Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

lex. EST E G VEI VILÁG PROLETÁRJAIEGYESÜLJETEK! „Vádolom az asszonyi pletykát! ” (5. oldalon) MSZMP PEST III. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ME G Y El B I Z 0 J T S ÁG A í S • \ ■ ARA 50 FILLER A MEGY E J T Á ÁCS LAPJA' m 1959. JÚLIUS 1. SZERDA Kozlov és Nixon beszéde a New York-i szovjet kiállítás megnyitásakor Hruscsov üzenete as amerikai néphez New York legnagyobb kiál­lító . termében hivatalosan megnyílt a szovjet kiállítás, emely bemutatja a Szovjet­unió tudományos, műszaki és kulturális eredményeit. A megnyitó ünnepségen be­szédet mondott Nixon, az Egyesült Államok alelnöke és Kozlov, a szovjet miniszterta­nács első elnökhelyettese. Kozlov kijelentette, hogy a kiállítás — ha nem is teljes — minden esetre helyes képet ad a szovjet emberek mindennapi éle­terői, vívmányairól és tö­rekvéseiről. Emlékeztetett a Szovjetunió nagy tudományos sikereire, a szputnyikokra. és a mestersé­ges bolygóra, majd hangoztat­ta,. hogy a szovjet nép ma ha­talmas lendületű építőmunkát végez, gyorsan fejleszti a tu­dományt és a termelést, kiak­názza az ország hatalmas ter­mészeti kincseit. A béke meggyőződéséé hivei vagyunk — folytatta —, sze­retjük és becsüljük a békét, de persze nem azt az ingatag békét, amelyet joggal nevez­nek hidegháborúnak. A szov­jet nép valódi tartós békére vágyik, ez pedig csak úgy biz­tosítható, ha az államok elfo­gadják a békés együttélés el­vét. A szovjet—amerikai kap­csolatokról Kozlov megállapí­totta, hogy a kiállítások cse­réje és több más tudományos, kulturális és művészeti kap­csolat elősegíti majd a ma még fennálló előítéletek és helytelen elképzelések kikü­szöbölését a két állam viszo­nyából. A szovjet—amerikai ke­reskedelem fejlesztése az egyenjogúság alapján mindkét nép érdekeinek megfelelne, szilárdítaná a két ország po­litikai kapcsolatait és a nem­zetközi feszültség további eny­hítését szolgálná — mondotta. Más gazdasági kapcsolatok fejlesztésére is megvannak az objektív lehetőségek. Sok mindent megtanulhatunk egy­mástól. A szovjet nép eltö­kélte, hogy felülmúlja az Egyesült Államokat a békés termelés általános színvonala és az egy főre jutó termelés tekintetében. Versenyezni sze­retnénk. hogy hazánk gazda­gabb legyen, hogy az emberek jobban táplálkozzanak és öl­tözködjenek. jobb lakásban lakjanak, magasabb színvona­lú szellemi életet éljenek. Kozlov ezután hangoztatta, hogy a Szovjetunió arra tö­rekszik. hogy jószomszédi kapcsolatok alakuljanak ki az Egyesült Államokkal. Az államférfiaknak, így a kor­mányfőknek is gyakrabban kellene találkoznick a ha­laszthatatlan kérdések meg­vitatására. Befejezésül Kozlov felolvasta Hruscsov miniszterelnök üze­netét. amelynek teljes szövege így hangzik: ..Örömmel ragadom meg az atkáimat, hogy a New York-i szovjet kiállítás megnyitásán a Szovjetunió népei, a szovjet kormány és a magam nevében szívélyes üdvözleteimet és leg­jobb kívánságaimat, küldjem az amerikai népnek. A szovjet kormány reméli, hogy a kiállítások cseréje job­ban megismerteti egymással a kát ország népét., ez pedig két­ségkívül elősegíti az USA és a Szovjetunió jobb, kölcsö­nös megértését. A két ország kölcsönös meg­értése és baráti kapcsolatai a világbéke megőrzésének leg­jobb biztosítékát jelenthetnék. Mi. szovjet emberek mélyen meg vagyunk győ­ződve róla, hogy az élet­forma, a politikai és a szo­ciális rendszer különböző­sége nem akadályozhatja a Szovjetunió és az Egyesült Államok népeinek gyümöl­csöző együttműködését. Jöjjön hát el az az idő, ami­kor a pusztító fegyverek elő­állítása helyett az anyagi ja­vak és a szeliemi értékek ter­melésében folyik majd a ver­sengés. Egyesítse erőfeszítéseit az amerikai és a szovjet nép azért, hogy biztosítsa a békét, s olyan feltételeket teremtsen ezen a bolygón, hogy az em­bereknek ne kelljen félve gon- dolniok saját jövőjükre és az utódok nemzedékeinek jöven­dőjére. N. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke." Richard Nixon, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, hogy a New York-i szovjet kiállítás és a moszkvai ame­rikai kiállítás az 1953 januári szovjet—amerikai egyezmény legfontosabb eredménye. Han­goztatta, hogy a két ország kapcsolatainak bővítése fon­tos és szükséges. A most megnyíló kiállítá­son az amerikai nép meglát­hatja a Szovjetunió nagy vív­mányainak sok-sok példáját: az ipari termelés gyarapodá­sát, a tudomány és a technika sikereit, a közlekedés, az építőipar, az egészségvédelem és a társadalombiztosítás vív­mányait. — Tudom, hogy az egész amerikai nép ne­vében szólok, ha kijelen­tem, hogy örülünk a Szov­jetunió gazdasági fejlő­désének — mondotta. Nixon üdvözölte a békés együttélés eszméjét és han­goztatta, hogy ez az egész em­beriség sorsának jobbrafordu- lását eredményezheti. Eisenhower, az Egyesült Államok elnöke és Nixon al- elnök röviddel a megnyitó ünnepség előtt megtekintette a szovjet kiállítást. A két vezető amerikai államférfit Kozlov, a szovjet miniszter- tanács első elnökhelyettese és Menysikov nagykövet kísérte végig az óriási kiállítóterem­ben. Eisenhower nagy érdek­lődéssel szemlélte a kiállított tárgyakat és megkóstolta a krimi bort, valamint az orosz pezsgőt. Nixon alelnök külö­nösen a Lenin atommeghajtá­sú jégtörő modelljénél töl­tött hosszabb időt. Nagy tet­széssel nyilatkozott a szovjet típus-lakásokról is. A nyugati hírügynökségek tudósításaikban megjegyzik, hogy 1939 óta ez az első szov­jet kiállítás az Egyesült Ál­lamokban. Az AFP tudósítója kiemeli azt az óriási érdeklő­dést, amely a kiállítás iránt megnyilvánul. Véleménye szerint a kiállítást több mint eg.ymillióan fogják megláto­gatni. Az amerikai külügyminisz­térium egyébként közölte Frol Kozlov amerikai láto­gatásának vázlatos hivatalos programját. Eszerint a szov­jet minisztertanács első el­nökhelyettese kedden reggel Washingtonba utazik, útját Camdenben félbeszakítja, hogy megtekintse az atom­meghajtású hajók gyárát, majd Philadelphiába utazik és a késő esti órákban repülő­gépen érkezik Washingtonba. A fővárosban Nixon alelnök fogadja. Szerdán előbb Her- ter külügyminisztert keresi fel hivatalában, majd a Fe­hér Házban meglátogatja Ei­senhower elnököt. Valószínűnek tartják, hogy a szovjet és az amerikai ál­lamférfiak rövid eszmecserét folytatnak majd a berlini és a német kérdésről, a külügy­miniszteri értekezletről, a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetéséről és más nem­zetközi problémákról. A TU-114 sikere New Yorkban Mint a TASZSZ jelenti, va­lamennyi New York-i lap nagy terjedelemben foglalkozik a TU—114-es turbólégcsavaros szovjet eriásgép kiváló teljesít­ményével. A gép, amely Koz lov első miniszterelnökhelyet­test és kísérőit 11 óra alatt vit­te Moszkvából New Yorkba, 8191 kilométeres utat tett meg leszállás nélkül Skandinávián és az Atlanti-óceán északi ré­szén keresztül. A világ legnagyobb utasszál­lító gépének fényképét első ol­dalon közük a lapok. Szenzá­ciós szalagcímeik hírül adják, hogy a sarlóval és kalapáccsal ékesített gép tökéletes bizton­sággal tette meg az utat és si­mán ért földet. Amerikai szakemberek el- mondtáJk, hogy a gép elektroni­kus műszerei és egész beren­dezése nagyságban és súlyban jelentősen felülmúlja a legmo­dernebb típusú nyugati utas­szállító repülőgépeket. A péceli Zöldmező Tsz-ben A péceli Zöldmező Ter­melőszövetkezet tagjai ebben az esztendőben is gondos munkával teremtették meg a bőséges aratás alapját. Mun­kájuk szép eredményekkel biztat. Termésátlagaik ki- emelkedőek, s jelentős jöve­delmeket várnak. Őszi árpá­ból 17—18 mázsás, búzából 15, rozsból 11—12, zabból pedig egész nagy, mintegy 1.3—14 mázsás holdankénti átlagot jósolnak. Az árpa aratását már meg is kezdték. A bú­zára a jövő héten kerül sor. Rövid idő múlva pedig hatal­mas paradicsomtáblák ontják majd gazdag termésüket, amelynek jelentős része ex­portra megy. Az aratással egyidőben épít­kezés is folyik a termelőszö­vetkezet tanyáján. Rendbe­hoznak egy romos épületet, új istállót építenek, megte­remtik a szükséges kereteket az állatállomány szaporításá­hoz. Erről a szorgos munká­ról számolunk be képripor­tunkban. A nemzetközi szövetkezeti napra készül a nagykátai járás A nagykátai járásban hét­főn délelőtt a nemzetközi szö­vetkezeti nap előkészítő bizott­sága megbeszélést tartott. A bizottság úgy határozott, hogy Tóalmás, Szentlőrinckáta és Pánd községekben helyileg tartják meg a nemzetközi szö­vetkezeti nap ünnepségét, míg Nagykátán nagygyűlést tarta­nak, ahova meghívják a többi községek termelőszövetke­zeteit, földművesszövetkeze­teit, kisipari szövetkezeteit és az egyénileg dolgozó parasz­tokat; Az ünnepség július 5-én dél­előtt 10 órakor kezdődik (jó idő esetén a járási tanács ud­A Nagybudapesti Gépállomás egyik aratógépével Pettendi László traktoros és Bartalits Andor tsz-tag vágják az őszi árpát. ''arán, rossz idő esetén a já­rási tanács kultúrtermében). Egész napot betöltő sport- és kultúrműsor szórakoztatja a megjelenteket, reggel zenés ébresztő köszönti a község la­kosságát. A helyi földművesszövetke­zet lacikonyhát állít fel, meg­felelő hűsítő italokról gondos­kodik és a környékbeli föld­művesszövetkezetek népi zene­karai szórakoztatják a meg­jelenteket, A járási tanács nőbizottsága kézimunka kiál­lítást is rendez a járási tanács vb. termében. A nemzetközi szövetkezeti nap ünnepségeit nagy érdeklődés előzi meg. A megyei főorvos véleménye: kórházat kell építeni Vácott A learatott területeken azonnal munkába áll Csökmei Já­nos traktoros, s elvégzi a tarlóhántást. Gyors ütemben fejlődik Pest megye egészségügyi háló­zata. Már a megye valameny- nyi községében van orvos és jelentős összegeket fordítanak arra a célra, hogy minél köze­lebb vigyék a dolgozókhoz a szakellátást. Ezt igazolja az a közel 10 millió forint is, ame­lyet az idén költenek az egész­ségügyi létesítmények építé­sére. így például Érden már megnyílt, Dabason, Gyomron pedig most épül az orvosi rendelő. Hasonló mértékben fejlődnek a szülőotthonok és fokozatosan épülnek az orvos­lakások is. — A megye orvosellátása igen jó — mondotta dr. Bé­kés Zoltán, a megyei tanács egészségügyi osztályának ve­zetője. Már valamennyi járási szék­helyen van rendelőintéze­tünk, amivel rajtunk kí­vül esak néhány más me­gye büszkélkedhet. A kórházi ellátottságunk azon­ban még hiányos. Ezen a té­ré« legfontosabb tennivalónk, hogy a megye térképén, azt a bizonyos „fehér foltot’“ jelentő váci. szobi járási részt eltün­tessük. Magyarán mondva: kórházat kell építeni Vácott. Itt ugyanis az a helyzet, hogy a két járás kb. 140 000 lakos- sának csak eev 110 ágyas kór­háza van. Ez a rohamosan iparosodó vidék, különösen Vác és környéke, évről évre § fejlődik. Hamarosan megkezdődik a Váci Ce­mentgyár építkezése, nö­vekszik a gyárak munkás­létszáma stb., már ezek a tények is sürgetik egy kórház építését. Véleményem szerint ide egy 400 ágyas létesítményt kellene építeni. Ennek beruházási ösz- szege 65 millió forintot tesz ki. Nagy összeg ez. de feltétlenül szükséges kiadás. Ebben az ügyben tett eddigi lépéseim kedvezőek, s én minden erő­met arra fordítom, hogy Vá­cott mihamarabb felépüljön a kórház. (g. f.) Aláírták a lengyel—bolgár közös nyilatkozatot Hétfőn Varsóban aláírták a bolgár párt- és kormánykül­döttség lengyelországi tartóz­kodása alkalmából kiadott len­gyel—bolgár közös nyilatkoza­tot. A nyilatkozatot, amelynek szövegét szerdán teszik közzé, lengyel részről Wladyslaw Go- mulka, a LEMP első titkára és Jozef Cyranlciewicz miniszter- elnök, bolgár részről Todor Zsivkov, a BKP első titkára és 'Anton Jugov miniszterelnök írta alá. A gabonatábláktól néhány száz méternyire, a tanyaköz­pontban, kőművesek dolgoznak, az ÉM 22. Építőipari Vál­lalatának emberei. Május végén kezdték el egy 78 férő- | helyes tehénistálló alapozását. Az épület szeptember kö- ! zepére, határidő előtt egy hónappal kész lesz. Ehhez se- ! gítséget adnak a vállalat munkásörei is, akik például most ! szombaton és vasárnap társadalmi munkában falaznak, ! hogy ezzel is gyorsítsák a termelőszövetkezet istállójának ; építését. $ (Tenkely Miklós felvételei) í /"SSSS'SSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS* Kétnapos tanfolyam kezdődött az újonnan választott szakszervezeti titkárok részére Kedden a vasas szakszerve­zet székházában kétnapos tanfolyam kezdődött 52 újon­nan választott szakszervezeti bizottsági titkár részére. Az előadásokon és a konzultá­ciókon megismerkednek a ve­zetés legfontosabb módszerei­vel, a szocialista munkaver­seny, a társadalombiztosítás az üdültetés, a munkásellá tás, a bérezés elvi kérdéséivé

Next

/
Oldalképek
Tartalom