Napi Hírek, 1923. január/1

1923-01-12 [0051]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az Ipar­testületek Országos Szövetsége és a Keresztény "Ipa­ok Országos Szövetsége mintegy ötventagu küldött­seggei tisztelgett ma (Jsilléry András, Uselly Ferenc -nemzetgyűlési képviselők, továbbá Pálffy Dániel ve(­tésével Bethlen István gróf miniszterelnöknél és Kállay Tibor pénzügyminiszternél. v Pálffy Dániel, az Ipartestületek Országos SzióV segének elnpké, kijelentette, hogy az Iparosság aj teljesebb bizalommal viseltetik a kormány iráni! és hazafias érzéstői áthatva, ajánlja fel a kormány­Ív szolgálatait. Rámutatott azután arra, hogy at réseli adó végrehajtási utasítása és a könyvveze­s kötelezettsége igen sok zaklatásnak teszi ki a kjiíS­arosságot. Müller Antal, a Keresztény Iparosok Országos zövétségének' főtitkára, átnyújtotta a szövetség me­lorandUmlájt, mely két kérést foglal ma álban. Aüj gyík kérése a kisiparosságnak aZ, hogy mentesitsék kisiparosokat a könyvvezetés kötelezeltségte és a uinkások adójjának beszedése alól, továbbá, hogy a vetetlenül előforduló mulasztások és hibák esetében, ne bünle'éseke! alkalmazzanak, hanem felvilágosítá­sokkal szolgáljanak s a büntetési tételeket csak az adócsalás igazolt eseteiben alkalmazzák. Mánk ké­résük, hogy a kézműipar termelőerejének biztosítása végett az állami jegyuntézet, a Nemzeti Hitelintézet, az Iparosok Központi Szövetkezete és a Kisiparosoki Hitelszövetkezete utján kizáróan ipari szód ez. t és iparosok részére olcsó, ipari hitelt folyósítson! azzal a korlátozással, hogy a nevezett intézetek $ folyósilolt összegeket csali a rendeltetési célra hasz­nálják fej. r Bethlen István gróf miniszterei nők válaszában-ki­jelentette, hogy a maga részéről minden társadalmi osztályt egyformán értékéi. A kormánynak az a tö­rekvése, hogy Magyarországon minél több önálló exislencia legyen, mert ezek az exislenciákl azok, amei­leyk szociális felfordulás esetén tényleg ellenállást tudnak kifejteni, akik helytállnak meggyőződésükért. Kijelentette, hog}' az ipari társadalom épp oly sze­reteti réteg előtte, mint a gazdatársaaia;om'. l-.gyik tőlörekvése, hogy a magyarság intelligen­ciája ne mindig a hivatali pályához forduljon, hanem 1 az ipar és kereskedelem felé, amely a mai időkben; leginkább b:ztositja| a megélhetést, örömmel veszi tu­domásul, hogy a kisipar akkor, amikor kéréssel for­dul hozzá és panasszal jön, ugyanakkor hangsúlyoz­za, hogy az állam érdekében kész meghozni minden! áldozatot i'.z a kisiparosság hazafias meggyőződésé­nek fényes tanubizoiiyitéka, de egyuttai 'biz'ositékaf annak is, hogy az államnak viszont kötelessége gon­doskodni arról, hogy amikór beszedi az adóilletéH kekei, az felesleges zaklatások nélkül törtenjók. bői­kén a pénzügymmisztert, hogy azokon a keretekem belül, amelyeket az állami költségirányzat megszab, tegyen meg mindént, hogy az ipari társadalmat fe­lesleges zaklatásoknak ki ne tegyék. Meggyőződése, hogy a pénzügyminiszter ezt a iszempontot figyelembe fogja venni és letárgyalja a; kisiparosság képviselőivel azokat a könnyitéseket, a melyek szükségesek, s amennyiben ezek a pénzügyi bevételeket nem érintik, meg is fogja őket adni. Kérte a küldöttséget, tartsák meg a kormányt továbbra is bizalmukban , ; (bolytatása a 14. kiadátban) ORS/in/w irrx^^r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom