Magyar Országos Tudósító, 1929. január/1

1929-01-02 [001]

t ÚJÉVI ÜDVÖZLÉSEK. • Az újesztendő alkalmából a városházi törvényhatósági pártok küldöttségileg keresték fel a fopolgármes tert, a po lgármes Uort és a pártok vezéreit, akik az üdvözlésekre válaszolva igen jelentős beszédekot mondot­tak a főváros aktuális problémáiról és u várospolitika elkövetkezendő harcai­ról . • A Keresztény Községi Párt a polgármesternél. A Keresztény Községi Párt délben féltizenkettőkor tisztelgett dr.S i p o c z Jenő polgármesternél. A küldőttségben. - amelynek C s i 1 ­1 § r y András volt a szóncka réaztvett a pártóiévalamennyi tagja. Csil­léry András a követke-zőket mondotta: _ Tiz évvel ezelőtt ennek a városházának falai között nem ilypn boldog, meghitt, csendes és bt Ián bizakodó újesztendő virradt, mint ma. Akkor azt láttuk, hogyan romboliják szét vandál kezek ennek e városházá­nak ós a magyar hazának tradicionális múltját, erkölcsi és anyagi értékeit. Nagy értékek pusztulták el azokban az idŐkben] - Méltóságod kilenc esztendeje áll ennek a városnak élén. és elképzelhetetlenül nehéz időkben vállalkozott a főváros ujjáépitésére. Sokan azt vetik szemünkre, hogy csiga lassúsággal haladtunk előre a munkában és hogy nem alkottunk olyan nagyszerű dolgokat, aminőket elvártak telünk. Akik e.zt monc;,ák, elfeledkeznek a tiz év előtti dolgokról. - Aki végiglapozza az elmúlt kilenc esztendőnek történetét,an­nak meg kell éreznie, milyen hatalmas munka folyt itt ós megérti azt, mit jelent, hogy ma itt a^munkálkodás lehető*: ségével haladhatunk a jövő felé. - Méltóságod nemcsak abban volt nagy, hogy nagy kitartással és türelemmel Vezette ki a káoszból a fővárost, hanem abban is, hogy a kétségbe­esettekbe erőt ős hitet tudott önteni. Méltóságod minden cselékedeteve 1,gon­dolatával azon dolgozott, hogy a fővárost naggyá tehesse, s ezzel az országnak is hasznára váljék* - Sokan arra gondoltak mostanában, hogy a lehetőségek pillanata elérkezett és talán rátehetik a fővárosra a kezüket. Bizonyos reformokat emle-. ge-tnek és a főváros közigazgatásának újjászervezéséről be szélnek.Ezek a .tö­rekvések, amelyek a főváro s autonómiája ellen irányulnak, szembe, fogják ta­lálni ncgukat mindnyájunkkal, mert szent hitünk, hogy a valódi közérdek azt kivan ja, hogy a főváros felett ne legyen senki más az ur, ..unt F főváros közönsége és az autonómiának, amely a jogokat és kötelességeket gyakorolja, legfőbb ore a polgármester legyen. Tudjuk jól, hogy Méltóságod, -mint az önkormányzat rendületlen hive és legfőbb harcosa, ezt az autonómiát meg fogja védeni és legyen meggyőződve arról, hogy ebben a harcban maga mögött fogja találni :; székesfővárus egész közönségét, Be különösen a keresztény pártot. * - Xieho.tr.ek itt olyan hibák, amelyek a közigazgatásban, az eijá­) rásokban egyszerűsítést kivannak, vannak hiányosságok, amelyeié, t javítani i ' kell azonban magát az alapelvet, a tradicionális történelmi alapot megin­ti g-tni nem lehet. /Élénk helyeslés!/ / S 1 r ő o z Jenő polgármester a következőket válaszolta: ; - Hálásan köszönöm azt a bizalomnyilvánulást, amely az üdvözlő . beszédből felém hangzott. Természetes tulajdonsága a léleknek, bog/ az újévben '•- rosszból lehetőén keveset kivan, a jóból minél többet. Én mégsem merném /folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom