Magyar Országos Tudósító, 1937. szeptember/1

1937-09-13 [163]

MAG/kűl 0P3ZAGC3 TUDóSlTó K é l i r a t • Harmadik ki Budapest, 1937. szeptember 13. XIX. évfolyam, 2 08. szám. /Az alispán év harmados jelentése. Poly tatás./ mint az e LÓS8 évharmadban» Az összes halálozások száma 6238 volt. A termé­szetes szaporodás igy 2o81 volt, ami 880-al több,' mint az ezévi tls8 év­harmadban . Az elmúlt évharmad állategészségügyi viszonyai kedvezőek vol­tak. Az állatforgalom ugy a belföldi, mint a külföldi vonatkozásiban némi enyhülést mutat, minek következménye kép az utóbbi időben emelkedett állat­árak ezen a nivón megmaradtak. A mezőgazdasági helyzetre vonatkozólag kiemeli a jelentés, hogy az aratás a.legszebb reménnyel indult meg, azonban a gazdák szép re­ményei zátonyra jutottak, a vármegye átlagos termése gyenge, közepesnek mondható. A nagy meleg után jekövetkezett kedvező időjárás nagyban emel­te a kapásriovény ékben a terméseredményeket, A retek és legelők általában A mezőgazdasági munkasok munkaalkalma az elmúlt negyedév so­rán igen jó volt. 3ok helyen még kevésnek is bizonyult a mezőgazdasági munkáskéz es kénytelenek voltak a gazd k az összetorlódott sürgős mezőgaz­dasági munkák elvégzésére Idegen munkáskezet alkalmazni. Ennek a következ­ménye volt, hogy a napszámbér szokatlanul magasra szökött, ugy— hogy az a mezőgazdasági munkás, aki dolgozni akart, az egész nyár folyamán kerese ­te t t a ált és me gálhe t .=s é t bi zt :>s it a ni t ud ta. A jelentés vogul a vármegyei háztart ás alap és az önkormány­zat kezelésében lévő többi aiap működéséről és helyzetéről számol be./MOT/M. EMLlKÜWkPSí''0 AZ GR S Z AGZ Á3 Z L6N ÁL • Az Ors zágz ás z Iónod érdemeket szerzett Ganz-gyári munkásif jus ág Esze Tamás cserkészcsapatának, valamint a gróf Szécheny i-e gy let tagjainak kitüntetése alkalmából az Országzászló Nagy bi­zottsága ünnepséget rendezett az Országz ász lón ál. Dr. Javorniczky Jenő mi­niszteri tanácsos / társélnök méltatta az iparosból lett kuruc tábornok és Széchenyi István gróf emlékét, majd átadta a csapatoknak a szolgálatukért járó zászlóérmét. Hóser József/ a Ganz-gyár villamossági felügyelője és Wallendums János mondottak köszönetet. Az ünnepség alkalmával a Beszkárt zenekara régi magyar dalokat játszott. /MOT/B. RE lí DÓR S 1 G VILL'1:03 ÖSSZEÜTKÖZÉS* - '• '"-••r-* Az Orczy-téren a Fiumei-ut és a Baroes-utca sarkán a 23-as jelzésű villamoskocsi, amelyet Hámét Lajos vezetett és a 24-es jelzésű kocsi, amelyet Nagy Tamás v illamoskocs iveze tő vezetett összeütközött. Az összeütközés következtében megsérült a 24-es kocsin szolgálatot teljesítő Moldoványi Miklós kalauz, akit az Uzsoki­utcai kórházba szállítottak. /MOT/A. - GÍ'PKOCSI SZÍ RkNCSkTLENSAG. A Ferenc-körut és a Mester-utca sarkán .. Í-V- r a PR 2o5 rend sz emu személyautó elgázolta a BS 491 számú motor­kerékpárt. A motorkerékpár hátsó üléséről Bálint Lajos leesett, súlyos sé­rülésekkel a Szent István kórházba vittek a mentők. A gázoló gépkocsi to­vább hajtott. /LOT/Á. FUTBALL-B ALE SE TEK. A S~eksz árdi-uti futballpályán Fazekas János 18 éves asztalossegéd játék közben megsérült. A Maglódi-uti f utbadlpály en Kiss Béla 24 éves lakatossegédet játék közben megrúgták, súlyos sorülést szen­vedett.. Mindkettőt a Therápla-szanat jriumba vitték. /MOT/A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom