Napi Hírek, 1923. április/1

1923-04-02 [0057]

,-, ! Ii r.l in , április S. Az esseni.események alkalmá­ból (jusnc* fcaM-ítteOi!' - ; íronn Ton BohlenUek ás a Irupp-gyár üzeni tanácsának táviratot küldött. Sbbaü megdöbbenését fejezi cl azon a". - borzalmas vérfürdőn,, amíilyes a francia militarizmus sí­kos éa védtelen munkások között véghezvitt* Egyúttal őszinte réezvé— tát tolmácsolta a tömeggyilkosság áldozatai családjának és » ae,í­gyenlete büntott alkataival megsérülteknak* 4 faoélitféi- KoSevttoKi rámutat ezxa, hogy * franols katonák aem átallották gép­fegyvereiket olyan munkások ellen fordítani, akikn nemi tettek egye­ojt, minthogy békésen, fenyegetések nélkül tiltakoztak a. munkahelyük­re rali erőszakos benyomulás ellen, gonosz txivolltátisal pusztítot­ták el nagyszámú, német embernek egészságét, oly lakosság közepette, amely az idegan szoldataazka minden provokálásával szemlén példát­lan önuralmat tanúsított. Az emberiesség érzése mindenütt fel fog lá­zadni s szörnyű gouosztettr állani. § A t h é n , április 2. /Athénié sajtóiroda/ Alexan­dria külügyminiszter éjjel Hontscarloba utazott. ahsl Vanizeloaz­azal fog tanácskozni* Kit hétre tervezett távolléte alatt Sonatasz miniszterelnök fogja helyettesíteni. /IBI/ § Athén., április 2. /Athéni sajtóiroda/ »b» előkelő levantel család érkezett Ide SzisirnábóX, akiket a.kemalis­ta hatóságok kiűztek* /tel/ I Ithíi, ,. m április a. /Athéni sajtóiroda/ Bol­gár részről azt a hirt ter.osztották, hogy.Hyugattráoia török éa bolgár lakosságának jó* részét száműzték* Ez a hir túlzás. Csak oly elemeket távolítottak el, amelyekre rábizonyították vagy amelyeket azzal gyanúsítottak, hogy egyetértenek azokkal a bolgár-kemalluta titkos komitékkel, amelyek Hyugattráciában vasutak lerombolásá­val a görög katonai csapatok szállítását meg akarják zavarai és ko— mitácsi bandákat szerveznek* /MTI/ § 8«ííii» április 2. /Bolgár Távirati ügynökség/ . , ., , ' Hyugattráoláből érkezett komoly hírek sprint a görög hatóságok 1330 férfiba!, nóből éa gyanaakből állá bolgár csoportot Krétába internáltak. Ezekkel az internáltakkal rosszul bánnak. Egyetlen táplálékuk a 125 grammnyi napi kenyéradag. A bolgár határral, érkezett hivatalos jelentések szerint isisét több ezer menekült érkezett Nyugáttráciéből. Azt ad­ják olff, hogy fflenekülal voltak kénytelenek családi tűzhelyeiktől, mart a görög katonák fenyegették életbiztonságukat. Előadásuk szerint Hyugattráoiában fosztogató bandák fa+gyujtaaak falvakat, ainalyeknek férfilakosságát meggyilkolják, női lakosságát pedig ttegbeosteleni­tlc. A görög hatóságok állítólag támogatják ezeket a bandákat. A bolgár kormány ujabb lépéseket tett a nagyhatalmaknál avégből., hogy vessenek véget ezeknek az állapotoknak, amelyek . a bol­gár közvéleményre, valamint a menekültekre napról-napw fokozódó rossz hatással vannak. /SITI/ 5 3 z ó f 1 a ., április 2. /Bolgár Távirati ügynökség/ Az agrárpárt félhivatalos lapjában Sztambol álnevű szerző, aki aJl agrárpártban vezeti szerepet tölt oe,. ölkket JX a ooigár kommualata pártról. Bámutat arra, hogy a leg­utóbbi választások alkalmával az agrárpárt szavazatainak száma nagy martakban megnövekedtek. Bár az érvényben levő választási rendszer az 8ros pártok rovására nagy előnyöket nyújt az apró politikai párt— oaoportoknak. Választási győzelme jogot ad a pártnak az ország kormányzására. A polgári blokkban egyesűit pártok tagadhatatlan vá­lasztási veresége után az agrár pártnak már csakis a kommunista oaoport al3.en kell harcolnia. Lehetetlenség feltételezni, hogy a bol­sevista kommunizmus gyökeret verhetne a kisbirtokosokból álló fa­lusi lakásaágban. A kommunista párta* átmenetileg megerősítették a különböző partokból álló szökevények, akik végül azonban az agrár­párt lobogója alá fognak sorakozni. A kommunisták nem termelésre törekednék, hanem arra, hogy egymás között felosszák a parasztok termelését, a mezei lakosságnak még az a csekély része is, a»Jj betévedt a kommunista pártba, fel fogja Ismerni érdekelt éa belátja majd, hogy ahhoz a párthoz kell csatlakoznia, amely az agrár szup ­preraaoie eszméjét képviseli. /UHI/ Eí» aaáprllis l./Stefanl/A pápa ma hosszabb kihallgatáson íbgedta Saipel osztrák szövetségi kanaallárt./HTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom