Magyar Országos Tudósító, 1938. augusztus/1

1938-08-01 [186]

A SZEKÍEFTTV APÓSOK NAGYGYÜL2SE . A kereskedelmi minisztérium rendelettervezetet készített a szekérfuvarozó ipar rendezésére. A tervezet szerint a helyközi szekér~ fuvarozás 50 km-en felül megszűnik. Ezt a helyközi fuvarozást engedélyhez kötik, kötelező lesz a kocsinkénti 1000 pengő biztosítás és a könyvveze­tés, A fuvarozd: más ipart nem űzhetnek. Aki helyközi fuvarozásra nem kap engedélyt, az esek helyi fuvarozásra jogosító iparigazolványt kaphat, aminek értelmében csak telepétol 10 km-es körzetben vállalhat fuvart. A rendelettervezetben foglaltak megbeszélésére a NEP Esz­terházy_utcai székházának márványtermében vasárnap déle&őfc't országos nagygyűlést tartottak a szekérfuvarosok, amelyeö Schmidt Lajos ország­gyűlési képviselő elnökölt. Rajta kivül megjelentek a nagygyűlésen Peta­inek József országgyűlési képviselő, Schön Mareel, é Fuvarozó Iparosok Szövetkezetének igazgatója, Rlngwald Henrik, a Bútorszállítók Országos Egyesületének elnöke, a különböző érdekképviseletei: kiküldöttel ás külö­nösen vidéki szekérfuvarozók igen nagy számban. Schmidt Lajos országgyű­lési képviselő toyitotta meg a nagygyűlést s bejelentette, hogy a szekér­fuv prosokra vonatkozó rendeletet fogják megvitatni, mert véleményük sze­rint a rendeletnek olyannak kell ünni, hog, a fuvarosok életlehetőségeit biztosítsa. Az Iparosok Szövetségének megküldte a minisztérium a terveze­tet, azt a Szövetség alaposan áttanulmányozts és az egyes érdekképvise­letek meghallgatás r után kidolgozta a saját tervezetét. A szekérfuv erős ok helyzetének rendezésére szükségesnek tartják rendelet kibocsátását, csak az ez egy kérésük, hogy abban védelmet találjanak az Iparral foglalkozók é biztosítva legyenek gazdasági érdekeik. Dr, SEhoppel Bertalan ügyvéd ismertette ezutáo a minisz­térium rendelettervezetét, amely a szekérfuvarozó osztályt két részre: a helyi fuvarozókra és a helyközi fuvarozókra osztja. A helyi fuvaros telepének székhelyéről 10 km-es körzetben szabadon űzheti iparát és fu vart vállalhat az állami közutakon elérhető legközelebbi községig, a va­sút, vagy hajó állomásig. Ezek iparig azolvány alapján üzlk foglalkozásu­kat* A rendelettervezet tulajdonképp) ni súlya a helyközi szekerfuvarozó­kat érintl.i Ezek telephelyük ideális központjától számítót:: 50 km-es kör­zetben űzhetik iparukat a rendelettervezetben felsorolt korlátozásokkal, A helyközi fuvarozók iparengedély alapiján működnek s az engedély kiállí­tásáért 100 pengőt kell flzetniök» Az engedélyről annyi másolatot kötele­sek kiállíttatni, ahány igával folytatják iparukat és működésük közben az engedélyt állandóan maguknál tartoznak tartani, hogy működési körzetük ellenőrizhető legyei}, üzleti könyveiket a helyközi fuvarozók 10 évig tar­toznak megőriznie A rendelet-tervezet büntető rendelkezéseket is tartal­maz, amelyek azonban nem vonatkoznak olyan mezőgazdasággal foglalkozókra, akik a gazdaságunkban használt, vagy tenyésztési célokra tartott állata­ikkal, mint norrtf*f oglalkozást, a s zekérfuv^rozás t is üzlk. Ezek t ehát a rendelet kibocsátása után ls korlátlanul fuvarozhatnak» A tervezet ismer­tetése után azt hangoztatta dr s Schoppel Bertalan, hogy az összes fuva­rozási ágak hatalmas szervezetekbe tömörültek, hsak a szekérfuvarozók állanak egyedüli Ezen s helyzeten változtatni kell és meg kell alkotni a szekérfuvarozók országos érdekképviseleti szervét, Hogy a M.'V, a MATE0SZ és egyéb fuvaros érdekképviseletek mellett a szekérfuvarozók is egyenlő felekként tdrgyalhassanak, ez csak az érdekképviselet felállításával ér­hető el. I Folyt köv ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom