Magyar Országos Tudósító, 1930. január/1

1930-01-02 [029]

Első kiadás. Kézirat. Első kiadás. ?udapest, 1930. január 2. XII.évfolyam l.szám. FŐVÁR —- UJEVI ÜTWQZLESEK. A Központi Városházán a polgármesteri hivatalban délelőtt fél­tizenegy ^rakor tisztelgett a Keresztény Községi ^árt nagy küldöttsége dr. S i p ő c z Jenő polgármesternél, hogy előtte a-, pártnak újévi jókivánsá­gpit tolmácsolja. r>r.O s i 1 1 é r y András beszéde elején rámutatott arra. hogy őszinte ragaszkodás hozta okét ide. Ennek az őszinte ragaszkodásnak óhajt kifejezést adni a párt'most, amikor az ujesztendőben uj harcok, uj küz de Írnek, uj munkaerők állanak. Tizedszer jelennek ma meg a polgármester előtt és ez a juoiláris alkalombalkalom egyúttal arra, hogy visszatekintsenek a lefolyt évtizedre. Tiz esztendő egy közületben oly változásokat hozhat,amelyt mélyenjár6 nyomokat hagynak maguk után. Budapest életében sem mult el ez a t Íz esztendő nyomtalanul.3 ma a tiz esztendő után büszke önérzettel mondhat­ja el a párt minden egyes tagja, hogy ez a párt a tiz esztendő alatt nem tért el eredeti elgondolásától, eredeti célkitűzéseitől, 'ügy változás azon­ban történt. Amikor tiz esztendő előtt jöttek, egy szegény város gazdag pol­gárai voltak L ^ s ma tiz esztendő multán meg kell állapitani, hogy egy ga:­* . dag város szegény polgárai jelentek meg^ Ennek a pár.tnak tagjai is és az ad­™ minlsztráoió munkásai is becsületet, tisztességet, jellemszilárdságot hoztak magukkal, s ezt megtartatták mindvégig. Ebben a szellemben fognak tovább is dolgozni. A tiz esztendő alatt ezt a szegény várost gazdaggá tették.Megsza­bad itották anyagi gondoktól, kölcsönök, adósságok terheitől ugy, hegy azért egy talpalatnyi földet sem kellett odaadni. • Igaz, a fovároo polgáraitél ez óriási áldozatot követel, de kötelességük volt meghozni ezt az áldozatot a főváros felépítése, megmaradása érdekében, s kötelesség volt meghozni azért, hogy biztosítsuk azt 9' harmonikus egységet, amelyre az integer Magyarország kiépítése céljából van szükségünk. - ? • 'i Nagymagyarorszádból éppen csak a közepe maradt meg, megmaradt ?.z a városTés megmaradt ezen keresztül egy nagy tradíció, r? melyet bele ke 11 nevelni a jövendő genef aeióba is. Bele kell ne­^ vélni azt a tudatot, hogy Budapest fővárosa maradt aj^Fánátnak, Erdélynek, ^toyugatmagyarországnak és az lesz n jövőben is. Csilléry ezután arr°l beszélt, hogy az autonómiáért folyó harcban is uj korszakot jelent az újesztendő. Ezt a harcot a Keresztény Községi Tárt dr. 3ipőoz Jenő polgármester bölrs vezetése alatt folytatta eddig is és kivár, ja folytatni ezután is. Tiz esztendő az egyén korának növelé-iét, erejének megfogyatkozását szokta jelenteni, Dr.oipőcz Jenőnél "zt látjuk, hogy a tiz év korát nem változtatta meg, erejét pedig még növelte. Az autonómiáért fo­lyó Xareet vezesse tehát tovább is. '"ji** Ennek a harcnak a vezetését tiz évvel ezelőtt megkezdte. Azóta egy harmada az akkori tisztviselőknek elment az idek rendjén is innen, de mag kell állapitani, hegy tisztességgel,becsü­lettel, harcoltak és vonultak el, a kopott fekete tisztviselökabát tisztes­séget jelentett náluk. Ugyanezt a kopott fekete tisztes tiszfi'iselőkabátot hordja a fiatal tisztviselőkar is, s ugyanolyan lelkesedéssel harcol ez is a főváros érdekeiért és «z autonómia érdekeiért, * .# " i * r >V" •*£ • l ' iiBIT b r "

Next

/
Oldalképek
Tartalom