Bizalmas Értesítések 1936. július-december

1936-09-01 [1489]

Paris , szeptember'1. /Magyar Távirati"Iroda/ A Temps budapesti Havas-távirat alapján beszámol G-ömbös minisz-" terolnök kormányzói kihallgatásáról és a miniszterelnök ujabb betegszabad­ságáról, k Journal des Dobats emellett közli a Sud-Bst Iroda alábbi táv­iratát: Horthy kormányzó ma fogadja Gömbös Gyulátk kihallgatásnak rend­kívüli fontosságot tulajdoni tanak, mort ugyvélik, hogy a romániai eso­mények "* , nevezetesen Tituluson bukása, .és "távozásának a kisanáantra'gya­korolt hcxása' ma"már lohotőségoirnyit arra] hogy vizsgálat tárgyává te­gyék a trianoni szerződés katonai záradékainak eltörlését, A Hb/Ln L o n d o_n, szeeptember I. /Magyar Távirati Iroda/ . , rut r-iroda bucapesti távirata szerint az a hir iária. hogy roviüosen fontos belpolitikai fejlemények várhatók Magyarországon, h?í^&£ 5?+í« * 3 ™3szeter. m3 A l l m tudják. Gömbös miniszterelnök ujabb na? üoucs ojú^szabacsagot kapott es csütörtökön német üdülőhelyre utazik, L Ha/Ha rAli s» „szeptember I. /.Jtefani./ iék fal min? aj n® s franc * a ^örók ?z olasz-csah modus vivéneit ugy fog­)% ±3 > l > miut az Olaszország es a kisantant közti közeledés első lépésit. I To/l. ^ Széke sfehérvár, szeptember 1. A város törvényhatósági bizottságának kisgyülése most fog­lalkozott a jövő évi költségvetéssél.amely 1,973.988 pengő szükség­letet irányoz elő. A költségvetésben 275.000 pengő hiány mutatkozik. Ennek fedezésére 50 százalékos pótadót és 5 százalékos kerese&i adót javasol a kisgyűlés. Folytatják a nagyszabású városfejlesztő munkát, , amely a iövő évben az eddiginél is erőteljesebben halad.az 1938.évi Szent István jubileumra való tekintettel. A jövő évben 300.000 pengős költség;el megépitik a központi elemi iskolát s ugyanilyen összeggel az uj dandárparancsnoksági épületeket. Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti Bank uj palotájának és. bérházának, a légügyi hivatal uj épületének és egy tervbevett modem szállodának építkezését}-. ~ a jövő év ópito munkainak értékét Székesfehérvárott két és fél millió pengőre lehet ten­ni, A kisgyűlés az előterjesztéseket elfogadta./MTI/ C S/Hcv. 1 xMJlitf

Next

/
Oldalképek
Tartalom