Hidrológiai Közlöny 2005 (85. évfolyam)

6. szám - XLVI. Hidrobiológus Napok: Szélsőséges körülmények hatása vizeink élővilágára, Magyarországi kisvízfolyások ökológiai viszonyai Tihany, 2004. október 6–8.

184 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2005. 85. ÉVF. 6. SZ. Maucha Rezsó'a maximális földi besugárzás fény-inten­zitása és az oxigén fejlesztésére optimális besugárzás inten­zitása között az általa kísérletileg megállapított 6,545 há­nyadost az elérhető mérési pontosság határain belül azonos­nak ítélte a Planck-féle 6,625 együtthatóval. Egyes cikkei­ben kétségtelenül hajlott arra a következtetésre is, hogy en­nek a két számértéknek ilyen mértékű egyezése nem feltét­lenül formai. A tény valóban eléggé meglepő, és az ilyen mértékű hasonlóság legalábbis gondolatébresztő. Kár, hogy sem a limnológusok, sem a fizikusok nem mélyítették az e­redeti meggondolások érdekesnek tűnő alapvetéseit. IV. Maucha Rezső szűkebb szakterületének munkásságát in­terdiszciplináris irányokban, így a műszaki tudomány és a mérnöki módszerek irányában terjesztette ki. A fizika elméleteinek közvetken, vagy analóg alkalmazása nyomán a matematika gondolkodási rendszerét honosította meg a VÁGÁS ISTVÁN hidrobiológiái folyamatok értelmezésében és leírásában. Amikor azonban az élővilág mozgásairól különböző modelljeit a mérnök által is jól ismert folyamatok sorából választotta, a mérnök, és elsősorban a vizekkel foglalkozó mémök gondolkodására is hatást gyakorolt Érdeklődési körének merészen széles skálája a hidrológiai tudomány általánosságát és sokoldalúságát, de az abban rejlő alapvető egységet is jól példázza. Irodalom Maucha R. (1924): Upon the influence of temperature and intensity of light on the photosynthetic production of nannoplankton. Veerh. D. Intern. _Ver. F. Limnologie. II. 381. Innsbruck. - (1937): Über einige kosmische Faktoren der Phytoplankton-Producti­on. Arch. F. Hydrobiologie, XXXII. 434. - (1948): Die Photosynthese der Phytoplanktons vom Gesichtspunkte der Quantenlehre. Hydrobiologia. Den Haag, 45. - (1953): A vizek produkciós-biológiája és a halászat. Magyar Tudo­mányos Akadémia Biológiai Osztálya Közleményei, Bp., II. 4. 393. a műszaki tudomány doktora, aranydiplomás mémök, címzetes műszaki egyetemi tanár, a Hidrológiai Közlöny főszer­kesztője. A szerkesztett szövegű jelen tanulmány eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésén, 1984. októ­ber 16-án hangzott el. A Hidrológiai Közlönynek a Hidrobiológus Napok tudományos anyagait tartalmazó eddigi különszámai 1997. évi 1-2. szám, 1-194. oldal 1998. évi 5-6. szám, 257-400. oldal 1999. évi 5. szám, 265-292. oldal 1999. évi 6. szám, 293-392. oldal 2000. évi 5-6. szám, 269-404. oldal 2001. évi 5-6. szám, 301-516. oldal 2002. évi I-XII. szám, 1-156. oldal 2003. évi I-XII. szám, 1-170. oldal 2004. évi 5-6. szám, 1-184. oldal 2005. évi 6. szám, 1-184. oldal A főszerkesztő néhány kérése a szerzőkhöz A főszerkesztő elismeri, hogy a hátsó belső borítón látható "Közlési útmutató" pontos betartása nehéz. Ezért, ha a tisztelt Szerzők nem tudják az abban fog­laltakat pontosan betartani, legalább a következőkre szíveskedjenek feltétlenül tekintettel lenni: 1.) Az oldalbeállítástól (felső. 1,9 cm, alsó: 2,7 cm, belső: 2,6 cm, külső: 1,7 cm, papírméret A4, 21 x 29,7 cm, fejléc távolság: 1,5 cm, lábléc: 0 cm) ne térjenek el. Ügyeljenek rá, hogy sem angol mérték szerinti oldal-beállítás, sem fekvő szöveg elhelyezés, sem ne­gatív előjelű behúzás ne maradjon a szövegben. 2.) A továbbiakban már nem szükséges az „rtf" (rich text formátum) kiterjesztés használata. A „mic­rosoft word dokumentum" megfelelő. 3.) Kerüljék el a fejléc-vonalak, a végigmenő víz­szintes vonalak használatát, vagy a fejléc bármilyen megszerkesztését. 4.) A táblázatokat a "táblázat" cím és a hozzá tar­tozó szerkesztésmódok alkalmazásával készítsék el. Kerüljék az excell használatát és a táblázat grafikai objektumkénti elkészítését. Ne erőszakolják külön ke­retbe vagy kép formájába a táblázatokat! 5.) Az ábrák, táblázatok eredeti helyükről az áttör­delések során elkerülhetnek Ne illesszék tehát be a­zokat a szövegbe, hanem adják a szöveg után, esetleg - elsősorban az ábrákat - külön fájlban 6.) Nyomdatechnikánkban csak vonalas ábrák kö­zölhetők El kell kerülni az árnyalást, vagy színezést. Kivételesen is csak igen jó minőségű, kontrasztos, fe­kete-fehér, szkennelt fényképek közlését vállalhatjuk. 7.) Inkább kérdezzék meg a megadott telefonszá­mokon a főszerkesztőt, miként készítsék el a szöveg­szerkesztést, mintsem felesleges munkára késztessék a nyomdai előkészítést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom