Napi Hírek, 1939. május/2

1939-05-16 [0442]

o- Gu áf/Szt /Csáky gróf soproni beszédének folytatása/ Előlegezzünk az idegenajku állampolgároknak olyan bi­zalmat, mint amilyet a német kormány előlegez a magyaroknak. Ha megmarad a megértés - ug y látszik lassan kiépül - akkor önmagunkra dobjunk követ ha kishitűség venne erőt rajtunk. Ne becsüljük magunkat kisebbre, mint amennyire a külföld és első sorban a szomszéd nagy birodalom beesül bennün­ket, értékeljük a magyar erőt és különösen azt, hogy ha ez a magyar erő egységben jelentkezik , ti egyáltalán nem viseltettek megértéssel a bizal-' matlansággal, az idegességgel szemben, mert ez csak a gyengék tulajdonsága, árra kérem a jelenlévőlet. akiknek sok alkalmuk vai érintkezni a lakosság széles rétegével, hassanak oda, hogy megértés uralkod­jék Sopron városának magyar és nemmagyarajku lakoxsai között, hogy békesség­ben és nyugalomban éljünk. A kormány'mindazt,ami a lehetőségek határán belül vrn, megválósitja. mert ez nemzeti ügy, de ép oly nemzeti ügy az is, hogy ugyanúgy védelmezője legyen a nemmagyar ajkuaknak. ha panasszal fordul­nának Hozzá. Ezek a panaszok ép olyan orvoslásra való törekvéssel és jó­indulattal fognak találkozni, mint a magyar ajkú polgárok panaszai. A külügyminiszter beszédét igen nagy tetszéssel és tapssal fogadták. Csáky István gróf külügyminiszter látogatást tett a sop' roni gazdapolgároknál is, akik az evangélikus ifjúsági egyesület székházá­ban nagy tömegben összegyűlve, rendkívül meleg fogadtatásban részesítették a külügymini s ztert. A soproni gazdapolgárok nevében Laehne Vilmos dr. a szőlőbirtokosok egyesületének elnöke és Schmied Károly szőlősgazda, alelnök köszöntötte a külügyminisztert és előterjesztették a soproni szőlősgazdák kívánságait. Csáky István gróf lailügymimszter németnyelvű beszédet inté­ző tt a szőlősgazdákhoz és abban a többi között a következüket mondotta: • : Mint a magyar szivek ősrégi, hűséges barátságának követe jövök hozzátok; abban a barátságban, amely nemcsak sokszázev^s együttélésnek a következménye, hanem elsősorban a ránk köszöntő uj idők szükségessége. Sopronba jöttem, hogy biztositsalak benneteket: a kormány a lehetőségek végső határáig minden erejét arra fogja felhasználni, hogy ti\ ebben a régi országban ép oly jól érezzétek magatokat, mint sok szazeven kérésztől, hogy megkap játok nehéz'munkátok i(lo bérét épugy,mint munkástársaitok Európa más részeiben. Azt akarjuk, hogy kultúrátokat, vallásotokat , nyelveteket és szokásaitokat fenntartsátok és továbbfej­leszthessétek a magyar állam keretében,, A ti fejlődéstek és ezzel irántunk való bizalmatok gazdagodást jelent az egész magyarság számára és csak sok­oldalúbbá teszi a mi együttes életünket, A külügyminiszter ezután behatóan foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyeket a soproni szőlősgazdák tettek szóvá s hangsúlyozta, hogy a kormány mindent elkövet a szőlősgazdák panaszainak orvoslásara. Ez a probléma nem soproni helyi probléma, a soproni szőlőtermelők megelégedettsé­f e országos . . és minden magyar ember számára a nemzeti büszkeség kér­ése. Csak egy kérést kell hozzátok intéznem - fejezte be szavait a külügyminiszter. Tanúsitsa.tok bizalmat irántunk, mert mi biza.­lommal vagyunk irántatok és erről a bizalomról minden cselekedetuikbcn bizonyságot fogunk nektek tennie /Folytatása következik/ ORSZÁGOS i PUÍ-Í ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom