Magyar Országos Tudósító, 1938. január/1

1938-01-13 [172]

POLITIKA §§A Magyar Országos Tudósító jelenti: A Nemzeti Egygóg Pártjának orszá­gos elnöksége I v á d y Béla országos elnök vezetésével, Szinnyei Merse Jenő ás Zsindely Ferenc ügyvezető alelnökök részvételével csütörtökön a vármegyei szervezőtitkári kar értekezletén az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta* Az értekezleten megje­lent Darányi Kálmán minisztere Inök -s Mikecz Ödön államtitkár is* A javaslat részletes tárgyalása során az rtekezleten elhangzott észrevéte­leket az elnökség a pártnak január 17-én, hétfőn összeülő választójogi bizottsága elé fogja terjeszteni, /n./ HÍREK —A MAGYAR IROK, MÜVllSZEK IS MŰPÁRTOLÓK EGYESÜLETE pénteken este 8 órakor Király utca 82. s zám alatt Paulini Béla és Muhoray Elemér között vitát rendez "NéPszinpadi játékok vagy a nép játékai" címmel. A meghívott hoz­zászólók: Boldizsár Iván, Haits Géza dr., Kárpáti Aurél, Milloss Aurél, Nádor Mihály, Frledl Margit, Pekáry István ág Tersánszky Józsi Jenő./ílO d/d 3CH0LTZ FOLYAMŐRKAPITANY ELŐADÁSA DUIí•IKESZIN* Szombaton, január 15-én este 7 órakor a dunakeszi műhely te lep-ál lom ás "Magyarság" kultúrházéban S c h o 1 t z Endre folyamőrkapitány, a kormányzó szárnysegéde tart elő­adást. Az előadásra kilátásba helyezte megjelenését Kőnek Emil altenger­nagy, a frontharcosok vezetősége, a vitézek kapitánya és még sok más elő­kelőség. /MOT/B . F OV* R 0 S HIVATALOS IIIL.TIOZAT A 12-ES PÉNZÜGYI ALBIZOTTSÁG ÜLÉS^kl? ELHALA SZ T;..­SARÓL* AZ egy11 esti lap a főváros pénzügyi albizottságának szerdai ülé­séről tudósitást közölt, amelyben különféle kijelentéseket ad egyes bizott­sági tagok szájába. A Magyar Országos Tudósítónak hivatalos helyről kijelentet­ték, hogy az ülés elhalasztását azért kérték, az albizottság tagjai, mert a polgármester előterjesztését - amely végeredményben lényegileg* uj költ­ségvetést jelent - a bizottság tagjai nem tudták áttanulmányozni, Igy történt azután, hogy a bizottsági tagok kérésé re a pénzügyi albizottság január 19-ére, szerdára halasztotta a tárgyalást. /llOT/La.Vr. H I R E K ZU: 1-lXET.iA JENŐ LL0J-.DÁ3A* Előző kiadásunkban hirt adtunk arról, hogy Maiéter Jenő műszaki főtanácsos a Llérnökegylétben előadást tartott a francia útfejlesztés! programról és a páriskörnyéki gépkocsiutakról. A nagysikerű előadást meghallgatta vitéz Petneházy Antal kereskedelemügyi államtitkár, dr. Lad'nyi Dezső min. tanácsos és Király Kálmán székesfővá­rosi tanácsnok is, aki felszólalásban a székesfőváros útügyi programját ismertette. Az előadás befejezése után az elnöklő Berke István az auté­utépitésekkel kapcsolatosan megemlékezünk arról, hogy a franciákkal pár­huzamosan aa angolok is fokozott mértékben építik ki országú]:: auto­utvonalait, /HOT/J* SOóS PIÖPE.JSZOR ELŐADÁSA AZ OLCSÓ ÉLELMEZÉSRŐL. Január 14-én, pénte­ken délután hat órakor az Országos Iparegyesületben /vl,, Gróf Zichy­Jenő-utca 4. I. em,/ A Munkásvédelmi és Népegészságügyi Szövetség meghí­vására dr, 3o ós Aladár egyetemi tanár tart előadást sz olcsó élel­mezésről. Belépődij nincs, vendégeket szívesen látnak, /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom