Sportkiadás, 1934/2

1934-07-06

i§ Az Országos Magyar Lövés Szövetség vitéz Hadnagy Do-iokos tábornok elnöklésével most tartotta rendes évi közgyűlés ét, amelyen a tagegyesületek 299 .'s.zavazat tal képviseltették magukat. "Vitéz Hadnagy Domokos tábor.iok elnöki^megnyitó ja során nagy vonásokban beszámolt a szövetség elmúlt,évi tevékenységéről, maja a közgy : lés letárgyalta a napirend pontjait és egyhangúlag a következő tisztikart választotta meg: Elnök vité r z Hadnagy Domokos , társelnök Schreiner János, Sternád István, 7itéz Marton Béla, alelnök Morvay Zsigmond, vitéz Kiss Károly* Lumnitzer Sándor, Hamvasi István, Szeder János. Főtitkár: Kenderessy Kálmán • Sportigazgató vitéz'Bertaíanffy Iván, titkár: Pintér Arnoldj pénztáros vitéz Szentpétery Béla^ ellenőr Molnár Dezsr, jogtanácsos dr k Kubinyi Béla, orvos dr. Mező Béla. A közgyűlés ezután 29 tagu igazgató-tanácsot ^választót t és ugy határozott, .logy a diszelnöki es tiszteletieli tisztségeket későbbi időpontban tölti be. Végül az elnök javaslatára a közgy -lés egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy Gömbös Gyula miniszterelnököt és Kelemen Kornélt, az OTT elnökét táviratilag üdvözli. H/Vi - - ­J§ r A Magyar Birkózó Szövetség súlyemelő, bizottsága megbízá­sából a MkVAG- sportköre vasárnap d:lutan 6 órai kezdettől rendezi meg 'X. Kőbányai-ut 45 alatti sporttelepén, szabadtéren nemzetközi súly­emelő versenyét, ameljdQ a legjobb magyar bajnokokon kivAl a követ­kező osztrák versenyzők is indulnak: Gzettl Leo,többszörös osztrák b ajnokj Seemann többszörös bajnok, Andischek, " .•" . Janich és Haala világbajnokok , Pein Európabajrok, Az érdekesnek Ígérkező ver­senyt olcsó sportjegy ékkel lehat megtekinteni* K Remete akinek vasárnap Bécsben a magyar-osztrák atlé tíkai mérkőzésen keílett volna indulnia, hivatali elfoglaltsága miatt lamordott és igy helyette Horvát - dob. H/Vi A Holtkórös távuszobajnoki varse-yt augusztus 15.-én rendezik meg 3ékésszentandrás és Szarvas között 8 km-es tavon. H/Vi Helsinki, júl. 6. Finnország-Dánia válogatott labdarugó mérkőzés 2;1« /E/E. S a a r b r ü c k e n, jul.'6. Az EC Madrid labdarúgócsapata 10.000 főnyi közönség előtt 3-2 /l-íl/ arányú győzelmet aratott a Sportfreund éa a Euaaballverein kombinált csapata felett. /E/E, £R M a a d e b u r g, jűl. '6. Az augusztus Í2-töl 19,-éig tartó Európa uszóbajntkiverseny a Nemzetközi Vszo Szövetség/EW kongresszusa-, val kezdődik. A kongresszus augusztus 11.-eh Harmónia vállalat nagy terme ben kezdődik, s azt von Tschammer üstén német sportbiztos nyitja meg. Napi renden szerepel Bulgária és Törökország felvételi kérelme, a csehek kerese uiabb Európrserleg kiiráaa érdekében, topábbá Magyarország indítványa a Kle belsburg Kupa mérkőzéseken résztvevő nemzetek számának csökkentese céljából. Maevar részről indítványozni fogják azoknak az Europarekordoknak a megszűnte " téset, melyeknek . ' megfelelő méteres távokon jobb eredmeny # szerepel. Döntenek azonkívül az 1938 evi Europacajnokiverseny es az 1935 evi Klebels berg Kupa vizipolómérközés rendezőjének a személyéről. A kongresszus az el nökség választásával ér véget. /E/E,

Next

/
Oldalképek
Tartalom