1051 találat (0,130 másodperc)

Találatok

1. 1957-07-12 / 62. szám
[...] műszakiak berekesztették A nagykőrösi ládagyáriak kérése A közelmúltban be­számoltunk arról hogy [...] létrehoztak négy KISZ brigádot Túlik István az egyik brigád vezetője kigondolt [...] ver­senyt El is kezdték Túlik István brigádja versenyre hívta Bür­ger Antal [...]
2. 1957-07-20 / 69. szám
[...] Váci Kötöttárugyárban Fiatal ember Fejes István elvtárs Alig két esztendeje hogy [...] má­zsa szerződött kenyérgabona után Régi kérése ez már a dolgozó parasztságnak [...]
3. 1957-07-21 / 70. szám
[...] felvásárlást értékesítést egy­aránt A vásárlók kérése végre le­gyenek olcsóbak a zöldség [...] sérüléseket ezen vedett utasa Malata István i szintén megsérült Mindkettő i [...] Kohut Ferenc és Sza dai István anyagi helyzetük miatt a kárt [...] Károly Csizmadia Lajos és Kohut István bugyi lakosok kezde­ményezései alapján gyűjtést [...]
4. 1957-07-27 / 75. szám
[...] mun­káját a gazdaság vezetője Zvórai István elvtársnak az irodájában kezdte majd [...] az erről készült jegyzőkönyv Hosszas kérésé után sem kerül azon­ban elő [...]
5. 1957-08-14 / 90. szám
[...] vác bottyáni tanácselnök és Kiss István adóügyi előadó azóta is hiába [...] 26 án a MÁV Igazgatóságának kérése szerint intézkedtek a visszaigénylésre vonatkozólag [...]
6. 1957-08-15 / 91. szám
[...] Hupuci Józsefet négy évre Nyúl Istvánt három évre Sze­rnek Sándort szintén [...] felfüg­gesztették Itt mondotta nekünk Tóth István a csévharaszti VB tit kár [...] a csévharaszti tanácsháza iro­dájában Tóth Istvánnal Előfizetői vagyunk ám mondja ő [...] a napokban teljesült a zuglóiak kérése Szövet se­lyem kötöttáru üzlet nyílt [...]
7. 1957-08-17 / 93. szám
[...] azo kci 1 i Farkas István Barsch nyugatnémet szo­ciáldemokrata képviselő a [...] reggel Budapestnél 335 centimé­ter RÉGI KÉRÉSE MÁR CEGLÉD LAKÓINAK hogy létesítsenek [...]
8. 1957-08-27 / 100. szám
[...] A tanács tudja hogy Pázmándiné kérése jogos ezért támogatja is Tóth [...] én ráírták elintéz­ve Budakesziről Takács Ist­vánná kérte a szomszédból át­folyik a [...] fiú című bronzszobra és Bán István táncoló fiatalokat áb­rázoló gobelinje Harmadik [...] Két ceglédberceli szom­szédos gazda Sípos István és Fo gelsinger Mihály 2100 [...]
9. 1957-10-04 / 133. szám
[...] ülése Ilyen törekvés tapasztalható Dobi István az Elnöki Ta­nács elnöke a [...] a viszonya a szövetkezetekhez Dobi István szólt arról is hogy a [...] között Philadelphiában Töb­ben megsebesültek Franciaország kérése szövetségeseihez a Tuniszba irányuló fegyverszállításról [...]
10. 1957-10-22 / 148. szám
[...] felérő módon cselekedtek mint Jónás Ist­ván a Petőfi Termelőszövet­kezet elnöke aki [...] a peregi részen nincs műtrágyalerakat Kérése nyomban teljesült a héten már [...]
11. 1957-11-14 / 168. szám
[...] magellátó Vállalat megbízott vezetője Jenei István elv­társ megígérte hogy tüzete­sen utánanéz [...] megteszi a szükséges intéz­kedéseket Farkas István c l r est nieqijei [...] itt az volt az egyetlen kérése akkora szo­bát kaphasson ahol a [...]
12. 1957-11-22 / 175. szám
[...] Hegedűs Jó­zsef Kürthy Andrásné Mé­száros István Szabó Ferenc Király Pál Hetényi [...] szaporították Mosrti még csak egy kérése volna a városi egészségügyi osztálynak [...] üzem­től Ezek között volt Sági Ist­ván Zakar János és Palásti Gyula [...]
13. 1957-11-23 / 176. szám
[...] Politikai Bizottságának tagja belügy­miniszter Sebes István kül ügymimszterlhelyettes fogadta a küldöttséget [...] a pályaudvar váró­csarnokában megjelenít Dobi István az Elnöki Tanács el­nöke Kállai [...] hogy jogos a paraszt ság kérése amikor a termel I tetési [...]
14. 1957-12-08 / 189. szám
[...] például az asszonyoknak az a kérése hogy amint gazdasági helyze­tünk megengedi [...] van rá 1 ideje Bor István Nem révülök a távolba Vem [...]
15. 1958-01-14 / 11. szám
[...] ruhában fe­hér cukrászsapkával fején Ha­tár István cukrásztanuló sa­ját maga készített hatalmas [...] kielé­gítő szövetkezeti kisáruház ami régi kérése a dabasiak nak I Sokat [...] Szvák 1 Erzsébetet és Babinszki Istvánt a blokkolás rejtelmeire iHiKiiiiiimfiiiiiHHtiiiHHHiimiimiiiiiiimiiniiiHitiiiiimiimiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiHtfiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimitHiiuiiumiM Érdemes [...]
16. 1958-01-14 / 11. szám
[...] Club képeit helyezték eL Tóth István a Vasutas Foto Club vezetőjének [...] A kiállítás alkalmával elbe­szélgettünk Tóth Istvánnal aki a Vasutas Foto Club [...] valóra vált a dunakesziek régi kérése és önállóvá lett a földműves [...] új szövetkezet ideiglenes vezetőjévé Markó Istvánt jelöl­ték Most folyik a törzstag [...]
17. 1958-02-20 / 43. szám
[...] távolugrás Csör­gei 230 magasugrás Lipcsal Ist­ván Hévízgyörk 125 Asztalitenisz Szilágyi Tibor Tú­ra sakk Búzás István Aszód CEGLED Győztesek Atlétika Súlylökés [...] klubjához már el­ment az argentinok kérése A hétvégi hazai sportesemények közül [...] telefon 59 szövő­gyárnál Nagykörös Csabai Istvánná IV Hunyadi u 24 Szentendre [...]
18. 1958-03-20 / 67. szám
[...] hely­ről bocsássanak fel szondákat Farkas István Jól fizet a fehér cirok [...] építését a kultúrotthonban Az ifjúság kérése is meghallgatásra talál Öcsán ebben [...]
19. 1958-03-27 / 73. szám
[...] dr Sík Endre külügyminisz­ter Antos István az MSZMP Központi Bizottságának pót­tagja [...] legáció tagia volt még Rostás István a Magyar Népköztár­saság berlini nagykövete [...] Központi Bi zottséirának tagia Sebes Ist­ván külügyminiszterhelyettes A visszaérkező küldöttséget a [...] vizsgálatot végző szervnek a bejelentő kérése esetén vagy ha ezt az [...]
20. 1958-03-28 / 74. szám
[...] el a lakosságot csupán egy kérése van az ipar fe­lé vegye [...] előkészületeit kezd­ték meg A Szent István nagy szálloda című vígjáték egy [...]
21. 1958-05-13 / 111. szám
[...] is Ügy hisszük jo­gos a kérése hogy a MÉSZÖV illetve a [...] A jelentkezők között van Somodi István a községi tanács elnöke Habon [...] jelentkező dolgozó parasztot is Tatay István az igaz­gatóság elnöke sze­rint ebben [...]
22. 1958-06-13 / 138. szám
[...] megye tejter­melésének mielőbbi megjaví­tásához Farkas István KépkiálIrtás a MUOSZ ban Szombaton [...] megoldották Úgy hisszük a nagykátaiak kérése is jogos Ny É ff [...] ország dalosát A bú­csúbeszédet Tömörkény István mondotta Reéz Pál egykori szegedi [...]
23. 1958-06-18 / 142. szám
[...] Zebe­gény két fiatal vezetője Krebsz István vb elnök és Gá­bor Pál [...] A község vezetőinek a má­sik kérése a Budapesti Útépí­tőhöz szól az [...]
24. 1958-06-18 / 142. szám
[...] tanács vas­tag boltívei alatt Söós Ist­ván a tanács szeretett Pista bácsija [...] Ez kü­lönben az egész utca kérése Kinn laknak a falu szélén [...] munká jáért Utoljára hagytuk Juhász Istvánná reszkető betűkkel megírt levelét Nagykőrösről [...] a farkas­nevelt fiú állatcsaládjáé Fe­kete István gólyája Kele csak egyetlen télen [...]
25. 1958-09-19 / 221. szám
[...] önmaguktól nem szűnnek meg Farkas István Mezöqazdasági újítók és feltalálók első [...] Termelőszövetkezet tagsága Az elnök Szemerédi István udvarán gyűjtik össze az eladásra [...] nyérre tejre cukorral mint első kerese tét Adni milyen csodálatosan szép [...]
26. 1958-12-19 / 299. szám
[...] csér területére terjed ki Régi kérése ez már a nagykor ősiek­nek [...] növényvédő állomás használt Elnöknek Kolek Ist­vánt választották meg 96 éves korban [...]
27. 1959-01-08 / 6. szám
[...] tanácsülések Ennek bizonyítására mondta Kassai Istvánná felvetőnő az üzemi tanács egyik [...] üzemi tanács tag­jai mondta Búzás Istvánná elvtársnő az üzem igazgatója Al [...] küld­ték őket a dolgozók Farkas István Szőlőművelő traktor l A Győri [...] nem protek­ciózom Akinek jogtalan a kérése visszautasítom Be­tartom a hivatalos utat [...]
28. 1959-01-13 / 10. szám
[...] a végrehajtó bizottság elnöke Scítmikli István Üj ember a faluban most [...] tüdőbeteg lakója szí rét A kérése meglepett olya félét hebegtem hogy [...]
29. 1959-01-27 / 22. szám
[...] Kétségtelen hogy a járási tanács kérése indokoltnak látszik hiszen a kimutatott [...] népi ellenőrzési bi­zottság tagja Pöstényi István a Magyar Nemzeti Bank vá­rosi [...]
30. 1959-04-17 / 89. szám
[...] munkában is kive­szik részüket Szent István te lepen mintegy ezer ember [...] közölnék idevágó tapasztalataikat javas­lataikat Arany István a Váci Városi Tanács vb [...] meg ami két rész­letben fizetendő Kérése az hogy szeretné elsején egy [...]
31. 1959-04-23 / 94. szám
[...] bronz Mutatja a tenyerén Édes István a Kossuth Tsz agronó musa [...] cson­tot borda maradványát mu­togat Édes István Mert az úgy volt hogy [...] eltörhette az urnát véli Édes István és elmondja még hogy ugyanakkor [...] azon­ban üzlet és a miniszter kéré­se jámbor óhaj maradt Kolumbia az [...]
32. 1959-05-07 / 105. szám
[...] támogatását Ugyancsak hasonló volt a kérése a küldöttekhez a polgármester után [...] Kerékpár 20 km 1 Méreg István Szentendre 68 perc 2 Molnár [...] öffenberger Károly Horváth Ákos Mihajlovits István és Svarcz János érték el [...]
33. 1959-06-19 / 142. szám
[...] legkorszerűbb és legnagyobb cementműve Farkas István ff Hinterberger Gyula köteke­dő természetéről [...] italboltban Udri Jánost és Plachi Istvánt verte meg Múlt év szeptember [...] bosszújától Gödöllő lakosságának az a kérése tegyenek végre pontot a Hinterberger [...]
34. 1959-07-02 / 153. szám
[...] áll Az or­vos dr Bodánszky István vezető főorvos a címe aztán [...] az utób­bi gyógyszert dr Bodánszky István saját eljárása alapján készítette Talán [...] számomra 5 hogy autót vehessek Kérése met a megyei főorvos a [...]
35. 1959-07-10 / 160. szám
[...] Zaduba Já­nos 3547 forint Drahony Ist­ván 4389 forint Ember József 3321 [...] Gra íológia jeligére üzenjük hogy kérése nem teljesíthető Képes Géza Deákvár [...]
36. 1959-07-25 / 173. szám
[...] hozzájá­rulási akció megindításával foglalkoztak Mészáros István a Haza­fias Népfront elnökének megnyitója [...] nadrágzsebébe tette Az autó­buszon Szabó Istvánná tá piószentmártoni lakos került a [...] egyik műhely­ben itt találjuk Huszár Ist­vánt Ősz hajú halk szavú munkás [...] érdeklődés hogy mi az egyesület kérése kívánsága ja­vaslata Mindezekből látható tehát [...]
37. 1959-07-28 / 175. szám
[...] nem zárkóznak el az asszo­nyok kérése elől Ke Törteiről jelentik ÜLÉST [...] bizottság régi vezetőjét Nagy X Istvánná ugyanis még csak X egy [...] Tóth Ferenc Koffen 5 stein István Lugosi Eszter Matild Lócskai Mária [...] Ferenc és Boros Julianna Farkas István és Nyikos Julianna Meghaltak Gábor [...]
38. 1959-08-06 / 183. szám
[...] ezer lakos jogos vagy jog­talan kérése felett döntenek Mert az hogy [...] megfejtői közül könyvet nyertek Király István Abony IVagjsicrű terméseredmények Budakeszin a [...] 00 Fodor András és Simon István versei 13 10 Zeneka­ri hangverseny [...] bácsi lemezeslá­dája 11 20 Lukács István cimbalmozík 11 30 Térzene 12 [...]
39. 1959-08-20 / 195. szám
[...] állatkertben a vursliban ün­nepelték Szent István nap­ját Kellett ez akkor nagyon [...] hogy itt minden jól megy István király mumifi kálódott jobbjába kapaszkod­tak [...] finom lisztet ked­ves molnárok Karsay Istvánná íme az istálló belseje Képünkön [...] Mindeddig hiába Most az állomásfőnökság kérése mellett az egész vá­ros lakosságának [...]
40. 1959-09-03 / 206. szám
[...] Oláh Dénes középsúlyban Tóth Szálkái Ist­ván nyert bajnokságot Nehéz­súlyban Kolozsvári István kitűnő birkózással a második helyet [...] mert másnap lesz az esküvője Kérése együttérzés­sel találkozott X et nem [...] és Csorba Mária óvó­nő fia István Sándor Urban Jó­zsef tsz földműves [...] Császi Erzsébet 54 éves Dinya István 5 hónapos és sallai László [...]
41. 1959-09-23 / 223. szám
[...] A Wesselényi utcai választók legnagyobb kérése tégla gyalogjáró építése volt Volt [...] sző i nem használt Balogh Istvánná Déli út 8 szám alatti [...] elismerni 400 forintra bírságolták Korpácsi István MÁV főkalauz elhullott házinyulait a [...] ítélet nem jogerős mert Korpácsi Ist­ván fellebbezett Idézzünk a fő o [...]
42. 1959-09-23 / 223. szám
[...] az a hír amelyet Oláh Ist­ván elvtársiéi a gimnázium igazgatójától hallottam [...] gombai Kossuth Tsz tagja Király István úri KlSZ vezetőségi tag Kriskó [...] munkájukért Kulik Sándorné főszakácsnő Mé­száros Istvánná Izmán Ist­vánná Szalma József né és Balogh [...] nyilatkozatát várjuk a lakók másik kérése a kerítés ügyében AKIK A [...]
43. 1959-09-24 / 224. szám
[...] zongorajátéka vezette be majd Ladányi István művé­szi előadásban szólaltatta meg Juhász [...] a föld­művesszövetkezeteket A tár­sadalmi munka kérése nem kunyerálás a tagság saját [...]
44. 1959-10-15 / 242. szám
[...] keresz­tül Mi volna a lakosság kérése hely­zetük javítása terén Szerényen megelégednének [...] amelyen a lyuk volt Szakács István most az új bejáratról gon­doskodik [...] Harsányi Ferenc Korpknai Ivánná Rosta Istvánná és Utasi Ro­zália Az elnöki [...]
45. 1959-10-17 / 244. szám
[...] part értekezletre Taxiállomás Szentendrén Kiss István felvétele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C Minden harmadik [...] Gaszt Jó­zsef Antal József Leányfalvi István akik már el is vetet­ték [...] ház épült és a lakók kérése indokolt Továbbra is javítani akarjuk [...] Ugyan­akkor tudomásul vette hogy Kovács István zöldség kis­kereskedő iparengedélyét je­lentős adóhátraléka [...]
46. 1959-10-28 / 253. szám
[...] át a Szov jetunióban Erdélyi István régész aki ez idő alatt [...] expedícióban is részt vett Erdélyi István j a közelmúltban hazatért í [...] azaz inkább a budaörsi szülők kérése meghallgatásra 4 talál 2 Prukner [...]
47. 1959-11-05 / 260. szám
[...] nagyobb minta­gazdasága volt és Csala István középparaszt aki később föld­művelésügyi miniszter [...] Szalisznyó János polgármes­ter Dr Tepper István ügy­véd főjegyző Dr Szalisznyó László [...] alatti lakos a külterületen engedély kérése nél kül épített lakóházat bár [...]
48. 1959-11-10 / 264. szám
[...] Gulyás Katalin leánya Mária Gyárfás István és Lengyel Franciska fia Ferenc [...] földműves 75 éves Egy olvasó kérése a Tiszta Nagykőrösért 44 den [...] s akit becsületes nevén Jakab Istvánnak hív nak A rongyos ruha [...]
49. 1959-11-11 / 265. szám
[...] vidéki állomá­son így van Koroknai István és Csikai Palkó hajómodeUezők az [...] volna ennek az utcá­nak a kérése Csupán egy ut­cai villanyégő felszerelése [...]
50. 1959-12-01 / 282. szám
[...] niás szerv vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el Minden esetben [...] a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme Reméljük [...] Nagy Testamentum j Magvető Békési István Petőfi nyomában Balázs Az agy [...] A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül mert ott is [...]
51. 1959-12-17 / 296. szám
[...] a közle­kedésre hárul A MÁV kérése az utasok lehetőleg elővételben váltsa­nak [...] az égitestek 17 45 Antal István hangversenye a stúdióban 18 15 [...] zenés irodalmi műsor 17 10 István napi köszöntő 17 50 Gondo­lat [...]
52. 1959-12-22 / 300. szám
[...] vezettük be annak idején Osgyáni István ipari ta­nuló aki a villamos [...] Szűcs Tibor Zsilka Ilona Túri István Attila Biró István HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Csi­kós József és [...] és Kollár Irén MEGHALTAK Nagy Istvánná sz Kovács Eszter 68 éves [...] város története 1711 ig Éri Ist­ván avatott tollából Cegléd település és [...]
53. 1959-12-31 / 306. szám
[...] pontos születési adatokat Még egy kérése van az összeíróknak a kutyákat [...] szü­lötte disznótorost evett Nagykőrö­sön Karsay Istvánná ManukMihi így gondolta tavaly év [...] oékmester és Bagí Ilona Pál István segódmun I kás és Szaszkó [...]
54. 1960-01-20 / 16. szám
[...] Ifjúsági egyes 1 Na gy Ist­ván 2 Orgovány II 3 Orgo [...] azt is megtudtuk hogy Horváth István és Pittner Pál régi labdarúgók [...] Szakosz­tályvezető Solti László tit­kár Ujcz István szövetségi képviselő Kisvári István szaktanácsadó Hanes Lász­ló gazdasági felelős [...] a csapat A páce iek kérése Gödöliőhöz Egy héttel ezelőtt hírül [...]
55. 1960-03-06 / 56. szám
[...] ülésre Szokonya László A bokrosiak kérése A város minden részében közlekedik [...] legérdekesebb­nek ígérkező for­dulattal újra Ba­konyi Istvánná jelentkezett aki konzervgyári munkatársaival kollektiven [...]
56. 1960-04-14 / 88. szám
[...] Fe­renc 39 39 ponttal Bató István 38 Szóka László 37 Hétfő [...] kijelen­tette több országnak az a kérése hogy a cselgáncsot is vegyék [...]
57. 1960-04-22 / 94. szám
[...] és az iskola vezetőségének személyes kérése az üzemek vállalatok ktsz ek [...] vállalta a részletíeladatok teljesítését Zsilka István iparügyi elő­adó és Rétsági Oszkár [...]
58. 1960-05-05 / 105. szám
[...] vezetett motorkerék­párt Válasz a Tánckedvelők kérése című észrevételre Megértéssel fogad úgy [...] na­gyobb lenne a strand Nagy Istvánná szerint azonban je­lenleg nagyobb szükségünk [...]
59. 1960-06-10 / 136. szám
[...] országos pályázaton HORGÁSZ SZERENCSE Varró István a Váci Sport­horgász Egyesület tagja [...] autóbusztúrájuk során Nagycenken felkeresték Szé­chenyi István sírját Itt Mesz lényi Miklós [...] és Nagy Rozália Éva Pardavi István gépkocsivezető és Fazekas Mária István Traupert János asztalos és Szőke [...] ezelőtt tel­jesült az erre lakók kérése a MÁVAUT megindította az első [...]
60. 1960-06-19 / 144. szám
[...] Holló brigádja Deák Jó­zsef Holló István és felesége Szabó István Bajnóczi Ist­vánná Szabó Máté Gasparavics Istvánná és Nováki János né a [...] nem kerülgette soká az ügyet kérése el volt készít­ve Nem lehetne [...]
61. 1960-10-16 / 245. szám
[...] A bizottság pedig Sz Gulyás István a mezőgazda sági állandó bizottság [...] megfelelő mennyiségű facse­metéért A bizottság kérésé az erdészetnél jó szívvel fo­gadták [...]
62. 1960-11-16 / 270. szám
[...] Ceglédi Cipőgyár kitűnő eredményei­nek Farkas István gozók terven felül még négyezer [...] mun­kások Bassó Pé­ter és Lestyák István elgondo­lásai alapján a helybeli általános [...] gazdagabban váltak el egy­mástól Podmaniczky István Jászkar a Jenő Köszönjük Ezúton [...] Benkó Sándor tanácstag Piliscsaba Sokak kérése Csepelről szeptember 1 től MA [...]
63. 1960-12-09 / 290. szám
[...] megyei képviselő volt majd Szabics Istvánná Hajdú Bihar megyei képvi­selő kapott [...] beszámolót elfogadta Az elnöklő Vess Istvánná ezután a vitát lezárta Javas­latára [...] 100 mentesítővonatot indítanak A vasút kérésé az utasok váltsák meg elővételben [...]
64. 1960-12-18 / 298. szám
[...] tagok közül Mi­chel Pált Morva Istvánt Agárdi Lászlót Kozma Gézát Bátoyszki [...] földrendezés is az alakuló közgyűlés kérésé I re A működési engedélyt [...]
65. 1961-01-05 / 4. szám
[...] meg fogja oldani Pillanatnyilag két kérése kívánsága lenne az utazóknak Reggel [...] 120 forint pénzbírsággal súj­totta TÖTH István Kocsér XII dűlő 57 szám [...]
66. 1961-01-06 / 5. szám
[...] maga szeretné haj­tani Tudom első kérése az lesz a szövetkezet elnökéhez [...] bolgárker­tész van Közülük öten Kris­tóf István és fia Sándor Iva­nov Tódor ManeTf Márton és Dimov István felkeresték a szervezőbizottságot kérve hogy [...]
67. 1961-01-06 / 5. szám
[...] meg Font Kálmánnét mi a kérése a szülőktől vagy a tanácstól [...] 000 forintos bölcsőde Köszön­jük Langer István Év elején szeretek újságol olvasni [...] alakul Marton Ferenc 17 Raffael István és Raffael Gyula 15 15 [...] nem hagyják el őket Reszeli Istvánná 111 Gombai u 8 13 [...]
68. 1961-01-06 / 5. szám
[...] mú­zeumokat Jogos azonban a SZOT kérése ha a hajó érke­zését előre [...] rákbetegség és gyógyítása dr Bodánszky István febr 28 án Az idegbetegségek [...] völgyekből így jutunk el Kovács István DCM építkezés Vác és vidéke [...] volt büntet­ve ez ideig Kovács István Fóti úti lakos a notórius [...]
69. 1961-01-10 / 8. szám
[...] évben A cifrakerti utca lakóinak kérése a DÁV hoz Örömmel és [...] jó munkát végzett B Tóth Istvánt arról isme­rik hogy kezéből csak [...] Lip ták Aurél ellen Páhán István 8 tábla Fáik Lajos ellen [...] segédmun­kás és Magó Zsuzsanna fia Ist­ván György Pesti László trak­torvezető és [...]
70. 1961-01-26 / 22. szám
[...] Józsefné 369 mun­kaegységet szerzett Fe­hér Istvánnak 523 mun­kaegységet jegyeztek be a könyvébe Engl József 317 Vaskó Ist­vánná 381 munkaegységet teljesített Nemcsak a [...] példát Varga Mártonná meg Szever Ist­vánná hogy csak egy két ne­vet [...] S P A Német Szövetség kérése Az ez évi sváb bálra [...]
71. 1961-02-14 / 38. szám
[...] Dudás Jó­zsef Csák Béla Barát Ist­ván Bor Mátyás II Szabó Ferenc [...] A DÄNSZENTMIKLÖSI Micsurin Termelőszövetkezet­ben Székely István főagro nómus vezetésével szőlő és [...] megtöltötte a termet bi­zony régi kérése az ökölvívók­nak hogy nagyobb egészség­ügyileg [...] László Tóth Erika Eszter Csá­ki István Bálint János Dezső Terézia Tóth [...]
72. 1961-02-15 / 39. szám
[...] is aktív szereplői lesznek Pavlyás István KISZ titkár megnyitó szavai után [...] köszöntötte az ünne­peiteket majd Oláh István igazgató szólt hozzájuk Ezután következett [...] az autóbuszig űzte őt H István H Pál Sz Fe­renc és [...] mert Singer Imréné kinek kinek kérése szerint választja ki az árut [...]
73. 1961-02-19 / 43. szám
[...] Amerikai Egyesült Államok elnöke Dobi Istvánnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa [...] V VS V í PINTÉR ISTVÁN SZABÓ LÁSZLÓ 21 Kállay és [...] Nagy Ferenc magukhoz hívat­ták Korányi István volt nagy­tőkést aki már 1945 [...] New York­ból az itteniek további ké­rése minden más tevékeny­ségtől válasszátok le [...]
74. 1961-03-03 / 53. szám
[...] szerdán a városi kuitúrházban Arany István elvtárs a városi tanács vb [...] sétől Bemutatta utódját is Balassi Istvánt aki Fótról ke­rült a művelődési [...] vezetőit hogy leteleped­hessen szeretett városában Kérése most nyert teljesítést amikor az [...] Adorján csillés és Dudás Adél István Kovács Mihály hon­védtiszt és Vastag [...]
75. 1961-03-09 / 58. szám
[...] a gyár vezetőségének megannyi elképzelése kérése és tanácsa az üzemrészekig a [...] meg a kertészetben Ifj Hercz István Böszörményi János és Halasi János [...]
76. 1961-03-15 / 63. szám
[...] port ver a kerék­pár Bus István az üllői Pe­tőfi Tsz fogatos [...] csak tizenkettőn jelentek meg Lázár István titkár tartalmas jó beszámolója foglalkozott [...] kiválóan A főszerep­lők közül Völgyi Istvánná Szládelk Erika és Pvrvtérné Szőke [...] az áruforgalom egyaránt kielégítő Két ké­rése azonban mégis van Szün­tessék meg [...]
77. 1961-03-16 / 64. szám
[...] Fóti László Galgamácsa 2 Búzás István Aszód Férfi csapat 1 Aszód [...] és a pedagógusok közül Mack István Bende Antal Klocz István Takács Pál A hallgatók megígérték [...] tanfolyamon A jubileumra készülődő uionoriak kérése A Monori SE 1961 április [...]
78. 1961-03-22 / 69. szám
[...] festőművész kiállítását Budapesten a Csók István Galériában Megnyitó be­szédet dr Farkas [...] MTI jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxvxxxxxxxxxxvxxxxxx xxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxx cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxx PINTER ISTVÁN SZABÓ LÁSZLÓ 46 Ig en [...] Arra is emlékszem hogv rengeteg kérése volt Ezt hívjuk fel telefonon [...]
79. 1961-03-31 / 77. szám
[...] az áthaladó gépjár­művek vezetői Többek kérése volt már hogy a lap [...] nagytemplomban Kornyik Mária és Csendes Ist­ván április 2 án délután 4 [...]
80. 1961-07-12 / 162. szám
[...] is kapjanak elegendő sört Farkas István Szíík a strand Nagykátán telhető [...] tyán és Vidéke Körzeti Fmsz kérése felettes szerveinél nem talál süket [...]
81. 1961-07-15 / 165. szám
[...] eket is vetettünk mondja Perényi István a tsz elnöke Az inárcsiak [...] azokat meg a vetőgé­pek Böbéik István a tsz fő­könyvelője a következőket [...] karmánv termelésére így vélekedik Perényi István elv­társ A jő lehetőség kihasz­nálása [...] a falu becsülete Ai erdőkertesiek kérése Zábrádi Antalné Erdőker­tesről nyolc kilométer [...]
82. 1961-07-25 / 173. szám
[...] szemben A bolt vezetője Bessenyei István szerint a mostani lel­tározás a [...] de legyen éber is Berényi István Nagymama is úgy járt mint [...] vezető­jének és dolgozóinak is van kérése mégpedig a közönség­hez Azt várják [...] Eszter segédmunkás leánya Edit Vörös István gépkocsivezető és Szálas Erzsébet leánya [...]
83. 1961-08-02 / 180. szám
[...] Ta nács végrehajtó bizottságá­nak Fröhlich István elvtárs a járási tanács tagja [...] a Határcsárda külön helyisé­gében Szelényi István az 5 sz választókerület tanács [...] még a lakáscímét is mert kérése van az olvasó kö­zönséghez Ö [...]
84. 1961-09-01 / 206. szám
[...] korábbi határozatok végre­hajtásáról Ezután Mészáros István a Táncsics Tsz elnö­ke terjesztette [...] ha­táridőt Azért Se haragudjon hogy kérése ellenére nem küldünk az ön [...] harcoltak a megtisztelő címért GÖNCZÖL ISTVÁN abo­nyi lakos motorkerékpárjával a főútvonalra [...]
85. 1961-10-10 / 239. szám
[...] rajta Hét éve igé­nyel lakást kérése jogos in dbkolt Grosz Mihályné [...] otthon betonalapját ez ideig Harmat Istvánnak Ferenci Sándornak Rózsa János aiki [...] Kiss Ferenc Tóth László Harmat István Mol­nár Nándor Gólya János Balogh István vonatkísérőket és Sári Tibor szobi [...]
86. 1961-10-12 / 241. szám
[...] visszaélése két leleplező a jogos kérése két tolmácsoló betűsorok alatt gyakran [...] között i az országúton Homa István í csemői lakos okozta aki [...] kö­vetkeztében Hegedűs bal lába Homa Istvánnak pedig mind­két lába törött el [...]
87. 1961-10-24 / 251. szám
[...] ifjúsági aka­démia évadnyitó előadásán Balassi István igazgató elő­adása az emberi társadalom [...] és a Pest­re bejáró váciak kérése is hogy szervezzek meg úgy [...] nyújtsak a nagy közönségnek Arany István vb titkár sével az adóterhek [...]
88. 1961-11-17 / 271. szám
[...] kocsira való lu­cernát rázogat Csető István tehenész Muszáj nekik kedvezni különben [...] bérletesek tolakod­tak fel Az utazóközönség kérése nézzenek utána győződjenek meg az [...] csomag A telepvezető beszél Szabó Istvánt búcsúztatja Az idős ember nyugdíjba [...] biztosak va­gyunk benne hogy Szabó Ist­ván örömmel fog jönni kisegí­teni bennünket [...]
89. 1961-12-09 / 290. szám
[...] DECEMBER 9 SZOMBAT Egy édesanya kérése Négy éve fekszik Antal Já­nos [...] kí­váncsiságának kielégítése ked­véért felkerestük Annus Ist­ván MÁV műszaki tanácsost aki részt [...] dolgozó Kiss László né Szabó Istvánná továbbá a brigád leánytagja Szalui [...] Ráérő órák­ban faragtam Dr Györfi Ist­ván a nei es kutató mindig [...]
90. 1961-12-17 / 297. szám
[...] tartotta e havi ülését Sztano István elnökle­tével A lejárt határidejű ha­tározatok [...] nagy figyelemmel hallga­tott előadáshoz Széliéi István Vitéz Kálmán Mészáros György Szikora [...] gellér János Tcnköly Imre Óvári István Kun László szóltak hozzá elismerve [...] né CIKKÜNK NYOMÁN Egy édesanya kérése cím­mel a közelmúltban cikket közöltünk [...]
91. 1962-01-26 / 21. szám
[...] tanácstag minden vona­lon továbbá Nagy Istvánná főkönyvelőnő Tanácsüléseken és kisgyű léseken [...] magáévá amely egy­ben Abonyi Jánosmé kérése is Rivnyák Károlyné Maglód MOHOB [...] Erzsé­bet Dobossy Tamás pedagó­gus Hatlaczki István és Bar tos István Mikor adják elő az ope [...] ben­nünket a zene birodalmába Valentsik István énektanár bácsi ötlete és munkája [...]
92. 1962-02-11 / 35. szám
[...] Tsz párttitkára ázíti ya zíók kérése A mindig több és több [...] Sándor Mihálynét Vicián János­iját Galambos Istvánt meg a többieket A kályha [...]
93. 1962-02-28 / 49. szám
[...] azt kérte hogy fogatos lehessen Kérése telje­sült sőt jó ideig a [...] várható nyeremé­nyek adminisztrációjáról tá­jékoztatott Katkó István szer­kesztő figyelmeztetett hogy hangosan és [...]
94. 1962-03-27 / 72. szám
[...] zárkózik el a csobánkai gyerekek kérése elől s remélhetőleg tavasszal már [...] erővel megkezdőd­jön a munka Batu István párttitkár
95. 1962-04-17 / 89. szám
[...] volt a szálló személy­zetének a kérése úgy tizen­egy óra táján hogy [...] Koncz Mária Kiss Katalin Rigó István László Nagy Tibor Késik Margit [...] éves Abony Házasságot kötöttek Juhász Ist­ván és Bárány Sándorné szül Ki­rály Erzsébet Lengyel Béla és Tóth Istvánná szül Földi Anna Elhaltak Bartucz [...]
96. 1962-06-16 / 139. szám
[...] Szemléltetőként egy két pél­dát a kérésé ék alakulásáról Adamcsik József fogatos [...] egészség ügyi osztálya Igen Szende István dok­tor vagyok Szeretnék felvilágosítást kérni [...] MAGYAR SZOVJET BARÁTSÁG HÁZÁBAN Kristóf István az MSZBT főtitkára péntek délután [...]
97. 1962-06-16 / 139. szám
[...] ülést tartott melynek ke­retében Kele István elnökségi tag kezeiből a község [...] panasz a menetrendre A SZŐLÓSNYARALÓIAK KÉRÉSE A Budapest Keleti pályaud­var és [...]
98. 1962-06-20 / 142. szám
[...] Sándor megyei főorvos dr Nagy István járási főor­vos dr Killner György [...] hiszen annyian vannak akik Hranka Istvánhoz hasonlóan 50 munkaórát vállaltak Varga [...] közeljövőben Gy S A KIRÁNDULÓK KÉRÉSE Monor község adottságainál fogva különösen [...] vecsési Vegyes Ktsz ben Labáth Istvánná és Öhegyi Jánosné Foto Kútvölgyi [...]
99. 1962-06-26 / 147. szám
[...] ez a prognózis beválik Gyenes István Postamunka Beirutba Ezer pizsamát indítottak [...] idején Reméljük hogy a pa­naszosok kérése a jobb kenyér
100. 1962-07-17 / 165. szám
[...] határában a Tetétlen dűlőben Markó István tszcs elnőköt és Vejne Lajos [...] tárgyakat Ezt igazolja a KISZ kérése is a Hel sinkt V [...]