Hidrológiai Közlöny 1981 (61. évfolyam)

12. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

572 Hidrológiai Közlöny 1981. 12. sz. Hozzászólások Dr. Karácsonyi S. cikkéhez ján a kút állapotánál bekövetkezett változásaira lehet következtetni. Ilyen vizsgálatokat kell végezni geofizikai módszerekkel, szükség esetén ipari televíziós, valamint rádióizotópos vizsgá­lattal. A műszeres vizsgálatok alapján, valamint az előbbiekben már említett mennyiségi és minő­ségi adatok alapján lehet egyértelműen következ­tetni a kút állapotváltozására: vízhozamcsökkenés, korróziós problémák, elöregedés stb. A vizsgálatok értékelésének megfelelően rend­szeresen el kell végezni a kút fenntartási feladatokat, amellyel a kút vízadóképességét teljesen, vagy részben vissza tudjuk állítani. A vizsgálatokkal meg lehet határozni, hogy a tisztítási eljárás folya­mán a mosatás, kompresszorozás elegendő-e, vagy esetleges hozamnövelő eljárással kapcsolat­ban savazásos beavatkozást is alkalmazni kell. Ezeket a beavatkozásokat minden kútnál rend­szeresen rögzíteni kell, és az évtizedek folyamán a teljes értékelésnél figyelembe kell venni. A korszerű üzemeltetésnek ez ma már elenged­hetetlen feladata. Ez nemcsak műszaki feladatot jelent, hanem gazdasági hatása is van, mert adott állóeszközzel hosszú időn keresztül megfelelő mennyiségű és minőségű vizet tudunk biztosítani és a meglévő állóeszközök hatékony kihasználását teszi lehetővé. A rekonstrukciós feladatok rendszeres elvég­zésével új kutak létesítése csak nagyobb távlatban szükséges. (Folytatás az 559. oldalról) A Nógrád megyei Területi Szervezet 1981. május 6-i, Salgótarjánban megrendezett előadó ülésén Konkoly Thege Dezső az ötödik ötéves terv Nógrád megyei közmű­fejlesztési feladatainak végrehajtásáról, valamint a ha­lódik ötéves terv célkitűzéseiről adott elő. A Szentesi Körzeti Csoport 1981. május G-i ülésén Kerese János Szentes város vízellátásának tervezett műszerezési és automatizálási diszpecserrcndszeréről, Berzsenyi Miklós (Veszprém) pedig a városi diszpécser rendszerek kivitelezésének és üzemeltetésének eddigi tapasztalatairól, valamint a diszpécser rendszerek táv­lati fejlesztési terveiről tartott előadást. A Borsodi Területi Szervezet Tokaji Körzeti Csoportja 1981. május 7-ón előadó ülést rendezett, amelyen Nagy Ferenc (Miskolc) a taktaközi holtágak halászati hasz­nosításának lehetőségeiről adott elő. A Kelet-magyarországi Vízügyi Tervező Vállalat és a Szolnoki Területi Szervezet a KEVITERV alapításá­nak tizedik évfordulója alkalmával Szolnokon ankétot és kiállítást rendezett 1981. május 7-én. Az elmúlt 10 év eredményeit és feladatait Gál Tivadar ismertette. A kiállítás bemutatta a vállalat mezőgazdasági vízgaz­dálkodási (meliorációs) tevékenységét, vízi közmű tervezési, ipari vízgazdálkodás tervezési és környezet­védelmi tervezési tevékenységét. A Debreceni Területi Szervezet 1981. május 8-án szak­mai filmbemutatót rendezett, amelynek bevezetőjét dr Csepregi László tartotta „Műszaki fejlesztés a mély­építésben és a környezetvédelemben" címmel. A Debreceni Területi Szervezet 1981. május 11-i műszaki klubdélutánján Tóth József a vízminőség-véde­lemben alkalmazott olaj eltávolítási módszereket mu­tatta be. A Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat Üzemi Szervezete 1981. május 12-én Siófokon megtartott előadó ülésén Topscháll József a balatoni üdülő övezet víziközműveinek elmúlt tíz évi fejlődéséről emlékezett meg előadásában. A Szegedi Területi Szervezet a Csongrád megyében szervezett XXI. műszaki hónap előadássorozata kere­tében tartotta meg 1981. május 12-i előadó ülését, amelyen dr Salamin l'ál ny. egyetemi tanár az erózió elleni küzdelemről tartott vetített képek bemutatásá­val kísért előadást. Az előadó beszámolt a Lausanne-i francia nyelvű hidrológiai továbbkéjtző tanfolyamról, amelyen az elmúlt években maga is előadóként szere­pelt. Hazai ós külföldi példákra hivatkozott az erózió folyamatának ismertetésével, az erózió kárainak szám­bavételével és az erózió elleni küzdelem módszereinek és eredményeinek bemutatásával. A Balneotechnikai Szakosztály a Dvna menti Regio­nális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat Üzemi Szerveze­tével közösen 1981. május 14-én egész napos tanulmány­utat rendezett a Dunakanyar strandfürdőinek bemuta­tására és megtekintésére. A tanulmányút során meg­tekintették a résztvevők a csillaghegyi, a Szentendre— papszigeti, a leányfalui, majd a Visegrád—Lepence erdei strand létesítményeit. A Borsodi Területi Szervezet Vízépítőipari Szakosz­tálya 1981. május 14-én Miskolcon szakmai bemutató­val egybekötött konzultációt rendezett a nagy átmérőjű vasbeton csatornák sajtolásos technológiával történő épí­téséről. A konzultációt dr Stéfán Márton vezette. Be­vezető előadást tartott: Kárpát Csaba. Felkért hozzá­szólók voltak: dr. Dsidai Ottó, Csere István és Szabó Attila. A munkahelyi látogatást Tolnai Gábor vezette Diplomaterv pályázat, 1980 A Magyar Hidrológiai Társaság 1980. évi diplomaterv pályázatára 52 diplomaterv érkezett. A Bíráló Bizottság döntése szerint -— az egyetemi pályázóknál: I. díjat nyert: Takács Imre: „Aktívszónpor adagolás hatása az eleveniszapos szennyvíztisztítás teljesít ­menyére" és Láncos László: „Párbeszédes döntés-elő­készítési módszerek a vízgazdálkodásban" e. diploma­terve (2000—2000 Ft). II. díjat nyert: Prímás Éva: „Tárnok térségében 3000 há vízrendezési tanulmányterve" és Szlatkovszki Judit: „Háziszemét ós szennyvíziszap együttes keze­lési;" c. diplomaterve (1500—1500 Ft). III. díjat nyert: Hódi (iábor: „Dortmundi és tan­genciális bevezetésű, körszelvényű műtárgyak kismin­táinak laboratóriumi vizsgálata, különös tekintettel a térbeli sebességeloszlás meghatározására" és Baka István: „Nem permanens talajvízmozgások vizsgálata változó határfeltételek esetén" e. diplomaterve (1000— 1000 Ft). Dicsérő oklevélben részesült Kolossváry Gábor, Major József, Szontagh Miklós, Láncosáé Nagy Sarolta, Ivántsy Gábor, Balogh Éva, Serény József, Somogyi Imre, Foitl Egon és Martin Attila diplomaterve. — a főiskolai pályázóknál: T. díjat nyert: Szepesfalvy Ákos: „Nyomás alatti csatornázás (üzemállapot vizsgálat)" e. diplomaterve (1500 Ft). II. díjat nyert: Komjáti Sándor: „A parádi üveggyár víztisztító művének tervezése" és Ganyecz Mihály: „A békéscsabai Május 1. mgtsz, gerlai kerületének üzemi meliorációs tanulmányterve" c. diplomaterve (1000 1000 Ft). III. díjat nyert: Bohr József: „A teveli Kossuth mgtsz, üzemi meliorációs tanulmányterve", Kovács Sándor: „Körösújfalu vízellátásának tanulmányterve" és Kelirer Károly: „Szeged medence és kikötő partfal" e. diplomaterve (750—750 Ft). Dicsérő oklevélben részesült Mester Károly, Várszegi Lajos, Kollár József, Balogh Enikő, Tóth Erika ós Szabó E. Ágnes diplomaterve. A pályázat értékelését a Bíráló Bizottság részletesen is kidolgozta ós ezt a díjazott munkahelyi vezetőinek is megküldte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom