Magyar Országos Tudósító, 1930. január/1

1930-01-10 [029]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ. 3.törvényszéki kiadás. ^udapest, 193o.január lo. ---A KIRÁLYI KINCSTÁR : MILLIÁRDOS PERT INDÍTOTT EGY X35KJC051M TAKAR­MÁNYKSR .SKEPÖ CEG ELLEN.­- TÖFBS3 AZMILLIO ÉRTÉKŰ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYT HAMISÍTOTT A CÉG MEGBÍZOTT­JA ÉS MEG MA 13 SZÖKÉSBEN VAN. 1025. tavaszán' - mint még emlékezetes - nagyszabású bűncselekményt fedez­tek fel. Bató István székesfehérvéri terménykereskedő, a Beatus termény, takar ány-kereskedelmi társaság egyik megbízottja tötbszázmillló értékű átvételi elismervényt h-tnIsltott, előlegeket vett fel, aztán megszökött. A károsultak feljelentése alapján megindult a vizsgálat és ennek során Bató'István bűntársait le Is tartóztatták és a bíróságok el Is ítélték őket,' Batótazcnban mindmáig nem siksrült kézrekeriteni és felelősségre ... . vonni. A károsultak között szerepel a magyar királyi kincstár is, Hiferhm amely szerződéses viszonyban volt a Beatussal. A szerződések, - amelyek 1924-illetve 1925-ben keltek arról szólták, hogy a takarmánykereskedő oég szállítja a II. honvéd vegyesaandár parancsnokságnak a takarmányt. A Bea­tusért mintegy hatszázmillió kcona erejéig kezességet vállalt a Magyar Olasz bank. A királyi kincstár közel egymilliárdos kára erejéig polgári pert tett folyamatba a Beatus cég ellen, s a per Rágó József dr. törvény­széki bíróhoz került. A királyi kincstár keresete szerint 647 millió korona a hami­sított szállítólevelek alapján felvett pénzek összege, ezenkívül még 3oo millió korona előleget Is felvett a megszökött Bató, s ezzel ínsuEmmsimni együt 947 millió a kincstár effektiv kára, amelynek birói megitélését kéri. A tárgyalások során a Beatus perbevonta szavatosként a Magyar Olasz Bankot is a 3oo millió korona erejéig. A bank a követeléssel szemben ugy véde­kezett, hogy a szavatosságot bűncselekményekért nem vállalta, tehát nem hajlandó a 3oo milliót megfizetni. A törvényszék a nagyszabású perben szé* leskcrm bizonyítási eljárást rendelt el, s ezért a mai f olyta tólagqs rt ér ­gyalusra egész sereg tanút idézett be kihallgatásra, egyik ' Horváth Endre vámőr-fchadblzt*»s volt az/x5ji^ tanú, aki elő­adta, hogy 19C5. év oelején került Székesfehérvárra, az ő elődje kötötte a szerződéseket, és amikor átvette a hivatalt, már folytak a szállítások. Alig tartózkodott három hónapig Székesfehérvárott, már különböző panaszok­ról értesült,. amelyek arról szóltak, hogy hamis utalványokra a hatóság megtévesztésével kifizetések történtek és ilyenformán töhbszazmillló ere­jéig a királyi kincstár károsodást szenvedett. Kihallgatta a törvényszék Horváth Róíiax ezredes-főhadbiztost, az ellátási hivatal vezetőjét, aki a tárggyal ásókat folytatta a Bea tus igazgatósági tagjaival, Salamon Árpád számvevőségi tisztet és még másokat, Ragé biró végül az alperesi ügyvéd kérése Beck Oszkár ir. és Elsiet? Sán­dor, a Beatus volt Igazgatósági tagjainak kihallgatását, rero elte el.xx valamint azon hadbiztossági iratoknak be szerzését.amelyekből megállapít hato, hogy a 3oo millió koronát Bató kérésére utalták ki. A tárgyalást mársiu közepén folytatják. /MOT/Sy. EGY HUSZ0NHETÉVES FIATALEMBER ES EGY HARMINCKILENC ÉVES ASSZONY SZE* RELMI HISTÓRIÁJA A BIR03 fG EL,TT. Bábos László 27 éves nyomdai gyakornok magánlaksértés bűntettével vádol­tan állott ma a büntetőtörvényszék Sze "ák-tanác sa előtt. A vád szerint Bábos 1928. novemberében erőszakkal behatolt Kelenyx Istvánná bezárt laka.3 ciba. - Bizonyos mértékben bűnösnek érzem magarc - védekezett Bábos - de cmmm csak azért,mért ab tan a lakásban mások Is laktak. Kelény­nével hosszú idcn keresztül biszonyt folytattam s amikor a férje megtud­ta, azt követelte tőlem, hogy a feleségét vegyem el feleségül. En rever­zálist adtain' Kelényi ' Is tv annak, amelyben köteleztem' magam arra, hegy amint elváltdt , nyomtan feleségül veszem Kelénynét. A reverzális átadása után Kelény nyomban elköltözött a lakásból. Ettől kezdve állandóan Kelényné­nél tartózkodtam, s ott is étkeztem. Későit mindgyak eribbá váltak kösöttün az öss-zesz^lalkozások, s egy este amikor be akartam menni a lakásba,hiá­ba zörgettem, Kelényné nem akart beengedni. Kopogtattam az ab 1...kon, mire Kelényné az ablakot kinyitotta a azt nxhdta, hegy ne zavarjam,meriiek haza aludni. En egész éjjel az ablak alatt állottam, Kelényné pedig az ablakban, s így beszélgettünk reggelig. Reggelfelé be akartam menni a la­kásba, s minthogy Kelényné nem nyitotta ki az ajtót, beütő'tem az arlakot s kihúztam a zárt. /folyt.kcv./ . *

Next

/
Oldalképek
Tartalom