Pest Megyei Hirlap, 1959. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I LA PIA Mi újság a ráckevei járásban? (3. oldalon) PEST MEGYEI ni. ÉVFOLYAM, 204. SZÄM ÁRA 50 FILLÉR 1959. SZEPTEMBER 1. KEDD Hazaérkezett a Szovjetunióból ö magyar újságíróküldöttség Hétfőn délelőtt hazaérke­zett a magyar újságíróküldött­ség, amely Gyáros László­nak, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatala elnökének vezetésével kéthetes látoga­tást tett a Szovjetunióban. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren a magyar sajtó munkatársai, valamint V. A. Koroljov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövetségének sajtóattaséja fogadták. Új mélyfúrású kút Bahason Hétfőn reggel Dabason a földművesszövetkezet Biksza Miklós úti központja udvarán mélyfúrású kút fúrását kezd­ték meg. A központi irodák mellett a ház utcai frontján van a szövetkezeti cukrászda, szembe vele, a másik oldalon a szövetkezeti italbolt, ame­lyet éppen most tataroznak, mert a helyén még szeptem­berben meleg ételt kiszolgál­tató kisvendéglő nyűik meg. Hruscsov érdekes beszéde a nemzetközi helyzetről Hruscsov vasárnap felesége és leánya társaságában Mihail Solohov szovjet író meghívá­sára a Rosztov-területen levő Sztanyica Vesenszkajába lá­togatott és ott beszédet mon­dott. Beszédének jelentős részét a nemzetközi helyzet kérdései­nek, a békés együttélés prob­lémájának, a szovjet és az amerikai kormányfő közelgő találkozásainak szentelte. Hangsúlyozta, hogy jó szándékokkal utazik az Egyesült Államokba, az­zal a hő óhajjal, hogy elősegítse a nemzetközi feszültség enyhülését, a béke megszilárdulását. — Hajlandók vagyunk olyan intézkedésekre — mondotta — amelyeknek segítségével fel le­het olvasztani a hideghábo­rú jegét és amelyek lehető­Hogyan kaphatnak éjszakai szállást a mezőgazdasági kiállításra érkezők ? A múlt évekhez hasonlóan az idén is gondoskodnak a vidékről a mezőgazdasági ki­állításra érkezők elszállásolá­sáról. A Városligetben levő Petőfi-pavilonban 3500 ágy áll rendelkezésre. Az egysze­ri szállás díja 8 forint. Gon­doskodnak továbbá 100C sze­mély elszállásolásáról a fize­tővendég-szolgálat keretében. Az elsőosztályú egyágyas szál­lás 30 forint, a másodosztá­lyú egyágyas 20 forint, az el- sőcsztályú kétágyas szállás díja 40 forint. Az elsőosztályú háromágyas szállás 50 forint­ba, a másodosztályú három­ágyas 40 forintba kerül egy éjszakára. Az egyéni utazók a kiállítás területén lehetőleg a korai órákban biztosítsák a szállást az Express Utazási Iroda pavilonjában, míg a fi­zetővendég-szolgálati igénybe­vételre a Fővárosi Idegenfor­galmi Hivatal pavilonjában lehet majd jelentkezni. A csoportosan utazók lehetőleg két nappal előbb jelentsék be igényüket akár táviratban „Agrex fair” címre, akár te­lefonon 330—97C, Szolnoki Istvánnál; vssfssssss's*ssssjyssyjvssssssssvssvj*7ssssjv’ssssss**sssss/yrsssssysssrssss*rssssssssssss< 5 l J ISTÁLLÓ A NAGYKOROS! PETŐFI TSZ-BEN Elkészült a nagykőrösi Petőfi Tsz 98 férőhelyes, önitatós modern tehénistállója, 38 vagon befogadóképességű mag­tárpadlással. A képen: „beköltöznek'* a „lakók”; éppen jászolhoz kötik a teheneket vé teszik, hogy a népek fel­lélegezzenek. Reméljük, az Egyesült Államok kormányát szintén hasonló elgondolások vezetik. — Minden józangondolko­dású ember előtt világos — folytatta a szovjet kormány­fő —, hogy a szovjet—ameri­kai kapcsolatok megjavulása nemcsak a Szovjetunió és az Egyesült Államok népeinek, hanem minden ország népé­nek, a nagy és kis népeknek egyaránt hasznára lenne, mert a népek nem akarnak hábo­rút, hanem tartós békére vágy­nak. — Ma a szó szoros értelmé­ben minden embert érdekel és foglalkoztat a világ békéjé­nek biztosítása. Joggal tekin­tik ezt a kérdést a nemzetközi élet fő problémájának. Hrus­csov a továbbiakban rámuta­tott, hogy a nemzetközi helyzet — ha a fő kérdést; a béke fenn­tartásának lehetőségét te­kintjük — már nem rossz, sőt azt mondhatni, hogy jó. Hruscsov beszélt Adenauer nyugatnémet kancellárnak a szovjet kormányfő augusztus 18-i üzenetére adott válaszá­ról is. —■ Első olvasásra — mon­dotta Hruscsov — ez a válasz kedvező benyomást kelt. El­sősorban meg kell állapíta­nunk, hogy e válasz hangne­me tartózkodóbb és ebben a vonatkozásban lényegesen különbözik a bonni kormány dokumentumainak eddigi stí­lusától. — Adenauer üzenete igen fontos, kérdéseket érint. Ki­fejezi azt az óhajt, hogy jussunk jobb megértésre e kérdésekről országaink együttműködésének fejlő­dése érdekében. ; Ha e szavakat tettek követik, j akkor feltehető, hogy átlép- § hetjük majd azt az e'válasz- | tó vonalat, amely közöttünk ^ a nemzetközi helyzet megol- ^ dást sürgető kérdéseinek | megítélésében fennáll és lépé- ^ seket tehetünk a nemzetközi ^ feszültség enyhítésének, a ^ Szovjetunió és a Német Szö­vetségi Köztársaság közötti ^ viszony megjavításának útján. ^ — Szeretnék, ha a Német ^ Szövetségi Köztársaság kor- ^ mánya részletesebben kifej- & tené javaslatait olyan fontos ^ kérdések megoldását illetően, ^ mint a leszerelés, a háború ^ maradványainak felszámolása, | országaink együttműködésé- ^ nek fejlesztése. Véleményünk ^ szerint — ha a másik fél is ^ úgy akarja — ^ ezek a kérdések nem ^ megoldhat atlannk. Meg- $ oldhatók, ha a nyugati Indulás az iskolába SZÜRET ELŐTT Fölkészült a szőlő, a must és a bor átvételére a Fest—Szolnok megyei Állami Pincega adaság Kertek alatt az ősz, közeleg a szüret. Megkértük hát a Pets—Szolnok megyei Állami Pincegazdaság vezetőit, ad­janak tájékoztatót arról, ho­gyan készült fel a vállalat a termés átvételére. Farkas Gábor igazgató és Szigeti György, a felvásárlási főosz­tály vezetője elöljáróban el­mondták, hogy a vállalat Pest, Szolnok és Komárom megyében összesen 64 ezer kát. hold szőlő termését vásá­rolja fel. Pest .megyében a harmadik negyedévi terv szeptember hónapra 10 400 hektoliter fel­vásárlását irányozza elő. Ha azonban az időjárás kedvező lesz, s a szőlők fokozatosan érnek be, ennek a mennyiség­nek jelentős része majd csak a negyedik negyedévben ke­rül átvételre. A negyedik ne­gyedév felvásárlási terve 134 100 hektoliter. — Milyennek ígérkezik az idei termés? — tettük fel a kérdést Farkas Gábor igaz­gatónak. A harmadik — végleges — termésbecslés most van fo­lyamatban. Az első kettő alapján azt mondhatjuk, jó termésre van kilátás, de nem lesz rekordtermés. Mennyiségileg talán vala­mivel alatta marad a ta­Az új istálló kívülről (Gábor Viktor felvételei) tunk szükségtárolóhelyekről is. Szigeti György a fentiek ki­egészítéséül elmondotta még, hogy ugyancsak a tárolási nehézségeken kíván segíteni a vállalat összesen 63 ezer hektoliter must tervezett sű­rítésével. Az átlagosan 18—20 cukorfokú mustot 65—66 cu­korfokosra sűrítik vaakum alatt a Nagykőrösi Konzerv­gyárban. A must így méz­sűrűségű lesz, térfogata egy- harmadára csökken, ennyi­vel kevesebb hely szükséges tehát tárolásához. A sűrített mustot egy­részt csemegeborok éde­skéséhez használják, to­vábbá a konzervgyárak dolgozzák fel készítmé­nyeikhez, jelentős részét pedig külföldre szállítják. Befejezésül hangsúlyozták a vállalat vezetői, hogy — tekintettel a tavalyi kitűnő szőlőtermésre, amelynek ered­ményeként még tetemes mennyiségű óbort tárolnak a pincészetek —, a fenti intéz­kedések ellenére is előáll­hatnak nehézségek az átvé­telnél, különösen akkor, ha az időjárás esős lesz és a szőlők rohamosan beérnek. Éppen ezért a vállalat fel­kérésére a Pest megyei Fel- vásárlási Operatív Bizottság á megyei tanács mezőgazda- sági osztályán keresztül fel­hívta a helyi tanácsokat, hogy csak a tökéletesen be­érett szőlők szüretelésére ad­janak engedélyt. Emellett a vállalat ezúton is kéri a ter­melőket, hogy az átvétel időpontját minden esetben előre be­széljék meg a pincészetek vezetőivel és a megbe­szélt időpontot feltétle­nül tartsák be. Az átmeneti átvételi nehézsé­geket, a torlódást ugyanis csak így lehet elkerülni, il­letve minimálisra csökken­teni. \ hatalmak őszintén óhajt- $ ják az égető nemzetközi 5 problémák békés rendező- 5 sét. — Országunk helyzete ma $ igen jó — mondotta. — Ez $ annak eredménye, hogy a $ nép megbonthatatlan egység- $ ben sorakozott fel szeretett $ kommunista pártja mögé. ; Hruscsov ezután Mihail $ Alekszandrovics Solohov író $ munkásságát méltatta. — Az utóbbi években — $ mondotta — Mihail Alefc- $ szandrovics nemegyszer tett $ utazást külföldön kiváló ered- $ ménnyel. Mindenütt mint a; legnagyobb szovjet írót, mint $ a szovjet kultúra képviselő- $ jét fogadták. ; — önök tudják, hogy $ Eisenhower elnök meghívá- 5 sára hamarosan az Amerikai ^ Egyesült Államokba utazom. ^ Meghívom erre az útra Mi-1 hail Alekszandrovicsot. Azt J hiszem, neki is hasznos lesz, 5 ha közelebbről megismeri a | mai Amerika életét. i ______________________ S! v alyinak. minőségileg azonban — különösen, ha az időjárás kedvezően napos lesz — most is el­érik a borok a tavalyi 11 Malligand fokos átlagot. — Milyen intézkedéseket tett a vállalat az átvétel za­vartalanságának biztosításá­ra? — Pincészeteinkben és al- pincéinkben már minden szü­retre kész állapotban van. A hordókat kijavították, a gépi berendezéseket rendbe­hozták és gondoskodtunk az átmenetileg szükséges na­gyobb műszaki, adminiszt­ratív és egyéb létszámról is. Ezeknek kioktatása a szük­séges tudnivalókra időben megtörténik. A múlt évi szüret kezdete óta a megye pincészeteiben összesen 4170 ketoliter ce­ment- és ászokhordóval nö­vekedett a tárolótér. Ugyan­akkor ceglédi pincészetünkben 12 ezer, a nyársapáti pin­cészetben pedig összesen 20 ezer hektoliter befoga­dására alkalmas cement­hordó építése van folya­matban. Ezeknek december 31-ig kell ,elkészülniük. Amennyiben fazonban a hordók belső üve- ^ gezéséhez szükséges anyagot $ az építő vállalat időben meg ^ tudja szerezni, Cegléden és $ Nyársapá tin is 6—6 ezer ^hektoliter szüretre már tölt- ^ hető lesz. A további 20 ezer ^hektoliter azonban csak a | jövő év első hónapjától kezd- $ ve jöhet számításba, mint a ' tárolótér kapacitásának nö- ] vekedése. •> A szüretre egyébként ^ 200—300 hektoliteres alu­< minium tartályokat is fel- jj állítunk több pincésze- § tünkben, * ^ amelyeknek gyártása már fo- $ lyamatban van. Gondoskod-

Next

/
Oldalképek
Tartalom