Magyar Országos Tudósító, 1936. december/2

1936-12-31 [154]

KE TTÖSHÁZASSÁGÉRT HÁROMHÓHAPI FOGHÁZ. Dr. Márton Sándor büntetőtörvényszéki tanácselnök vezetésével ma tárgyalta a törvényszék Spielmann László ügynök bűnügyét, aki ellen a királyi üg^és.s­ség kettős házasság büntette cimén emelt vadat, A vád szerint Spielmann ez év július végén a VII, kerületi anyakönyvvezető előtt házasságot kö­tött Klein Erzsébettel jóllehet tudta azt, hogy Sebők Erzsébettel 1931 no­vemberében kötött házassága még érvényben van, mert nem választották tör­vényesen el, Spielmann beismerte bűnösségét, rögtön hozzátette azonban, hogy csak a nyilvánosság kizárása mellett teheti meg vallomását. Az elnök fel­hívására a hallgatóság elhagyta a tárgyalótermet és a vádlott zárt ajtók mögött adta elő kérése indokait* Rövid zárt tárgyalás után azonban újból beengedték a közönséget és az elnök kihirdette határozatát, hogy a vádlott' indítványát elutasítja, mert zárt tárgyalás elrendelésére semmi ok nincsen, Spielmann László ezután elmondotta, hogy öthónapig élt együtt első fe­leségével és amikor külöfi költöztek egymástól hosszabb Idő múlva megismer­kedett Klein Erzsébettel, akit feleségül vett. Védekezése szerifit ezzel semmiféle anyagi hasznot nem ért el és jóhiszeműen gondolta azt, hogy <fie­lesége: Sebők Erzsébet, időközben megindította toütleh elhagyás cimén a válópert, amely jogerőssé is lett, A törvény szók kihallgatta Sebők Erzsébetet, aki vallomásában előadta, hogy amikor a vádlott őt otthagyta, találkozott véletlenségből , egy nővel, akiről kiderült, hogy mér három éven át vadházasságban olt Spielnmnnal ős ettől hallotta, hogy Spielmann időközben feleségül vette •• Klein Erzsébetet, Ekkor indította aztán Ó*'meg a válópert a vádlott elleni A következő tanú Klein Erzsébet fodrásznő, aki vallomásában azt adta-elő," hogy esküvőjük után négyhéttel hallotta azt, hogy Spielmannnak már van fe­lesége, mire S rögtön otthagyta a vádlottat, A tanúkihallgatások befejezése és vitéz Boronkay István dr* ügyészségi alelnök vádbeszéde, valamint a védőbeszéd után a törvényszék bűnösnek mondotta kL Spielmannt kettős házasság vétségében ós ezért három» hónapi fogházra itélte el. Az Ítélet hőm jogerős, /MQT/Ma* - —BIRÓ SZILVESZTERT, AKI 1891 S ZJLVESZIER NAPJÁN SZÜLETETT, MA KÉTHETI FOGHÁZRA ÍTÉLTÉK* Biró Szilveszter vegyészmérnök, aki egyéb ügyből kifolyólag le van tartóz- " tátva s igy daíóoruhaban állt a büntetőtörvenyszék Schadl tanácsa elé, ezút­tal egy kisebb, sikkasztási ügy miatt került'felelősségre vonásra. A sze­mélyi adatok félvételénél megállapítást nyert, hogy Biró Szilveszter 1891" december 31-én, vagyis Szilveszter napján született s a vád szerint Gyuri­cza István nevü mérnöktársától 5o pengőt vett át, azzal a fendeltetéssel,* hogy Gyuriozát beíratja a mérnöki kamarába, A pénzt azonban Biró Szilvesz­ter állítólag a saját oéljaira használta fél és Gyuriczának hamisított nyugtát mutatott az összeg befizetéséről, - A vádlott vegyészmérnök a mai főtárgyaláson tagadta bűnösségét, de Gyuricza sértett ellene vallott, A perbeszédek elhangzása után a büntetőtörvényszék Sohadl-tanácsa ez évi Szilveszter napján meghozott és kihirdetett Ítéletében Biró szilvesztert sikkasztás vétsége miatt kétheti fogházra itélte, de az okirathamisitás w vádjai aiól bizonyítékok hiányában f elmentette* Az Ítélettel szemben egy- " részt Székely Endre dr, kir, ügyész, másrészt az elitélt vádlott fellebbe­zéssel éltek. /MOT/Ky,

Next

/
Oldalképek
Tartalom