Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-25 [0094]

Az engedély lehet akár egyszeri alkalomra, akár egész évre szélé, AZ egyszeri alkalomra szélé engedélyekot a bálok, hangversenyek, alkalmi mulatságok rendezősége a. rendőri engedély kérése alkalmával köteles be­mutatni. Az állandó,- illetve éves engedélyek a mutatvány engedély ki- I adásakor, illetve meghosszabbításakor mutat-.ndők be, azonfelül az ,évee engedélyeket a tulajdonos köteles feltűnő helyen kifüggeszteni, Az zenemuvek nyilvános előadási jogát a hangjegyek nélkül ját­szó cigany-zonokarok, illetve az őket alkalmazó helyiség tulajdonosok előzetesen megállapított méltányos általányösszog ellenében szerezhetik meg. Tekintettel arra,, hogy az ogodélydijak összege tekintetében az erdekelteknek kőzvetlenüi kell megállapodást létositoniök a rendeletben , emiitett érdekképviselettel, az éves, állandó" engedélyek megszerzésére a rendelet megjelenésétől számitott egy havi időhaladékot engedélyez a i| miniszter. iá § A. M agyar Távirati 1 roda jelenti: A belügyminiszter rendeletet • adott ki, amelyben kötelezővé teszi minden évben a gyűjtést a hősi sirok^ díszesebb karbantartására szolgáld alap javára. * rendelet szerint a gyűj teseket évenkint október vagy november havában fogják két napon át rendez­ni « ^ gyújt'st a népgondozO kirendeltség fónokcg vezeti. A kegyeletes óéi­ra esetleg természetbeni adományokat is elfogadnak. § ^ Majyar Távirati Iroda jolenti: A belügyminiszter rendelet­ben megengedte, hogy a gyámpénztárak kiutalják kezelésükben állá ama kis értékű nyereménykötvényeket cs készpénzeket, amelyek kezelési költ­sége a címletek-névértékéhez,illetve az összeg"nagyságához képest a mai rendkívüli viszonyok között aránytalanul magas. § Békés vármegye békésgsabai járása Békéscsaba nagyközségnek • rendezett tanácsú várossá alakulása cs Üjkigyős községnek a gyulai járás- * hiaz^ csatolása következtében megszűnt. Az uj beosztás már életbelépett. § A yallás és közoktatásügyi miniszter szinigazgatői engedélyt adott^Xrasznay Lrnő színigazgatónak-1925 évi augusztus hő 31-ig Aszéd, Pas'ztü, . Egercsehi,, hagybátony, Hajduhadházo, Kaba, Zagyvapálfalva, Bajlyas^lja, Mátranovák, Mizserfu és Kisterenye községekre. . - . § Dvoreczi Konosek István László Budapesten, oktéber 26-án délelőtt tartja esküvőjét Taicht Irén /Rákosligot/ zeneművészeti fő­iskolai hallgatóval.

Next

/
Oldalképek
Tartalom