Magyar Országos Tudósító, 1947. június

1947-06-04 [944]

K CT KiVEGZES VOLT MA REGCEL A MA RKO-UTOA | FOGHÁZBAN. . 5 J/Hac A MA R K 6--u T c A ! FOGHÁZ UDVARON SZERDÁN REGGEL KÉT HALÁLOS ÍTÉLETET HAJTOTTAK VÉGRE 9 ELŐSZÖR CSER | STVÁN, A HA | N PÉTER—FELE MA­GYAR GESTAPO EGY:K PRIBÉKJE KERÜLT A HÓHÉR KEZÉBE, CSER I S TV Á N T ANNAK­IDEJÉN HAIN PÉTER ÉS ko LT A l • LÁS Z LÓ V A L EGYÜTT ÁLLÍTOTTAK A NEPBIRÍSÁG ELÉ, MERT MINT A VÁDIRAT MONDOTTA, ^ S E R KÜLÖNÖSEN A VISSZACSATOLT TE­RÜLETEK LAKOSSÁGÁVAL KEGYETLENKEDETT ÉS KÍNOZTA A BALOLDALI FELFOGÁSU K MIATT ELŐÁLLÍTOTTAKAT, A DÉLVIDÉKEN |S A LEGBRUTÁLISABBAN BÁNT A POLI­TIKAI MAGATARTÁSUK M I A TT A RENDŐRSÉGRE KERÜLT S Z E R-6 HAZAFIAKKAL. TÁRSAIT* HA [ N PÉTERT ÉS KOLTA! LÁSZLÓT MAR KIVÉGEZTÉK ÉS CSER ISTVÁNT IS H A L Á L— RÍ ÍTÉLTE A ^JÉPEIRÓSÁG SÁGY TANÁCSA, CSER ISTVÁN BÜNTET ES ÉT A NOT 13 JÓVÁHAGYTA, KEGYELMI KERESET PEDIG A KÖZTARSAÍÍŰ ELNÖKE ELUTASÍTOTTA, DSER ISTVÁN VÉDŐJE UJ RAFE LVÉTELT KÉRT, EZT.A KÉRÉST AZONBAN A NÉPEIRÓ­C- ÁG TUTSEK — TA NÁCSA ELUTASÍTOTTA, UGY HOGY CSER JSTVÁNT SZERDÁN R ECGEL FELAKA S ZTOTTÁK , A MÁSIK HALÁLRAÍTÉLT RÉDL JÖ?SEF, AZ ANDRÁSSY-UTI NYILAS­HÁ Z EGYIK NYOMOZÓJA VOLT, AKI A MÁR RÉGEBBEN KIVÉGZETT POKO^R DÉNES H E — L VÉTTESEKÉNT SZÁMOS EMBER HALÁLÁBAN B Ü&Ö S . RÉDLTVC MÁR I945~ EEN HA LÁ L RA | TÉ;.'f ÉK , AZ |.f Él ETET A • NOT IS HELYBENHAGYTA, S KEGYELMI KÉ­RÉSE |S ELUTASÍTÁST NYERT, UjRAFELVÉTEL M|*TT KERÜLT AZ ÜGY ELŐBB A NÉPDlRŐoÁG LÁSZL°-TA NÁCSA, MAJD A TuTSEK-T ANÁ0S ELÉ, S MIND A KÉT UJ­RAFELVÉTELI KÉRÉS*T ELUTASÍTOTTÁK, RÉaL. JÓZSEFE N IS SZERDÁN REGGEL HAJ­TOTTÁK VÉGRE A HALÁLOS ÍTELETET. (MOT) D ÖNT _ A NQT/VÉGS > FOKON A - HALÁLRAITÉLT BAJLA SÁNDOR KERETŐRMESTER ÚJRAFELVÉTELI ÜGYECENI. » *• • " . w í I t A I? • . / ' • « 4 • - A NÉPBIROSÁG HORVÁTH-T ANÁCSA 1945 OKTÓBER 20,~ÁN TARGYALTA Ő A'J LA SÁNDOR- GÉPLAKATOS, VOLT K ZRET ÍRMFSTE R BŰNÜGYÉT ÉS bAJLÁT HALÁLrtA ITti-TE, MERT MINT A 109/6. SzÁMU MUNKASZOLGÁLATOS zÁz.Ap •: 7 o LG ' L/, TV .-. z ETŐJ E , OLYAN EMBERTELENÜL BÁNT A HOZZÁ BEOSZTOTT M U 'J KA S ZO uG Á L ,\ TO S 0 K K A L , . H OG Y AZOK KÖZÜL KETTŐ MEGHALT. A K ÉT •• ,M B E R HALÁ­-ÁT M| NO £ N KÉTSÉGET K | Z Á ó A N BAJLA K E G Y E T L E N(CE (VÉS E OKOZTA, FELLEBBEZÉS FOLYTÁN AZ ÜGY.A MOT ELÉ KERÜLT) AMELY AZ I, FOKÚ ITÉLFTET HELYBENHAGY­TA, BA ! LA KEGYELMET KÉRT, AMIT AZONBAN A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE NEM ADOTT' MEG, | G Y UJ RAFE LV ÉTEL LEL ÉLT VÉDŐJE, AM ' T A NÉPB|RÓSÁG E R ES X TÉ L Y-T A N Á 0 S A TÁRGYALT ÉS AZ. UJ'RAFELVÉTELT ELUTASÍTOTTA. BAJLA- VÉDŐJE FELFflLYAMO­DÁST JELENTETT BE. AMIT A NÉPBIROSÁG ELFOGADOTT, TEKINTETBE VÉVE, HOGV IDŐKÖZBEN A NÉPB I HÓS ÁGHOZ BEADVÁNY ÉRKEZETT EGY MÁS|K MEGVÁDOLT KERETLE­G É NY VÉDŐJÉTŐL; AMcLYBEN KÉÍÍTÉ BAJLA HALÁLOS ÍTÉLETE V ÉGREH*ÜTÁSÁNAK FEL' Ü .. 3 K 2 Z T ÉS E T ; M€'t»T V.DENDE TÁRGYALÁSÁN KI FOG CERÜLNI, HOGY A VÁpBELI BÜ NG S ELE K MÉN Y K ET IS 8 AJLA SÁNDOR KÖVETTE EL. | G Y B AJLA S/ LND0 R U J R A lf E L­VÉYfcL | K É RÉSE ÜGYÉBEN VÉ GSŐ FOKON A NOT DÖNT. (MOT)

Next

/
Oldalképek
Tartalom