Magyar Országos Tudósító, 1947. október

1947-10-01 [947]

Ix itgj pártszolg-htos a népbir°ság előtt, Tö J/iinc Bor József hivatásos honvéd aItiszt, volt fegyvermes­ter FébiAö Mihály segédmunkás, Gól József köztisztasági munkás és Osászár Snil koreskedBsegéd 'bűnügyét tárgyalta a népbir°ság ^artha­tnnácsa. '.A vádirat szerint Bor József igen szoros kapcsolatot tar­tott fenn az Ürzséhet-köruti nyilas párt ház vezetődével, annak bi­zalmasa lett és a kémelháritónál alkalma zatt nyomozónak a dvr. ki ma­gát, igen sok üldözöttet kisért be a nyilas párt házba, s ezek kö­zül többnek azóta is nyoma veszett* Üzekben a .kisérésekben segítő társai voltak a vádirat szerint F./bián, Gál és Császár, A né pb Író­ság h kossy Pál népügyész vádfoeszéde után Bo? Józsefet jogerősen 4 évi fegyházra, Fábián Mihályt 2 és félévi felházra, Gál József­et más félévi börtönbüntetésre i tél te, Cs-'szár Emilt pedig felmen­tette. A felmentő Ítélet nem jogerős./MOT/ • T • Rizs drágít ok a tábla, előtt. Tö Km/íiné A tábla L akatos-tanác sa ma tárgyalta Falvai Hm 6 ke-­reskedö és társai árdrágító bűnügyét* Falvai a szarvasi takarék­pénztártól 5 mázsa hántolt magyar rizst vásárolt, abból 4 mázsát ha­tósági áron kiárusított fel«sS gó üzletében, ügy múzsát eladott Le Jeune Marcell fogl:Ik* • §anélküli egyénnek a maximális árnál drá­gábban, 17 forintért, I •: vToune a rizst Hadzsi Camillió festőmű­vész Rr*k«ozi-ut 17. szA- tat ti lakására szállította. Le J oune és H ö dzsi a rizst kisebb tételekben adtál: tobább kilónként 23 fo- 1 rintért, 25-25 kilót Sohir.dler ^eroncnének, az .„rany Ökör tulajdo­nosának és Gödöllei László pincérnek adtak él. A többi rizst isme­retlenül '-áradt egyénei vásárolt k meg. Miután a dolog kiderült, mind az öt ük ellen bűnvádi iljár s indult árdrágító visszaélés bün­• tettéért, illetve vétségéért • A budapesti uzsorab ir°ság Falvait egy évi és kát hénapi, le Jeunet 11 hónapi, .^adzsit 8 havi börtönre, •-ahindlern't "s GödÖáleit l.ooo forint, illetve 6oo forint pénzbün­tetésre itélte. Fellebbezés föl: tán fogb Ikozott ma az üggyel a tábl^a ^akatos-tanácsa, a -ely ^alVai b untotéset egy évi bört önben, Le J emxét öt havi fogházban, Hadzsiét kéthavi fogházban, Sohind''er­néét és GÖdölleiét fejenként l.ooo forint pénzbüntetésben állapítot­ta mug, /HQll/

Next

/
Oldalképek
Tartalom