Pest Megyei Hírlap, 1960. április (4. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

I t * í 1 \ HHH PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. ÉVFOLYAM. 18. SZÁM ARA 50 FILLER 196«. ÁPRILIS 1. PÉNTEK Hruscsov befejezte franciaországi körútját Látogatás a Renault Művekben Találkozás a munkakamara és a CGT képviselőivel A szovjet kormányfő és kí­sérete csütörtökön délben ra­gyogó tavaszi időben fejezte be vidéki körútját. Reggel 8 óra 45 perckor, amikor Hrus­csov Rouen-ban gépkocsiba ült, még köd ült a környé­ken, de az égbolt hamarosan kiderült, s 10 óra 10 perckor, amikor a gépkocsisor a flins-i Renault-művekbe ért, a ha­talmas épületek ablakai már szikrázva verték vissza a nap­fényt. • A Renault-művek kapujá­ban Dreyfus elnökigazgató fo­gadta a szovjet kormányfőt. A program zsúfoltsága miatt a Renault-gyári látoga­tást is rendkívül rövidre kel­leit fogni. Ezért a szovjet kor­mányfő gépkocsival hajtatott végig a szerelőcsarnokon. Ki­fejezte azt a kívánságát, hogy az idő rövidsége ellenére sze­retne munkásokkal beszél­getni — s mint mondotta —, inkább kevesebb technikai felvilágosítást kér. Beszélgetésbe is elegye­dett három munkással. Megkérdezte tőlük, meny­nyit keresnek, mennyit fizetnek egy ebédért, milyen hosszú a munka­idejük és hogy milyen a betegbiztosítás náluk. F. látogatás során a Renault- gyár igazgatósága ajándéko­kat adott át a szovjet kor­mányfőnek és családtagjai­nak. Hruscsov egy kék színű Floride-gépkocsit kapott, amelynek belsejét vörös bőr­rel tapétázták ki. Nyina Hrus- csova pedig egy huszonnégy személyes abroszt a hozzávaló szalvétákkal. A legkedvesebb ajándékot azonban a Renault-gyár mun­kásai adták Hruscsovnak. Több mint 3000 aláírás gyűlt ösrze arra a levélre, amely többek között így hangzik: ,.Telj es szívünkből köszöntjük önt, elnök úr. A legőszintéb­ben kívánjuk, hogy utazása során ne csak a francia udvariasságot és rokonszenvet találja meg, hanem a mi két orszá­gunk hagyományos baráti forró érzelmeinek kifeje­zését is.” A levél többek között kife­jezi azt a reményt, hogy a Szovjetunió miniszterelnöké­nek látogatása megerősíti a Szovjetunió népeiben azt a jó véleményt, amelyet Fran­ciaország munkásairól, tudó­sairól, művészeiről, általában dolgozóiról táplálnak. „Az ön találkozása De Gaulle tábor­nokkal, a francia köztársaság elnökével — fejeződik be a levél — meggyőződésünk sze­rint a legjobb hatással lesz békés és barátságos együtt­működésünkre, gazdasági és technikai kapcsolataink fejlő­désére.” Hruscsov és kísérete a rö­vid látogatás után 11 óra 40 perckor hagyta el a Renault- műveket és útnak indult Pá­rizs felé. A szovjet kormányfő a fran. cia fővárosba néhány perccel dél után érkezett meg, s azon­nal szállására, a Guai d’Or- sayra hajtatott, a francia kül­ügyminisztérium épülete előtt hatalmas tömeg lelkesen kö­szöntötte a szovjet vendége­ket. Alig nélhány perces pihe­nő után, fél egykor Hruscsov fo­gadta a párizsi munka- kamara küldöttségét, amelyhez csatlakoztak a CGT képvise'ői is. Benoit Franchon, a CGT fő­titkára, majd Henaff, a CGT Szajna megyei titkára üdvö­zölte Hruscsovot. A francia munkásosztály — mondotta Henaff — támogat­ja önt és tudjuk, hogy ön is támogat bennünket. A francia munkások körében — foly­tatta —, különösen a Szovjet­uniónak két vívmánya nép­szerű: a hat- és hétórás mun­kaidő, valamint a lakásépít­kezések nagy üteme. Szívből köszönjük önnek, hogy lehe­tőséget adott erre a találko­zásra. Hruscsov megköszönte He­naff szavait és bejelentette, hogy tizenhárom oldalas beszé­det készített erre az alkalom­ra. De jobbnak látja ezt félre­tenni. hogy helyette inkább szabadon beszélgethessenek, i Hozzáfűzte: ha óhajtják, előre megírt beszédét írásban eljut­tatja a küldöttség tagjaihoz. Hruscsov először a Szovjet­unió gazdasági fejlődéséről szólt. Ezután bejelentette, hogy a Szovjetunióban jelenleg húsz­éves tervet készítenek; a tervnek az a célja, hogy a tervidőszak végére a Szovjetunió minden terii­A Magyar Távirati Iroda közleménye az Elnöki Tanács részleges kegyelmi rendeletéről létén kétszeresen túlszár­nyalja az Egyesült Álla­mok termelését. Ezután elmondotta, hogy most folyik a munkaidő leszállítása hét óráról hat órára a bányá­szatban és más nehéz munka- területeken. A hétéves terv végére azonban a legnehezebb munkahelyeken hat, illetve öt órára akarják lerövidíteni a munkaidőt. Ez lesz a világ legrövidebb munkaideje — jegyezte meg Hruscsov. — Technikai hala­dásunk üteme és az automa­tizálás lehetővé teszi majd azt is, hogy később még ezt a na­gyon rövid munkaidőt is meg­rövidítsük. A szovjet kormány­fő ezután arról szólott, hogy a Szovjetunió minden dolgozója büszke az ingyenes orvosi el­látásra. A szovjet kormányfő ez­után arról beszélt, hogy a Szovjetunióban az adminiszt­ratív szervek demokratizálá­sa tovább tart. Nagyon sok hatáskört átadnak a szak- szervezeteknek. A tőkések azt mondják, hogy a mi szakszervezeteink nem szabadok, mert nálunk nincs sztrájk — folytatta Hruscsov. — De ki ellen sztrájkolnának a szovjet munkások? Csak sajátmaguk ellen. A sztrájk — én láttam — sem szórakozás, ah­hoz a munkások csak nagyon nagy szükségben folyamodnak. Mikor sztrájkoltunk, elő­ször felettük élelmiszertar­talékainkat, utána éheztünk, sokan csaknem éhenhaltak. Amikor jó az életszínvonal, nincs szükség sztrájkra. Ná­lunk pedig jó az életszínvo­nal. — Ami az oktatást illeti — mondotta a továbbiakban Hruscsov — a Szovjetunió­ban minden gyermek ingyen tanul, sőt a jó tanulóknak ösztöndíjakat adunk. Most akarjuk tovább fejleszteni az internátusi rendszert. Az­előtt, a kapitalizmusban, csak a gazdagok küldhették gyer­mekeiket internátusba, mi azonban büszkék va­gyunk rá, hogy a mun­kásgyermekeket olyan ne­velésben részesítjük, mint azelőtt az arisztokraták, a földbirtokosok és a gyárosok saját gyerme­keiket. Mindehhez tekintetbe kell venni, hogy forradalmunk csak negyvenkét esztendős; s közben háború is volt. A tőkés ideológusok korábban vállukat vonogatták, ami­kor eredményeinkről hallot­tak, de teljesen felébredtek, mikor a szputnyikokat kezd­tük felbocsátani. A szputnyik nekik is megmutatta a Szov­jetunió lehetőségeit. Ami minket illet, mi a továbbiak­ban sem alszunk, s az Egye­sült Államok nem bír majd utolérni bennünket a szput- nyikok és a rakéták terüle­tén. — Bizalommal nézünk a jövőbe — folytatta Hrus­csov — a forradalom után sokan ránk támadtak, de megsemmisítettük támadóin­kat. Hitler is megtámadta a Szovjetuniót, s tudjuk, mi lett a vége. Határaink most nyitva állnak min­denki előtt, de azokat csupán fegyver nélkül lehet átlépni. A szovjet kormányfő, óriá­si tetszéssel fogadott beszé­de után, a küldöttség tag­jainak kérdéseire válaszolt. A legelső kérdés a Szovjetunió­ban rendszeresített fizetések­re vonatkozott. Hruscsov sok adatot sorolt fel, majd (Folytatás a 2. oldalon) MAI SZÁMUM HI! IÁIM AHOL 600 000 ember vdlt hajléktalanná Brazíliában (2. oldalon) Nagyszerű tervek, kísérletek a tárnoki Lenin Tsz-ben (3. oldalon) Tudósítások a kulturális seregszemle második fordulójáról (5. oldalon) Járási labdarúgó-eredmények (6. oldalon) A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Elhatározta, hogy előterjesztést tesz az Elnöki Tanácshoz a polgári törvénykönyvet hatályba lép­tető törvényerejű rendeletek megalkotására. A kormány — a polgári tör­vénykönyv e rendelkezéseivel összhangban — módosította a vasúti árufuvarozás szabály­zatát. A pénzügyminiszter tájékoz­tatta a kormányt az 1959. évi nyereségrészesedés és jutalma­zási alap alakulásáról. A nye­reségrészesedés, illetve jutal­mazási alap összege a tavaly ki­fizetett egymilliárd százmillió forinttal szemben most egy­milliárd négyszázhetvenmillió forint. Az iparvállalatok költség- szintjének csökkentésében 1959-ben elért eredmények lehetővé tették, hogy az ipar­ban a tavaly kifizetett 789 mil­lió forinttal szemben most 950 millió forint nyereségrészese­dést fizessenek ki. A kormány a tájékoztatót jóváhagyóan tudomásul vette. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. Földművesszövetkezetek és szövetkezeti vállalatok kitüntetése A SZÖVOSZ igazgatósága és a KPVDSZ elnöksége érté­kelte a földművesszövetkezetek dolgozóinak az MSZMP hete­dik kongresszusa tiszteletére kezdeményezett munkaversenyé­nek eredményeit. Vörös vándorzászlóval és Kiváló földművesszövetkezet címmel tüntették ki a gyulai és a bonyhádi földmüvesszövet- kezetet, valamint a Földművesszövetkezeti Szállítási Vállala­tot. Kiváló földművesszövetkezet, illetve Kiváló szövetkezeti vállalat címet adományozták további 47 földművesszövetke­zetnek és három szövetkezeti vállalatnak. Emlékserleget és dicsérő oklevelet 24 földművesszövetkezet és szövetkezeti vál­lalat kapott. A kitüntetéseket és jutalmakat a hazánk felszabadulásá­nak 15. évfordulóján rendezett ünnepségeken adják át. Ma kezdődnek a váci ünnepi napok KÖZÖLJÜK A NÉGYNAPOS ÜNNEPSÉGSOROZAT RÉSZLETES PROGRAMJÁT Váci tudósítónk jelenti: Csütörtök estére zászlódíszbe öltözött a város. A főútvona­lak fölött piros- és nemzeti­színű lobogókat lenget a ta­vaszi szél. A vasútállomásnál és az alsóvárosban emelt ka­punál hatalmas feliratok üd- vözlik a vidékről érkezett .ven­dégeket. A rendező bizottság véglege­sen kialakította a négynapos programot, amelynek beosztá­sát itt közöljük: Április 1., péntek Délelőtt 11 órakor: a Vác útja a felszabadulásig című emlékkiállítás megnyitója a Vak Bottyán Múzeumban. Déli 12 órakor: a Pest me­gyei képzőművészek emlék- kiállítása a Csányi úti műve­lődési otthonban. Délután 16 órakor: a megyei ipari kiállítás megnyitása a gépipari technikum helyiségei­ben. Este: Kézilabda villámtorna a szövőgyár! pályán. Április 2.. szombat Délelőtt: az üzemek által patronált termelőszövetkeze­tek tagjainak látogatása a gyárakban. Nagygyűlés előtt: a felsza-> badulási staféta fogadása. Délután lö órakor: ünnepi nagygyűlés a Március 15 té­ren. Beszédet mond: Apró An­tal elvtárs. az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja', a Minisztertanács első elnök- helyettese. Este 20 órakor: Vitézek és hősök. A Pest megyei Petőfi >\\\\\\\\\\\\\y\\V\\\\\\v\\\\V\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a forradal­mi munkás-paraszt kormány előterjesztésére hazánk fel­szabadításának 15. évfordu­lója alkalmával részleges ke­gyelmet gyakorolt. 1. Kegyelemben részesíti azo­kat a magyar állampolgá­rokat, akiket a bíróság 1960. március 31-e előtt javító­neve’ő munkára ítélt. 2. Törli azokat a szabály­sértést, büntetéseket, ame­lyeket a rendőrség, tűzren­dészet és tanácsszervek 1960. március 31-e előtt szabtak ki. 3. 1960. márciys 31-től megszünteti a közbiztonsági őrizetbevátelt és elrendeli, hogy 1960. június 30-ig osz­lassák fel a közbiztonsági (internáló) tábort. 4. Elengedi azon elítélt anyák büntetését, akiket 1960. március 31-e előtt ítél­tek el, egy évet meg nem haladó büntetést kaptak és £ tíz évnél fiatalabb gyerme- ^ kük van. í y 5. Kegyelemben részesíti £ azokat, akiket háborús és ^ népellenes bűntett miatt í 1952. december 31-e előtt ^ ítéltek el és büntetésük több í mint felét' letöltötték. ^ 6. Felfüggeszti azon el- ^ ítéltek büntetése végrehajts- £ sát, akiket a bíróság 1957. £ május 1-e előtt elkövetett ^ államellenes bűncselekmé- ^ nyék miatt hat évet meg nem ^ haladó börtönbüntetésre ^ ítélt. | 7. Az igazságügyminisz- ^ tér előterjesztésére egyéni ^ elbírálás alapján kegyelem- ^ bői felfüggeszti Déri Tibor, ^ Donáth Ferenc. Farkas Mi- ^ hály. Farkas Vladimir, Já- ^ nosi Ferenc és Váradi Gyula ^ elítéltek büntetésének végre- £ hajtását. ^ Budapest, 1960 március 31. í Színpad vendégjátéka a mfi- ve'ődési otthon színpadán. Ifjúsági bál a Híradástech­nikai Anyagok Gyárának nagytermében. Április 3., vasárnap Reggel 8 órakor: az ünnepi vásár megnyitása a Duna-par- ton. Délelőtt 10 órakor: felsza­badulási kulturális szemle: népitánc-bemutató a művelő­dési házban. Délután 16 órakor: Vác— Szállítók NB Il-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés a Kosdi úti sportpályán. Este 20 órakor: fáklyás fel­vonulás. majd tűzijáték a Duna-parton. 9 Este 21 órakor: ruhabemu- ^ tató a Fehér Galamb Étterem- í ben. Április 4., hétfő ^ Reggel 6 órakor: zenés- í ébresztő. y , ^ Délelőtt 9 órakpr: koszorú- ^ zás a Konstantin téri szovjet ^ hősi emlékműnél. ^ Délelőtt 10 órakor: dalos- ^ találkozó a művelődési ház- ^ban, szavalóverseny a pártház 2 dísztermében. y Délután 15 órakor: az I. Ist- ^ ván gimnázium szimfonikus ^zenekarának hangversenye a ^ művelődési házban. Kézilabda 'J villámtorna a szövőgyári pá­lyán, mezei futóverseny a Pokol-szigeti pályán. Este 20 órakor: Lampion­ünnep. A városi művelődési ház színjátszó csoportjának előadása a kultúrotthonban. Záró tábortűz a Március 15 téren, az úttörők műsorával egybekötve. Tavasz a váci Duna-parton (Gábor Viktor felv.) 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom