Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. augusztus/2

1947-08-19 [0064]

A. . Iniszterelnökség aogáil pitása egy lefkozlon énnyel k^pcsolntb *n» ME Pl o Bd A Magyar öarir utjáfc nyilatkozat jel ont meg a lapokban, hogy az .iotio Cfetholioá senkit s na kért fel közbenjá­rásra a Szent István-napi körmenettel k*pcsolatban, A ;ainiszt e-r­ulnökság .jegállepitja, hogy a Szent István-n-pi kö menet utvona­lának bejelentése után az Actio l'tholica vezetőségáiek küldött­sége felkereste Dinnyés Lajos .dniszberolnökct és közbenjárását kérte a kcrmonetnek a bej--? intett útvonalon való raogt .rtfsához. Az Jtetio Oatholica kérése a Iniszt relnök és a belügyminiszter intézkedése folytán kedvező elintézést nyert. /MTI/ A Pravda Schuiraeher legutóbbi beszédből. T-jf Pi/Sp/Pl Bd I o s z k v.; , mgusztus 19. /TASS/ A "?rrvda diplomáciai szerkesztője Schu .-aoher legutóbb Berlinben a Szooiálde tokmta Párt értefcozlotén noniott beszédével kapcsolatb *i rámutat arre, hogy ennek a német r-v-jna­sz ~1 xeatől átitatott nacionalistának ainden nyilatkoz *t 5bél ki­tűnik, hogy saját oéljaira akarja kihasználni q szövetséges v .°i 1­uas -íözött a nézet kérdésben fennálló nézeteltéréseket. Schun^eher ösztökéli a nyugati h ?t almákat, hosg osszák fel Németországot, Liitcözben azt állítja, hogy az "igazi feIosztás"-t Németorsz íg keleti részében végre is nejtották. Amellett kardoskodik, hogy változtassák meg a fennálló lengyel-német határt, kijelentve, ho gy az Odera— Nei3S5 vonilat tekintik Né;aetország végi eges keleti határának. Viszonzásul beleegyezik :bba , hogy Ruhr-vidéket * külföldi mono­polistáknak engedjék át, A Pravda a tová;. oi tkboa hangozt-.tj--., beim-.aoher kéoz az expanziós tervek szolgálat ár--, mivel c is a hires néne t és hitlerista -^rang na oh -Osten-elvet varija, A I.íarshall-t arvvel kapcsolatban ir^a végül a lap -^Sehum aoher felfedte egyik rej­tett célját. Dioseri az Sgyesült Áll :uok külügyiainiszteréuek ter­vét, amely "felszab -ditj a" Né a et országot a jóvátételi fizetés alól. A Marshall-terv - szerinte - egészen uj helyzetet társtat, aaely szeiube áll a lesaare-lés elavult politikájává, Sehunaoher rágalmazó ős izgató beszéde leleplezi a néuet szociálde.aofcrat í j .-bholdsl igiZi arculatát, amely felajánlja szolgálatait az amerikai monopolis­táknak./lüITl/ Athéni jel.-ntés Naussza visszafoglalásáról, RLa HZ/FZ/frl 3d London, augusztus 19. A görög kormány csapatai - athéni jelsntés szerint - visszafoglalták Naussza városát, a lely a szabadsághar­eosok kezén volt. /MTI/ p

Next

/
Oldalképek
Tartalom