Napi Hírek, 1927. november/2

1927-11-17 [0167]

kiadás 1927 november 17. § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Csongrád város negyyen­tagu küldöttsége kereste.:fel ma délelőtt a parlament " épüle tében Klebels­berg Kunó kultuszminisztert, hogy tőle a ..; 4: csongrádi pol­gári fiúiskola épitésének megkezdését kérje.:. A küldöttséget Scnandl Ká­roly államtitkár és Greskovics József országgyűlési képviselő vezette a miniszter elé, a küldöttságben résztvjttek azonkivül Farkas Béla főispán, Csergő Károly alispán, Tóth István Csongád város polgármestere és Szed­laaefc Isten plébános-* A küldöttség nevében Tóth István polgármester elő­ször hálás köszönetét fejezte ki a miniszternek a Csongrád környéki ta­nyai iskolák felépítésével teljesített nagy kulturmunkajáért. Majd kér­te, tegye lehetővé Csongrád város uj polgári iskoláiánaK felépítését, amely­ben a polgári iskola és a gimnázium elhelyezése is lehetővé váljék. A # város erre a célra telket ajánlott fel és kéri a kultuszminisztert, hogy ki­küldött bizottsággal tekintesse meg a felajánlott telket és^abizottsÉg véleményének meghallgatása után indítsa meg minél előbb az építkezést. •Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszában kijelentette, hogy kultuszminisztersege kezdetétől fogva érezte egy olyan iskola-típus rendkívüli szükségét, amely feltétlenül alkalmas a műveltség 'fokának^az, alacsonyabb néprétegek köreben való emelésére, amellett azonban nem járul hozzá az értelmi proletariátus növeléséhez. Az eddigi statisztikai tapasz­talatok szerint a" szülők igen nagy része csak a polgári iskola négy osz­tályát végezteti el gyermekével es ennek a négy. osztálynak elvégzése után kiveszi a gyermeket az iskolából és kenyérkereső pályára adja. Az a tan­anyag j amelyet a középiskolák négy osztálya nyújtott, az ilyen esetekben nem nyújt megfelelő alaoot a tanulónak élete további során, épen ezért szükségesnek látta a polgári iskolák olyan irányú modernizálását, amely erre a célra teljesen megfelel. A polgári iskolák azokat^az ismeretetet, amelyekre a gyermekeknek szüksége van, \ - ... hogy az elemi iskolában tanult ismereteken tul a polgári iskolák négy osztályában tanultakkal megelégedhessenek, vélaménye szerint meg^is adják. Épen erre való tekintettel vette fel programjába az alföldi polgári.is­kolák szaporítását. Ha már most sikerül azt a kétmillió pengőt megkapnia a költségvetés során, amelyet e célra előirányzott, akkor a csongrádi és szentesi polgári iskolák építését a jövő év nyarán megkezdik. Természete­sen olyan feltétellel, hogy az iskolák fenntartója is meghozza a szükséges áldozatot és megadja a kért hozzájárulást. Ha ez az áldozatkészség meglesz és az emiitett összeget a költségvetés keretében megkapja, akkor a jövő év nyarán az iskola-epitás megkezdésének semmi akadálya nem lesz. A küldöttség köszönettel vette tudomásul a miniszter válaszát. ' ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K. szekció . § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A csongrádiak küldöttsége után Devecser község küldöttségét fogadta a kultuszminiszter, amelyet Schandl Károly államtitkár és Jókai-Ihász Miklós országgyűlési képviselő vezetett a miniszter elé. A devecseriek ugyancsak a polgári iskola fel­építését kérték a kultuszminisztertől. Klebelsberg Kunó gró-rf kultuszminiszter válaszában kijelen­tette, hogy a devecseriek kérése nála a legmelegebb megértésre talál, mert ebből azt, lát ia, .hogy, az ország megértet te. a, kormány intencióját, amikor az alsóbb néprétegek műveltségi szinvonalat emelni óhajtja, ugyan­akkor azonban szem előtt tartja azt a követelményt is, hogy az értelmi proletariátust a főgimnáziumok és reálgimnáziumok túlságos szaporításával elő ne mozdítsa, egyébként hivatkozott arra. hogy amennyiben a polgári is­kolák építésére előirányzott összeget a költségvetés keretében_rendelke­zésére bocsátja a pénzügyminiszter, akkor a'devecseri polgári iskola épí­tését is. meg lehet" kezdeni a jövő év nyarán. A küldöttség nagy ' lelkesedés­sel és hálás köszönettel vette tudomásul a miniszter , válaszát*

Next

/
Oldalképek
Tartalom