Napi Hírek, 1923. június/2

1923-06-21 [0062]

§ A Majyaű? Távirati Iroda jelanti: A neaizetgyűlés ös«eférhe­tetlenségi ítél6 bizottsága ma délelőtt a kisorsolás után a parlament I. számú bizottsági termében Podmaniczky Kndre báré korelnök elnökleté­vel összeült. A bizottság elnökévé Ugrón Gábort, jegyzővé pedig Zsitvay Tibort választották mag. Ugrón Gábor elnök bejelentette, hogy a bizott­ság, tekintettel arra* hogy Hoy'os^Miksa grőf időközben aííeazeti Hitelinté­zetnél viselt igazgatósági tagságáréi lemondott, csak a trangdanubia Sgye­sült Gőzmalmok Részvényt ár sas agánál és az Agrár-Industria Részvénytársa­ságuál elfoglalt alelnöki állása miatt bejelentett összeférhetetlenségét tárgyalja. A bizottság tiz szavazattal két szavazat ellenében kimondotta, hogy összeférhetetlenség esete egyik esetben sem forog fenn. J jA Magyar Távirati Iroda jelenti : Ál nemzetgyűlési l.asámu birá­sága Zsitvay Tibor ur, elnökletével na délelőtt 11 órakor a máso­dik •v.áeu bizottsági teremben Ülést tartott:, amelyen Mikovényi Jenő előadá­sában Walkő Lajos és - Erődi Hárfa ch Béla , Esdry L5rlr.cz előadásában pedig Kaas Albert báró, nemzetgyűlési képviselc^panasazal me gtámadottT le veiét Jtsieg? t ár gyalta A bizó'ttság minuliárom esetben visszautasította a petiíAőt alaki okok miatt é 1 ^ a nevezett képviselőket végleg igazolt namt et gyűlés 1 Jkópvi ­selőfotéiC jelentei te ki, .IÁ, bizottság ezzel az összes eléj-eutalt kérdésekben döntést hozott és működését bevégezte # §A Magyar Távirati Iroda jelenti: Eörffy Imre nemzet gyűlé­si ké pvi selő SzeksaánJ és vidékéne k kis ga ad a küld ö11ségét vek ette na délelőtt nagy at áá i Szabő István föld mi veié sügyi ministtar ele.'A küldött­ség 'kérésé az .volt, hogy Szekszárdon kisgazdaképző iskolát állítsanak fel. Nagyatádi Szabő István kijelentette, hogy kés zséggel fog igyekezni a kl­véns ágot telj esi teni, A küldöttség a választ köszönettel és megnyugvással vette tudomásul. S.l Magyal 1 Távirati Iroda jelenti: Ma délelőtt Zsitvay Tibor dr,. és Pékár Gyula nemzetgyűlési képviselők vezetésével Kecskémé i\vánas^>és környékének kisbérlő küldöttsége kereste fel a pariimén tben^mgya tádi Szabó István főid mivel é sügyi minisztert. A küldűttség arra kérte a mi­nisztert , hogy a Duna-Tisza közén, különösen Kecskeméten a holdanként 4- 5 métermázgában megállapított haszonbért sssállitsa .la , Kecskemét ^hvaK. VárosJ és környékének 2700 kisbérlője vaa., Szölf«fe* i--4- he lyzete tarthatat­lan, mert ugyanakkor^ amikor más vfőékeken holdanként 1 métermázsa ha­szonbért fizetnek, okét holdanként 4-5 métermázsa haszonbérrel sújtják, de ezenkívül "különös "sallangokat" } ugy mint hizott disznót, tejterméke., ket is kell még adni ok. A f öld ta ivelés ügyi miniszter válaszéban kijelentette, hegy meg-% lepődve értesül ezárről ás ál lap o tokróf:, mert még soha sem.,hallotta, hogy valahol 4-5 métermázsa has zonbér t fi ze ssenck holdanként., E pillanatban uég nem "tudja, hogy a jo^os 4&&Rmk*%Wp^ kérésnek hogyan te­gyen eleget, de még e lpnapban rendeletet fog' kiadni a bérletek szabá­ly csáváról és érinek keretébea fvg-ja ezt a kérdést megoldani. AtlÉfi a tarthatatlan helyzet súlyát és a kérelmet tel jesi ten i ib gj a. A küldőttsé g kös zöneitel ás megnyugfással vette tudomásul a |ni ni sz tar válás zát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom