Pest Megyei Hirlap, 1961. december (5. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK l V. ÉVFOLYAM. 283. SZÁM Áll « .1« l ll liK 1961. DECEMBER 1, PÉNTEK Fel kell tárni és hasznosítani kell a termelők minden tartalékát Ipari ankét a megyei tanács dísztermében Huszonöt év emberség Új rnűutak épülnek a megyében Egésznapos ankétot rende­zett tegnap az MSZMP Pest megyei Bizottsága a megyei ipari üzemek gazdasági, párt- és tömegszervezeti vezetőinek részvételével. Az elnökségben helyet foglaltak Horváth And­rás, a megyei pártbizottság el­ső titkára, Végh László, a könnyűipari miniszter helyet­tese, Szakait József, a megyei pártbizottság titkára. Talyigás Ferenc, a KGM osztályvezető­je. Matusek Tivadar és Galbi- csek Károly, a megyei pártbi­zottság osztályvezetői. $zönyi Miklós, a Csepel Autógyár igazgatója és más üzemek gazdasági és pártvezetői. A,z ankéton Horváth András elvtárs mondott bevezetőt. El­mondta. hogy a megyei pártbizottság több alkalommal tárgyal­ta az ipari vállalatok mun­kájának eredményeit, ta­pasztalatait, megállapította, hogy az üze­mek többsége eredményesen végrehajtotta a termelés meg­javításával összefüggő hatá­rozatokat. A jó tapasztalatok mellett azonban néhány he­lyen előfordult, hogy csak a munkaintenzitás növelésére korlátozták az intézkedéseket és nem foglalltoztak kellően az üzemszervezés és a műsza­ki fejlesztés kérdéseivel. A végrehajtó bizottság megállapította, hogy eddigi eredményeink biztatóak, de ■még jelentős tartalékokkal rendelkezünk, amelyeket ma­radéktalanul fel kell tárnunk a jövőben előttünk álló, nteg- növakedett feladatok végre­hajtása érdekében. Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy bátran és ős-intén vessék fel a tartalékok feltá­rásának útjában álló akadályokat, s ezen keresztül is segítsék elő. hogy a művezetőktől a minisztériumokig, jól össze lehessen hangolni a feladato­kat. Emlékeztetett arra. hogy öt cv alatt 33 százalékkal kell növelni a termelékenységet az iparban. Hangsúlyozta, van­nak olyan üzemeink, ahol ezt egy év aiatt meg lehetne valósítani, a műszaki fej­lesztés, az üzemszervezés és a tervezés terén meglevő tar­talékok kihasználásával. Ennek érdekében arra van szükség, hogy az iparban dolgozó minden ember erejé­hez. képességeihez képest, a legtöbbet adja. Ezt kell elő­segítenie az üzemekben a pártmunkának, és a szakszer­vezeti munkának is. Az ankéton Galbicsak Ká­roly elvtárs, a megyei pártbi­zottság ipari osztályvezetője tartott vitaindító előadást. A Csepel Autógyár haj­tóműgyárában. a Prés- és Kováesoltárugyárban és más üzemekben vég­zett vizsgálatok tapaszta­latai alapján elemezte az elért eredményeket és megjelölte a vizsgálat ta­pasztalataiból eredő feladato­kat. Hangsúlyozta, hogy az eddigi módszerekkel nem le­het végrehajtani a jövő fel­adatait. Az úgynevezett dur­va tartalékokat nagyrészt már kimerítettük. A továbbiak­ban alapos elemző munkával kell megteremteni a haladás feltételeit. Kutatni kell a termelé­kenység növelésének újabb forrásait. Ehhez elengedhetetlenül szük­| séges a helyes és jó adatszol- j gáltatás. Feladataink elvégzé- ! séhez sok jó szakemberre is szükség van. Ezeket a szak­embereket nem lehet csak az egyetemektől várni, valameny- nyi üzemben nagy gondot kell fordítani a dolgozók tovább­képzésére. Hangoztatta, hogy a mű­szaki fejlesztéssel, a terme­lékenység növelésével össze­függő munka sok esetben kockázattal is jár. Ennek vál­lalására is szükség van a na­gyobb' eredmények érdekében. A ceglédi Közlekedésépítési Gépjavító Vállalat példájá­val bizonyította, milyen nagy szükség van a műszakiak szemléletének megváltoztatá­sára. Ebben a gyárban a ne­hézségek ellenére a népgazda­ság érdekeiből kiindulva, a gazdaságosság szemléletét kö­vetve, olyan eredmények szü­lettek, amelyek valamennyi 'gyárunknak okulásul szolgál­nak. Felhívta a résztvevők fi­gyelmét, hogy bátorítsák a műszakia­kat az ríj gyártási mód­szerek kidolgozásában. Különböző hatásköri vitákkal ne vegyék el a kedvüket ettől a munkától, ellenkezőleg, az anyagi ösztönzés helyes alkal­mazásával adjanak kedvet a műszakiaknak és a fizikai dolgozóknak is az újítások­hoz. a technológiák fejlesz­téséhez. Felhívta pártszerve­zeteink és szakszervezeteink figyelmét, legyenek hordozói és állandó hirdetői az új. msg- növekedett feladatok sikeres i végrehajtása érdekében a i gazdaságosság szemléletének. ! Befejezésül hangsúlyozta, | hegy a gazdasági vezetők és a műszakiakadjanak még ha­tározottabb támogatást a szo­cialista munkaverseny szerve- i zéséhez és továbbfejlesztésé­hez. Az előadást élénk vita kö­vette. A felszólalók a saját és más üzemekben szerzett ta­pasztalatok alapján számos példával bizonyították, milyen nagy szükség van a még meglevő tartalé­kok feltárására, ezek jó hasznosítására. Az üzemekben meglevő hiá­nyosságok ismertetése mel­lett többen szóvá tették a ter­vezés megjavításának szük­séges ségét. a minisztériu­mokból kiinduló utasítások alaposabb összehangolását az üzemek tapasztalataival. A vitában felszólaltak Végh László könnyűipari miniszter- helyettes, Talyigás Ferenc, és Kálmán József, a KGM osz­tályvezetői. akik válaszoltak a küiönböző felszólalásokra. Ök is felhívták a figyelmet arra, hogy oz üzemek vezetői min­denkor a népgazdaság érde­keiből induljanak ki. ezeknek az érdekeknek kell alávetni minden intézkedést. Szakali József elvtárs, a me­gyei pártbizottság titkára zár­szavában hangsúlyozta, hogy a megyei pártbizottság nagyra értékeli az eddig elért eredményeket, amelyekért elismerését fejezi ki az üzemek gazdasági és mozgalmi vezetőinek. Kiemel­te, a pártot mindig az jelle­mezte, hogy a korszerű, ered­ményesebb munkára töreke­dett, s erre ösztönzött. Most is azért irányítja a figyelmet a műszaki fejlesztésben, az üzemszervezésben és az egyéb területeken meglevő tartalé­kok feltárására, mert jövő terveink erre épülnek, eveikül nem oldhatjuk meg felada­tainkat. Felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy hazamen- ve tárgyalják meg a műszaki, adminisztratív és fizikai dol­gozókkal az aktíván elhang­zottakat, beszéljék meg a saját üzemükben elvégzendő fel­adatokat és mozgósítsanak minden erőt ezek sikeres vég­rehajtására. Az erőtakarmányozáw tapaKzlalatai a ceglédi Vörös Csillag Tsz-hen Kötbérezés helyett gyors, pontos kenyérszáfíitást Oranban ötödik napja folyik az algériaiak lincselése Kilenc halott és 30 sebesült i — valamennyi arab — ez az j orani fasiszta embervadászat * szerdai eredménye. Bár Oran­A Minisztertanács ülése A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Az Országos Tervhivatal elnöke, az építésügyi és a pénzügyminiszter kö­zös előterjesztése alapján határozatot hozott a beruházások és felújítások új rendjéről. A határozat 1962. január elsején lép hatályba. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az élelmezésügyi miniszteimek a felvásárlás helyzetéről szóló jelentését. A földművelésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt arról, milyen előrehaladás történt az. őszi mezőgazdasági munkála­tokban a Minisztertanács legutóbbi ülése óta. Az állami gaz­daságok, a termelőszövetkezetek és a gépállomások dolgozói a kedvezőre fordult időjárás mellett a gépesítés lehetőségeit ki­használták, s a betakarításban, az őszi vetésekben, a mélyszán­tásban jó eredményeket értek el. Á Pest megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke be­számolt a megyei tanácsnak a helyiipari irányító és ellenőrző tevékenységéről. A kormány a beszámolót elfogadta. A Minisztertanács az élelmezésügyi miniszter előterjesz­tésére rendeletet fogadott el felsőfokú élelmiszeripari techni­kumok létesítéséről. A kormány ezután folyó ügyeket tárgyalt. ban — akárcsak Algéria töb­bi városában — igen nagy ka­tonai és rendőri erők állomá­soznak, a kikötővárosban ötö­dik napja szinte zavartalanul folyik az algériaiak lincselése. Az OAS bevált taktikája szerint szerdán is rémhíreket terjesztettek az FLN állítóla­gos merényleteiről. Többek között arról, hogy az algériai­ak egy papot és több gyerme­ket meggyilkoltak. Bár ebből egy szó sem volt igaz, a fiatal ultrákból álló fegyveres ban­dák azonnal összeverődtek és üldözőbe vették az arab járó­kelőket. Az arab kereskedők üzleteit kifosztották és fel­gyújtották. Megállították az autóbuszokat és késekkel, bo­tokkal estek neki az arabok­nak. Egy személyautó arab utasait a prefektura épü­lete mellett lincselték meg. a kocsit pedig fel­gyújtották. Az OAS terroristáinak ga- rázdálkudása egész nap tar­tott, a karhatalom csak este szállta meg az utcákat. Constantine tartományban Bír el Ater községben, ahol a vásár alkalmával mintegy 300 algériai tüntetett az OAS ellen, a rendőrök go­lyói két arabot megöltek, hetet megsebesítettek. Az Orania tartomány farm­jain hétfőn megkezdett OAS- ellenes akció, amelyben több ezer rendőr és csendőr vett részt, nem sok eredménnyel járt. Mintegy 15 embert letar­tóztattak, az OAS vezetői kö­zül azonban — az előző hí­rektől eltérően — senkit sem fogták el. Egy hónap múlva húzzák a II., a III. és a IV. békekölcsönt Az év utolsó napján sorsolnak századszor államkölcsönt A szovjet küldöttség készen áll a tárgyalásokra Mengyelevics felszólalása az ENSZ politikai bizottsága szerda esti ülésén Hosszabb „pihenés” után, egy hónap múlva ismét előke­rülnek az Országos Takarék- pénztár páncélterméből a sze­rencsekerekek. Az év utolsó államkölcsön-húzásait ugyan­is december 30-án és 31-én a fővárosban rendezi az Orszá­gos Takarékpénztár. Az első napon, délután, a Második Békekölcsönt, a má­sodik napon, délelőtt pedig a Harmadik és a Negyedik Bé­kekölcsönt sorsolják. A kétna­pos húzáson a három kölcsön­ből mintegy négyszázezer köt­vényre csaknem százmillió fo­rint jut nyeremény és törlesz­tés formájában- Az év utolsó békekölcsön-sorsolása — a Tervkölcsönt is figyelembe vé­ve — egriben a 100. áUamköl- csön-sorsolás lesz. (MTI) December II: Sabin oltás — Dr. Sólyom Sándorral, a KÖJÁLL Pest megyei igaz­gatóhelyettesével szeretnék beszélni. — Azonnal kapcsoljuk, benn van. — Jónapot kívánok. Érdek­lődöm. mi újság megyénk­ben, mire készül a KÖJÄLL? — December 11-én. hétfő reggel kezdődik meg megye- szer te a gyennek paralízis el­leni vakcinák kiosztása a gyerekek között. . — Nem értem, miért vak­cina-oltásról, s miért nem ol­tásról beszél? — A közhiedelem a" Sabin- cseppaknél is oltásról beszél, holott oltás csak az, amikor védőanyagot tűvel, szúrással viszik be a szervezetbe. Ez esetben pedig nem ez tör­ténik. mert a Sabin-oseppeket klskanálla] adjuk be. — Milyen korosztály kapja meg ezeket a védőcseppeket? — Mindazok a gyerekek, akik 1959. január 1-től ez év szeptember 1-ig születtek. Ez tórom évfolyam gyermekeit érinti, tehát a legfiatalabbak ekkor éppen három hónapo­sak lesznek. Ugyanezek a gye­rekek január végén kapják a második adagot, míg a har­madikra március végén ke­rül sor. A januári—márciusi osztásnál sorra kerül az ak­kor esedékes, megfelelő kort elért gyerekek első,. illetve második „oltása” is. — A pontos időpontról és a helyről csak hirdetmények útján értesülhetnek a szülők? — Nem. nem. Kivétel nél­kül valamennyi gyerek szü­leit térti vevényes idézéssel értesítjük, amely. Igazolja, hogy az idézést átvette, te­hát tud- róla. De ezenkívül is, minden szülőnek becsü­letbeli ügye, hogy gyerme­két az immunizáló oltással a betegséggel szemben < ellen­állóvá tegye. (km) Az ENSZ-közgyűlés politi­kai bizottsága szerdán este folytatta a leszerelési vitát. Az ülésen felszólalt Men­gyelevics szovjet küldött. Mengyelevics megállapítot­ta, hogy a leszerelési vita eddig érdekes és tartalmas volt: az államok egyönte­tűen arra a véleményre ju­tottak, hogy minél előbb fel kell újí­tani az általános és tel­jes leszerelési szerződés előkészítését szolgáló tár­gyalásokat. A szovjet loüldöttség — hang­súlyozta Mengyelevics — ké­szen áll a tárgyalásokra. E tárgyalásoknak alapját keli hogy képezzék az általános és teljes leszerelés azon el­vei, amelyekben a Szovjet­unió és az Egyesült Álla­mok megállapodott és ame­lyeket minden küldöttség igen pozitívan értékel. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok küldöttsége je­lenleg — az ENSZ-közgyű­lés november 28-i határoza­ta értelmében — tárgyalá­sokat végző szerv összetéte­léről folytat megbeszéléseket. A leszerelési tárgyalásokat csak akkor koronázhatja si­ker — mutatott rá a to­vábbiakban a szovjet küldött —, ha valamennyi fél őszin­tén törekszik erre a sikerre. Ezzel kapcsolatban elsősor­ban az általános és teljes le­szerelés kulcskérdéseiben el­foglalt angol—amerikai .ál­láspont kelt aggodalmat. Az Egyesült Államok és Anglia ugyanis továbbra is a fegyverkezés fölött akar ellenőrzést teremte­ni. Nem látható, hogy ezek az államok bármit is tanultak volna a politikai bizottságban lezajlott vitából. Ami a szovjet küldöttsé­get illeti, eddig sem sajnál­ta. s a jövőben sem fogja sajnálni erőfeszítéseit az ál­talános és teljes leszerelés megvalósításáért folytatott harcban — fejezte be fel­szólalását Mengyelevics. Az OAS megzsarol In Brigitte Bardot-I Brigitte Bardo-t zsaroló le­velet kapott az OAS-tól, amelyben a fasiszta szervezet 50 000 új frankot (körülbelül 10 000 dollárt) követel a film- színészrjőtől a „degaulleista hatalom és a kommunisták el­leni harcának” erősítésére. B. B. feljelentést tett zsarolói ellen és levelet írt az Express című haladó lap főszerkesztő­jének. Ebben kijelenti: „nem hátrálok meg. mert nem aka­rok fasiszta országban élni." Budapestre érkezett Marcel Carné, a világhírű francia filmrendező A Hungarofilin meghívásá- | ra, Budapestre érkezett Marcel ! Carné, a világhírű francia j filmrendező. Előreláthatólag egy hetet tölt hazánkban és egy francia—magyar kopro­dukció s film forgatásának le­hetőségeit tanulmányozza. A francia filnigijártók ugyanis Zola Germinal című regényé­nek megfilmesítésére készül­nek. s úgy gondolják hogy a film készítésébe bevonják a magyar művészeket. Marcel Camé magyarországi útján felkeresi a legjellegzetesebb bányavidéket. Tegnaptól - holnapig

Next

/
Oldalképek
Tartalom