Magyar Országos Tudósító, 1939. június/1

1939-06-13 [206]

-PESTVÁRMEGYE LÁTOGATÁSA FÜLEKEN. Fénye3 külsőségek kőzött folyt le a Pestvármegye közönsége által adományozott emléktábla felavatása Füle­ken. Pestvármegye ugyanis a török időkben Fülek várában tartotta mogyó­gyulás eit és ennek emlékére helyezte el az emléktáblát, melyet Kocsis Andor szobrászművész készített, A megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr.Endre László alispán vezette. Az ünnepélyen Nógrád megye vezetői majdnem teljes számban vettek részt, élükön Ba­ross József főispánnal és Nógrádi Horváth Sándor alispánnal, Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be, majd vitéz Endre LásZ-. ló alispán tartott emléktáblaavató beszédet. Az emléktáblát Nógrád vár­megye nevében Nógrádi Horváth Sándor alispán vette át .Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny.államtitkár, Baross József Nódrád­megyei fiőispán, Kóczán László pestmegyei földbirtokos, Giller János or» szággyülésí képviselő, dr.Pálházy Endre vármegyei tb.főjegyző és Kovács Jj , zsef, Fülek község birája. Fülek község egyébként megfestette a régi és romokban heverő várat, s a képet Pestváime gyének ajándékozta . Kovács József községi biró nyújtotta át a képet beszéd kíséretében. Az ünne­pélyt háromszáz számélyes közebéd követte. /MOT/B. MEZŐGAZDASÁG AZ OMGE IGAZGATóVAIASZT/SJÁNYI ÜLÉSE. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmánya, úgyis, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének végrehajtó bizottsága kedden délelőtt tartotta gyűlését a Köztelken, Somssich László gróf titkos tanácsos, felsőházi tag elnöklésével. Az elnöklő Somssich László gróf bevezetőjében üdvö­zölte azokat a gazdatársakat, akik a választók bizalmából képviselői mandátumot kaptak, kérve őket, hogy törvényhozói tevékenységükben mindig az ország egyetemes mezőgazdasági érdekeit taftsák szem előtt és azokat mozditsák elő minden pártpolitikai szemponttól függetlenül, mert csak igy várható az ország mezőgazdasági fellendülése, a termelés nyugodt me­netének biztosítása és a földben rejlő tőke biztonsága és hitelképessége. Az elnöki megnyitó után Mutschenbacher Emil felsőház? tag, az OMGE igazgatója számolt be a folyóügyekről, megemlítve, hogy az OMGE résztvesz a XVIII.nemzetközi gazdakongresszuson, s képviseletével dr. Schandl Károly titkos tanácsos, felsőházi tagot bízta meg. Ugyancsak bejelentette, hogy 1941-ben Budapesten tartják meg a Nemzetközi Agrár­tudományos Értekezletet, s annak előkészítésével a Darányi Ignác Agrártu­dományos Társaságot bizták meg, amellyel az OMGE szorosan együttműködik az értekezlet előkészítésében. Ezután szokásos jelentését terjesztette elő Mut schenbacher Emil, s utalt arra, hogy az aratás előtt tartott utolsó igazgatóválaszt­mányi ülés mindig az uj gabona betakari tásának jegyében folyik le,mert ettől várják a jövőévi gazdasági helyzet kialakulását. Jelentette Mut­schenbacher Emil,hogy a mostoha időjárási viszonyok ellenére jó közepes termés várható. Megemlékezett a most lezajlott képviselőválasztásokról, s megállapította,hogy minélinkább jönnek olyanok a magyar közé létbe, akik­nek nincs meg a kellő ga zdaságpdlit ikai gyakorlatuk, annálinkább kell az érdekképviseleteknek és egyesületeknek munkájukat folytatni és figye­lemmel kísérni a készülő törvényjavaslatokat. - Az első teendő az aratások előtt - mondotta Mut schenbacher Emil - a termésértékesités kérdésének megoldása. Rövidesen forgalomba kerül az uj gabona, igy nyilvánosságra kell hezni a termósértókesitésro vonatkozó kormányintézkedéseket. Az OMGE tudomása szerint már befejeződ­i t ek az erre irányuló tárgyalások, s az OMGE-nak csak az a kérése, hogy \ fenntartsák a régi rendszert, a gabonaárak minimálásá t ós a minőségi

Next

/
Oldalképek
Tartalom