldalképek
Tartalom